JAKOBSBREVET

1   2   3   4

kapitel 5

Varning till de rika

1 Lyssna nu, ni som är rika: gråt och skrik över all den nöd som drabbar er. 2 Er rikedom har ruttnat och era kläder är malätna. 3 Ert guld och silver har rostat, och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Lyssna, den lön ni hållit inne från arbetarna som skördade era åkrar skriar mot er, och skördearbetarnas rop har nått öronen på härskarornas Herre. 5 Ni har levt i lyx och vällust på jorden. Ni har gött er själva på slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Och han gör inget motstånd.

Uppmaning till tålmodighet

7 Bröder, vänta alltså tålmodigt tills Herren kommer. Tänk på hur tålmodigt bonden väntar på jordens värdefulla skörd tills den får höst- och vårregn. 8 Var tålmodiga även ni och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. 9 Bröder, sucka inte mot varandra, så blir ni inte dömda. Lyssna, domaren står vid dörren. 10 Bröder, som föredömen i att lida och visa tålmodighet ska ni ha profeterna som talade i Herrens namn. 11 Ja, vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och såg hur Herren lät det sluta, för Herren är godhjärtad och barmhärtig.

Trons bön

12 Mina bröder, framför allt ska ni inte svära någon ed, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja ska vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av dom. 13 Lider någon bland er? Då ska han be. Är någon glad? Då ska han sjunga lovsånger. 14 Är någon av er sjuk? Då ska han kalla till sig församlingens äldste. Och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be över honom. 15 Trons bön ska frälsa den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han begått synder ska han få förlåtelse. 16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir helade. En rättfärdig mans bön har stor verkan och uträttar mycket. 17 Elia var en människa av samma natur som vi. Han bad innerligt att det inte skulle regna, och inget regn föll över landet på tre och ett halvt år. 18 Och sedan bad han igen, och himlen gav regn och marken bar sin gröda.

Att återföra en syndare

19 Mina bröder, om en av er avviker från sanningen och någon får honom att vända om, 20 då ska han veta detta: Den som får en syndare att vända om från sin villoväg frälser hans själ från döden och övertäcker många synder.

Föregående     Nästa

5:1ni som är rika, avser här förmögna markägare (v. 4) och sannolikt är det främst icke-kristna markägare som avses (jfr Luk 12:15-21). gråt och skrik, anspelar på texter som Jes 13:6, 15:3, Amos 8:3, Mal 2:13. all den nöd som drabbar er, uttryck för Guds vrede.

5:4den lön ni hållit inne, jfr Guds varningar i 3 Mos 19:13, 5 Mos 24:15.  härskarornas Herre, himlens alla änglaskaror står under Guds kommando och strider för Herren (Matt 26:53, Upp 19:14). Se även kommentar till 1 Sam 1:3.

5:5. Jfr Jer 12:1-3. Se även Jak 4:3-4 med kommentarer.

5:6den rättfärdige, avser sannolikt främst kristna som är rättfärdigförklarade och som lever ett rättfärdigt liv. han gör inget motstånd, i enlighet med Matt 5:38-48, Rom 12:14, 17-21.

5:9domaren står vid dörren, avser främst Kristi ankomst, men även den dag då vi dör och får möta Kristus (jfr 2 Kor 5:10).

5:10. föredömen i att lidaprofeterna, jfr Matt 5:12, Apg 7:52, Hebr 11:25-26, 32-38. Jer 11:21, 37:15-16, 38:6.

5:11Jobs uthållighet, han förtröstade på Gud trots att han förlorade sina barn, sina tjänare, sin boskap, sina ägodelar och trots att han blev slagen med svår sjukdom och ansattes hårt och orättvist av sin hustru och av sina kvarvarande vänner. och såg hur Herren lät det sluta, Job 42:10-17.

5:12. Jfr Matt 5:34-37. Att svära eder som bekräftar ens ord kan vara en indikation på att lögnen har en plats i ens liv. En kristen ska därför alltid vara sanningsenlig i sitt tal och inte svära eder inför sin nästa. Se även Matt 5:33-37 med kommentar. (Aposteln Paulus hade däremot bemyndigande att som författare till heliga skrifter ta Gud som vittne, Rom 1:9, 2 Kor 1:23, Fil 1:8.) så att ni inte drabbas av dom, den som ljuger och bedrar riskerar att redan här på jorden drabbas av Guds dom.

5:14församlingens äldste, 1 Tim 3:1-7, Tit 1:5-9. smörja honom med olja, sannolikt avsett som en konkret symbol för Guds helande kraft, och för att understödja tron. Jfr Mark 6:13. Se även Luk 10:34.

5:15Trons bön, avser sannolikt de äldstes tro att Gud ska gripa in. Eller möjligen avses en sjuk person som avvikit från sanningen och som nu behöver be trons bön till frälsning/helande (v. 19-20). frälsa, avser här både andligt/själsligt och kroppsligt välbefinnande. Herren ska göra honom frisk, omedelbart, eller efter en tid, eller efter jordelivet (Upp 21:4). Obekänd synd kan förhindra tillfrisknande (v. 16). har han begått synder ska han få förlåtelse, synd kan ibland vara orsak till sjukdom, se kommentar till Joh 9:2-3.

5:16Bekänn därför era synder för varandra, jfr Jesu uppmaningar i Matt 5:23-24, 6:12, 14-15, Luk 17:3-4.

5:17-18. 1 Kung 17-18.

5:20frälser hans själ från döden, avser andlig död här i tiden, och ”den andra döden” (Upp 21:8) efter jordelivet.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt