FÖRSTA PETRUSBREVET

1   2   4   5

kapitel 3

Man och hustru

1 Likaså ska ni hustrur underordna er era män. Då kan de som är olydiga mot ordet vinnas utan ord genom er livsföring som hustrur, 2 när de ser ert rena liv i gudsfruktan. 3 Er skönhet ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller dyra kläder. 4 Det ska istället vara hjärtats dolda människa med sin oförgängliga skönhet av en ödmjuk och stillsam ande. Det är dyrbart i Guds ögon. 5 För så var det även tidigare, när de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud visade sin skönhet. De underordnade sig sina män, 6 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes döttrar är ni då ni gör det goda och inte låter er skrämmas av något.

7 Likaså ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är den svagare partnern. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

Att lida på grund av rättfärdighet

8 Till sist, lev alla i samförstånd, medkänsla, ömsesidig kärlek. Var godhjärtade och ödmjuka. 9 Bemöt inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.

10 För den som vill älska livet och se goda dagar måste vakta sin mun och inte tala ont och falskt. 11 Han ska undvika ondska och göra gott, söka och eftersträva harmoni. 12 För Herrens ögon följer de rättfärdiga och hans öron hör deras bön. Men Herren ser strängt på dem som lever i ondska.

13 Vem kan skada er om ni ivrar för det goda? 14 Men även om ni får lida på grund av rättfärdighet är ni saliga. Och räds inte det som de räds för. Låt er inte heller skrämmas. 15 Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Stå alltid redo att försvara er inför alla som begär skäl för det hopp ni har. 16 Men gör det ödmjukt och med gudsfruktan och gott samvete. Då får de som talar illa om er goda livsföring i Kristus skämmas för sitt förtal. 17 Det är nämligen bättre att lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda. 18 För även Kristus led en gång för synder. En rättfärdig led i orättfärdigas ställe, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i Anden. 19 I Anden gick han till andarna i fängelset och proklamerade. 20 De hade varit olydiga den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev endast åtta personer frälsta genom vatten. 21 På motsvarande sätt frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan att man vädjar till Gud om ett gott samvete genom Jesu Kristi uppståndelse, 22 han som steg upp till himlen och sitter på Guds högra sida, efter att änglar och makter och krafter har lagts under honom.

Föregående     Nästa

3:1Likaså, syftar tillbaka på 2:13 och 2:18. underordna er era män, se Ef 5:21-24 med kommentarer. de som är olydiga mot ordet, icke-kristna makar. Här är underförstått att hustrun under äktenskapet kommit till tro efter att ha lyssnat till evangeliet, men att maken ännu inte kommit till tro.

3:4en ödmjuk och stillsam ande, och inte vara lika kvinnor som är arroganta, uppnosiga och tar sig ton mot män.

3:5De underordnade sig sina män, avser här troende kvinnor i GT. I både GT och NT betraktas kvinnans underordning som naturlig och självklar och som en Guds ordning. Se även kommentarer till Ef 5:21-24, 1 Tim 2:13-14.

3:6Sara var lydig, lydnad utgör ett exempel på vad underordna innebär. kallade honom herre, 1 Mos 18:12. inte låter er skrämmas av något, betyder möjligen att de inte skulle vara rädda för icke-kristna makars eventuella ilska och trakasserier på grund av att de hade blivit troende.

3:7. som är den svagare, i fysiskt hänseende, men är också i andligt hänseende generellt mer disponerad att avvika från Guds ord (1 Mos 3:1-6, 2 Kor 11:3, 1 Tim 2:12-14). så att era böner inte blir hindrade, en man som behandlar sin hustru illa får sin gudsrelation störd.

3:7. ”den svagare partnern.” Alternativ översättning: det svagare kärlet.

3:9Bemöt inte ont med ont, jfr Luk 6:27-30, 35, Rom 12:14, 17, 1 Kor 4:12, 1 Thess 5:15. Kristna uppmanas att inte hämnas eftersom de vet att Gud i vrede kommer att döma de orättfärdiga rättvist (Rom 12:19, 2 Thess 1:6-9, Upp 6:10-11).

3:10-12. Ps 34:13-17.

3:14lida på grund av rättfärdighet, jfr Matt 5:10. räds inte det som de räds för, anspelar på Jes 8:12. En kristen ska inte frukta människor eller låta sig påverkas av de otroendes olika irrationella rädslor utan bara frukta Gud och vara trygg i honom (Jes 8:13, Matt 10:28).

3:15Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan, anspelar på Jes 8:13 och gör Kristus jämlik med Gud. Stå alltid redo att försvara er, i grekiskan finns ordet apologian. Apologetik – försvaret av den kristna tron – utgör en del av missionsbefallningen (Matt 28:19-20) och är därför en angelägenhet för varje kristen.

3:15. ”Herren Kristus ska ni hålla helig.” Alternativ översättning: helga Kristus som Herren.

3:16ödmjukt och med gudsfruktan och gott samvete, kristna ska inte vara arroganta eller aggressiva i sitt försvar av den kristna tron, utan försvara tron med Gud för ögonen.

3:18En rättfärdig led, jfr Hebr 7:26-28. han gjordes levande i Anden, syftar på Jesu Kristi uppståndelse där Guds Ande också var delaktig (jfr Rom 8:11).

3:19-20. Jesus proklamerade (v. 19) sannolikt främst ett segerns och domens budskap eftersom det var riktat till de otrons människor ”som var olydiga” i Noas dagar medan arken byggdes (v. 20). åtta personer (v. 20), 1 Mos 6:18, 8:18. Petrus och Hebreerbrevets författare (Hebr 11:7) och Jesus (Matt 24:37-39) utgick alla ifrån Noas och arkens historicitet.

3:21frälser dopet nu också er, dopet kan sägas frälsa eftersom det uttrycker trons realitet (jfr Tit 3:5). Tro och dop hör intimt samman i NT. Se även kommentar till Apg 2:38. man vädjar till Gud om ett gott samvete, avser sannolikt att man vid doptillfället tackar för syndernas förlåtelse, rening och nytt liv. Jfr Hebr 10:22.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt