FÖRSTA PETRUSBREVET

1   3   4   5

kapitel 2

1 Gör er därför av med all slags ondska, all falskhet och hyckleri och avund och allt förtal. 2 Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena, andliga och förnuftiga mjölken, så att ni genom den växer till frälsning, 3 eftersom ni har fått smaka Herrens mildhet.

Den levande stenen och ett utvalt släkte

4 När ni kommer till honom, den levande stenen, som är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud, 5 då blir även ni själva levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som frambär andliga offer som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus. 6 För det står i Skriften: Se, jag lägger i Sion en sten, en utvald och dyrbar hörnsten. Och den som tror på honom ska inte bli besviken. 7 Så äran tillhör er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som byggarna förkastade blivit en hörnsten, 8 och en sten de snavar på och en klippa till anstöt. De snavar eftersom de inte lyder ordet. Så var även bestämt om dem.

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska göra känt hans väldiga gärningar, han som kallat er från mörkret till sitt överväldigande ljus. 10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte fick barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Uppför er väl

11 Älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster: ge inte efter för begären från er fallna natur som för krig mot själen. 12 Uppför er väl bland folken, så att de som anklagar er för att vara kriminella ser allt gott ni gör och prisar Gud den dag han besöker dem. 13 Underordna er all samhällsordning för Herrens skull. Det kan gälla kejsaren som högste härskare, 14 eller ståthållarna som är utsända av honom för att straffa de kriminella och lovorda dem som gör gott. 15 För det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska få oförståndiga och okunniga människor att tiga. 16 Ni är fria, men använd inte friheten som en ursäkt för ondskan, utan för att tjäna Gud. 17 Hedra alla. Älska brödraskapet. Frukta Gud. Hedra kejsaren.

Kristi lidande som exempel

18 Ni tjänstefolk ska underordna er era herrar i all gudsfruktan, inte bara de goda och försonliga utan även de vrånga. 19 För det är nåd om någon får uthärda oskyldigt lidande på grund av sitt samvete inför Gud. 20 Hur kan det vara berömvärt att utstå misshandel när ni syndar? Men om ni utstår lidanden fast ni gör det goda, då är det nåd i Guds ögon. 21 Detta blev ni kallade till eftersom även Kristus led, i ert ställe. Han lämnade åt er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han syndade aldrig, inte heller fanns svek i hans mun. 23 När han hånades svarade han inte med att håna. När han led, hotade han inte. Han överlämnade allt åt honom som dömer rättvist. 24 Han själv bar våra synder i sin kropp på korsets trä, för att vi, döda från synderna, ska leva för rättfärdigheten. Genom hans sår blev ni botade. 25 För ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och beskyddare.

Föregående     Nästa

2:1därför, syftar tillbaka främst på 1:22-23.

2:2den rena, andliga och förnuftiga mjölken, sannolikt en bild på Guds ord (1:23-25).

2:3smaka Herrens mildhet, anspelar på Ps 34:9.

2:4den levande stenen, den viktigaste stenen i Guds nya tempel (v. 6), en bild på Jesus (Apg 4:11).

2:5levande stenar i ett andligt husbygge, församlingen är ett tempel där Anden verkar (jfr 1 Kor 3:16). ett heligt prästerskap som frambär andliga offer, alla kristna är i en mening ”präster” som ”offrar” genom att be, sjunga lovsånger, utföra goda handlingar och leva ett gudfruktigt liv (jfr Rom 12:1-2).

2:6. Jes 28:16.

2:7. Ps 118:22.

2:8Så var även bestämt om dem. Det är av Gud bestämt att varje människa som tar anstöt av Kristus och inte tror och lyder evangeliet kommer att snava och gå under (jfr Joh 8:24).

2:8. Jes 8:14.

2:9-10ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk … Guds folk, ord och formuleringar som i GT tillämpas på Israel tillämpas här på den kristna församlingen. Jfr 2 Mos 19:5, 5 Mos 7:6, 14:2, 26:18, Hos 2:23, Mal 3:17, Ef 1:14, Tit 2:14.

2:9. 2 Mos 19:5, Jes 43:20.

2:9. ”väldiga gärningar.” Alternativ översättning: egenskaper.

2:11främlingar och gäster, (jfr Hebr 11:13-16) detta är något som utmärker de kristna eftersom de inte tillhör denna i synd fallna värld (Joh 17:14-16) som är under Satans våld (1 Joh 5:19). Den kristnes medborgarskap är i himlen (Fil 3:20). er fallna natur som för krig mot själen, jfr Rom 8:12-13, Gal 5:16-17. Se även kommentarer till Rom 6:12-14, 7:14-24, 13:14, 1 Joh 1:8, 10.

2:11. ”begären från er fallna natur.” Alternativ översättning: de köttsliga begären.

2:12ser allt gott ni gör, jfr Matt 5:16. prisar Gud den dag han besöker dem, här förutsätts att dem det gäller kommer till tro när Gud besöker dem (se motsatsen i Luk 19:44).

2:12. ”besöker.” Alternativ översättning: hemsöker.

2:13Underordna er all samhällsordning, se Rom 13:1-7 med kommentarer. för Herrens skull, inte främst för de styrandes skull utan för att respektera Gud som ytterst ligger bakom varje statsskick. kejsaren, Nero (54-68 e.Kr.).

2:14straffalovorda, att straffa brottslingar och att på olika konkreta sätt visa goda medborgare uppskattning är två grundläggande plikter som utmärker en rättsstat. Även usla statsskick har en återhållande effekt på kriminella.

2:16. som en ursäkt för. Alternativ översättning: för att kamouflera.

2:17kejsaren, Nero (54-68 e.Kr.).

2:18tjänstefolkherrar, se kommentarer till Ef 6:5 och Kol 3:22-4:1. i all gudsfruktan, underordning sker i första hand för Guds skull och inte för någon människas skull. även de vrånga, underordning handlar ytterst om att lyda Gud och den gudomliga ordning som Han har stadfäst för människosläktet, och därmed har det ingen egentlig betydelse vilken personlig karaktär en ”herre” (arbetsgivare) har.

2:19-20. nåd, att som kristen bli utsatt för oskyldigt lidande innebär att man efterföljer Kristus (v. 21-22), och det är nåd att så konkret få efterlikna Kristus. Det innebär också salighet, se Matt 5:10-12.

2:20-21lidanden (v. 20) … Detta blev ni kallade till (v. 21), ytterst är det Gud som ligger bakom varje form av lidande som en kristen drabbas av (se även 4:12 med kommentar). Kristus led, i ert ställe, människosläktet förtjänade evigt lidande, men Kristus tog det straffet på sig själv och därmed undkommer de troende evigt straff.

2:22Han syndade aldrig, jfr Joh 7:18, 8:46, 2 Kor 5:21, Hebr 4:15, 7:26, 28, 9:14, 1 Joh 3:5. Se även kommentar till Luk 1:35.

2:22. Jes 53:9.

2:23Han överlämnade allt åt honom som dömer rättvist. Det ska även varje kristen göra som på något sett blir orättvist behandlad eller angripen, jfr Rom 12:17-21.

2:24Genom hans sår blev ni botade. När Jesus vandrade på jorden kunde detta betyda befrielse från demoner, och helande från sjukdomar, Matt 8:14-17. Här i Petrusbrevet är sammanhanget främst andligt/själsligt helande från allt det som synden orsakar (se första delen av v. 24, och v. 25).

2:25själars herde och beskyddare, anspelar på Ps 23.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt