FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET

Introduktion

 2   3   4   5   6

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, Kristi Jesu apostel, efter befallning av Gud vår Frälsare och Kristus Jesus, vårt hopp. 2 Till Timotheos, mitt äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.

Varning för falska doktriner

3 Redan när jag begav mig till Makedonien uppmanade jag dig att stanna kvar i Efesos och förmana några där att inte förkunna falska doktriner 4 eller befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till dispyter och tjänar inte den Guds ordning som finns där tro är. 5 Syftet med förmaningen är kärlek från ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. 6 Detta har några avvikit ifrån och vänt sig till tomt prat. 7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om.

8 Men vi vet att lagen är god om man använder den som sig bör, 9 och förstår att lagen inte är till för den rättfärdige. Den är till för laglösa och upproriska, för ogudaktiga och syndare, för profana och världsliga, för dem som dödar far eller mor och för mördare, 10 för otuktiga och för män som ligger med män, för slavhandlare, för lögnare och menedare, och allt annat som strider mot den sunda läran. 11 Detta enligt evangelium om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.

Tacksägelse för nåd

12 Jag tackar Kristus Jesus vår Herre som har gett mig kraft, för att han visat mig tillit och tog mig i sin tjänst. 13 Jag som förut var en hädare, förföljare och våldsverkare. Men jag mötte förbarmande eftersom jag i min otro inte visste vad jag gjorde. 14 Och vår Herres nåd överflödade, med tro och kärlek i Kristus Jesus. 15 Det här är ett trovärdigt budskap som förtjänar fullt erkännande: Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. 16 Men jag mötte förbarmande därför att Kristus Jesus skulle visa allt sitt tålamod mot mig först, som ett exempel för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. 17 Evigheternas kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, ära och härlighet åt honom i evigheters evighet! Amen.

18 Timotheos, mitt barn, detta uppdrag anförtror jag dig, i enlighet med de profetior som en gång talades till dig. Med stöd av dem ska du delta i det goda kriget, 19 med tro och ett gott samvete. Detta har några gjort sig av med och därmed lidit skeppsbrott i tron. 20 Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Mitten av 60-talet e.Kr. efter den fångenskapsperiod som beskrivs i Apg 28:16, 30-31. Ungefär vid samma tid skrev Paulus Titusbrevet. Introduktion.

1:1Paulusapostel, se kommentar till Rom 1:1. Gud vår frälsare, jfr 2:3, 4:10, Luk 1:47, Tit 1:3, 2:10, 3:4, Judas v. 25, Ps 24:5, 25:5, 27:9.

1:2Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. mitt äkta barn i tron, dvs Paulus andlige son. Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:3Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland. Efesos, var huvudstad i den romerska provinsen Asien vid nutida Turkiets västkust. inte förkunna falska doktriner, något som Paulus hade varnat för skulle ske i Efesos, Apg 20:17, 29-31.

1:4släktregister, avser möjligen judars spekulativa mytföreställningar kring GT:s släkttavlor (jfr Tit 1:14). Guds ordning, betyder möjligen den ordning som består i ett rätt och heligt uppförande i Guds församling (jfr 3:15, 1 Kor 14:40). Det kan också avse den gudomliga plan som rör frälsning och försoning (jfr Ef 1:10).

1:8lagen är god om man använder den som sig bör, om lagen, se även v. 9, Matt 5:17, 19:18-19, Luk 16:17, Rom 3:31, 4:5, 5:20, 7:7-13, 10:4, Gal 3:10-11, 5:1-6 med kommentarer.

1:9inte är till för den rättfärdige, eftersom lagen inte kan försona oss med Gud så är lagen i frälsningsavseende till ingen nytta för den kristne. Men som etisk och moralisk kompass har Guds lag och undervisning – särskilt de Tio Budorden – evig giltighet för alla människor under alla tider. Se även kommentar till v. 8.

1:10män som ligger med män, se kommentar till Rom 1:26-27.

1:10. ”slavhandlare.” Alternativ översättning: människorövare.

1:13. Se Apg 9, Gal 1:13-14.

1:15Kristus Jesus kom till världen, i motsats till människor hade Jesus en evig existens innan han föddes in i denna värld (jfr Joh 17:5, 24). bland dem är jag den störste, Paulus tänker främst på sitt våldsamma förflutna (Apg 8:3, 22:4, Gal 1:13).

1:16visa allt sitt tålamod mot mig, eftersom Paulus tidigare hade visat sådant raseri mot Guds församling (jfr v. 15).

1:18de profetior som en gång talades till dig, jfr 4:14. det goda kriget, mot irrlärare och andemakterna bakom dem. Det handlar om andlig krigföring (jfr Ef 6:10-18).

1:19Detta har några gjort sig av med, samvetet, och därmed har de kunnat fortsätta att leva i synd utan ånger och omvändelse.

1:20Hymenaios, omnämns även i 2 Tim 2:17. Alexandros, det är oklart om det är samme person som omnämns i Apg 19:33, 2 Tim 4:14. överlämnat åt Satan för att de ska tuktas, jfr 1 Kor 5:5 med kommentar. så att de inte hädar, att medvetet sprida irrläror eller missbruka Guds nåd till ett liv i synd är exempel på olika sätt att häda Gud.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt