JAKOBSBREVET

1   3   4   5

kapitel 2

Varning för diskriminering

1 Mina bröder, gör inte skillnad på folk i er tro på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. 2 Anta att det under er gudstjänst kommer in en man i stiliga kläder och med guldring på fingret, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den stilfullt klädde och säger: ˮHär är en bra plats för dig,ˮ men till den fattige: ˮDu kan stå där,ˮ eller: ˮSätt dig vid min fotpall.ˮ 4 Är det inte då fråga om diskriminering bland er, och att ni blivit domare med usla motiv?

5 Lyssna, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i denna världen till att få trons skatter och få ärva det rike som han lovat dem som älskar honom? 6 Men ni kränker den fattige! Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det goda namn som har uttalats över er?

8 Ni gör däremot väl om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Älska din nästa som dig själv. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och överbevisas av lagen som överträdare. 10 Den som nämligen håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 För han som har sagt: Begå inte äktenskapsbrott, har även sagt: Mörda inte. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en lagöverträdare. 12 Tala och handla likt den som ska dömas efter frihetens lag. 13 För domen blir obarmhärtig mot den som inte varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

Tro och gärningar

14 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Kan den tron frälsa honom? 15 Om ett trossyskon saknar kläder och är utan mat för dagen, 16 och någon av er säger till denne: ˮHa det riktigt bra, klä dig varmt och ät dig mätt,ˮ men inte ger denne vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

18 Någon kanske säger: ˮEn har tro. En annan har gärningar.ˮ Visa mig då din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro med mina gärningar. 19 Du tror att Gud är en. Utmärkt. Även demonerna tror, och darrar. 20 Men tanklösa människa, begriper du inte att tron utan gärningar är utan verkan? 21 Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomlig. 23 Och så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Och han kallades Guds vän. 24 Ni ser att en människa är rättfärdig av gärningar och inte bara av tro. 25 Blev inte den prostituerade Rahab likaså rättfärdig av gärningar när hon välkomnade sändebuden och förde ut dem en annan väg? 26 För liksom kroppen utan ande är död, så är även tro utan gärningar död.

Föregående     Nästa

2:2. ”under er gudstjänst.” Alternativ översättning: i er synagoga.

2:5Har inte Gud utvalt de fattiga i denna världen, Gud utväljer det som världen föraktar (jfr 1 Sam 2:8, Ps 12:6, Luk 4:18, 6:20, 1 Kor 1:26-29, Gal 2:10). till att få trons skatter, tron är en gåva (Ef 2:8) som även den fattige måste ta emot. ”Skatter” är alla de frukter och välsignelser som följer i trons fotspår, se t.ex. Ef 1.

2:7namn, Jesus Kristus (v. 1). har uttalats över er, möjligen vid dopet.

2:8. 3 Mos 19:18.

2:11. 2 Mos 20:13.

2:12frihetens lag, se 1:21, 25 med kommentarer.

2:13domen blir obarmhärtig mot den som inte varit barmhärtig, jfr Matt 18:21-35. barmhärtigheten triumferar över domen, jfr Matt 5:7, 25:34-40.

2:15-17. Jfr 1 Joh 3:17-18.

2:19. En trosbekännelse utan moraliska och gudfruktiga implikationer är demonisk till sin natur. Till och med demonerna kan bekänna sig till korrekta teologiska doktriner (jfr Matt 8:29, Mark 1:24, Apg 16:17).

2:21-24, 26. Jakob betonar gärningarnas betydelse utifrån Abrahams exempel. Paulus betonar trons betydelse utifrån samma exempel, Rom 4. De båda synsätten kompletterar varandra. Därtill talar Jakob (Jak 2:24) och Paulus (Rom 3:28) utifrån två helt olika sammanhang. Paulus talar om hur en oomvänd blir frälst, och det sker endast genom tron. Jakob däremot talar om de redan omvända, och då är det nödvändigt att tron åtföljs av gärningar, något som också Paulus talar om (se t.ex. 1 Kor 13:2, Gal 5:6).

2:23. 1 Mos 15:6.

2:25Rahab, omnämns i NT även i Matt 1:5, Hebr 11:31. Se även Jos 2.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt