FÖRSTA PETRUSBREVET

1   2   3   4

kapitel 5

Uppmaningar till de äldste

1 Jag som är medäldste och vittne till Kristi lidande och som ska få del av den härlighet som kommer att uppenbaras, uppmanar nu de äldste bland er: 2 Var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, och inte girigt utan hängivet. 3 Ni ska inte härska över dem ni fått ansvaret för, utan var föredömen för hjorden. 4 Och när den högste Herden uppenbaras ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

5 Och ni yngre män, underordna er de äldste. Och allesammans ska ni klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud är de högmodigas motståndare, men de ödmjuka skänker han nåd. 6 Därför ska ni ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er i rätt tid. 7 Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

Vaksamhet

8 Var sansade och vaksamma. Er fiende djävulen stryker omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9 Gör motstånd mot honom, starka i tron. Ni vet att ert brödraskap här i världen fullbordar samma lidanden. 10 Efter att ni en kort tid har lidit ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, fullända er, stödja och styrka er, och göra er orubbliga. 11 Makten är hans i evighet. Amen.

Avslutande ord

12 Genom Silvanus, som jag håller för en trofast broder, har jag i korthet skrivit för att trösta och förmana er, och för att intyga att detta är Guds sanna nåd som ni ska stå fasta i. 13 Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Så gör även min son Markus. 14 Hälsa varandra med kärlekens kyss. Fred till alla er som är i Kristus.

Föregående     Nästa

5:1medäldste, Petrus betraktar sig inte som någon påve som är förmer än de andra ledarna, utan menar sig stå på samma nivå som de. vittne till Kristi lidande, se t.ex. Matt 26:58. de äldste, detsamma som församlingsledare (1 Tim 3:1).

5:5. Ords 3:34.

5:9Gör motstånd mot honom, genom de vapen som beskrivs i Ef 6:10-18. fullbordar samma lidanden, varje lidande en kristen erfar utgör en del av ett större uppfyllande som är beslutat av Gud.

5:10Efter att ni en kort tid har lidit, jordelivet beskrivs som ett ögonblick av lidande i jämförelse med den eviga härligheten (jfr 2 Kor 4:17).

5:12Silvanus, (sannolikt den som även kallas Silas i NT) omnämns även i Apg 15-18 ett flertal gånger, samt i 2 Kor 1:19, 1 Thess 1:1, 2 Thess 1:1.

5:13Babylon, möjligen en täckmantel eller ett bildspråk som avser församlingen i Rom. Anspelar dels på församlingens främlingskap i denna värld (1:1, 2:11) och dels på denna värld som befinner sig under Guds dom (Upp 18). min son Markus, dvs Petrus andlige son. Se inledningskommentar till Markusevangeliet.

5:13. ”Församlingen.” Alternativ översättning: Hon som är.

5:14kyss, se kommentar till Rom 16:16. Fred, se kommentarer till Rom 1:7, 5:1.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt