Introduktion till Första Timotheosbrevet

 

(Översättning från ESV Study Bible, Introduction to 1 Timothy.✱)


 

Författare och titel

Den första versen i Första Timotheosbrevet anger tydligt att Paulus är författaren, och detta var en allmän uppfattning fram till artonhundratalet. Under de senaste tvåhundra åren har en stor förändring ägt rum i den bibliska forskarvärlden så att många i dag förnekar att Paulus faktiskt skrev Första Timotheosbrevet, Andra Timotheosbrevet, eller Titusbrevet. Kritiker pekar på hur dessa tre brev (de s.k. ”Pastoralbreven”) skiljer sig från Paulus andra brev i stil, ordförråd, teologi, församlingsordning och det sätt på vilket Paulus porträtteras. Men skillnaderna i t.ex. teologi och församlingsordning är överskattade och grundat på en viss tolkning av Paulus tidigare brev, och grundat på effekten av att läsa dessa tre brev som en enhet snarare än individuellt (så som de övriga av Paulus brev läses). Till exempel hävdar några att Pastoralbreven målar upp en mycket mer strukturerad församling med en tonvikt på församlingens ämbetsmän (särskilt äldste och församlingstjänare) snarare än en dynamisk, Andestyrd församling som i Paulus andra brev. Detta överdriver beläggen för båda brevgrupperna i motsatta riktningar. Äldste nämns så tidigt som i Paulus första missionsresa (Apg 14:21-23), och Filipperbrevet riktar sig till ”församlingsledarna och församlingstjänarna” i församlingen i Filippi (Fil 1:1). Dessutom är skillnader i stil och ordförråd inte ovanligt för ett kreativt sinne, särskilt med tanke på att dessa brev skiljer sig från de andra breven i syfte, innehåll, läsekrets, och är de enda som skrivs till medarbetare.

Dessutom är det problematiskt att hävda att dessa verk skrevs under falskt namn eftersom den tidiga kyrkan helt klart uteslöt från den apostoliska kánon varje verk de trodde vara pseudonymt. Medan kritiker pekar på en allmän praxis av pseudonyma verk i den antika världen så försummar de vanligtvis att påpeka att denna praxis, om än vanlig i kulturen, inte var vanlig i personliga brev, och att de blev kategoriskt avvisade av den tidiga kyrkan (jfr 2 Thess 2:2, 3:17, även Muratorian Canon 64-67, Eusebios, Kyrkohistoria 6.12.3). Tertullianus (ca 160-225 e.Kr.) skrev att när det upptäcktes att en äldste i en församling hade författat ett verk som var en pseudonym – Paulus gärningar (som inkluderade ett påstått paulinskt brev, Tredje Korinthierbrevet), då blev denne felande äldste ”avlägsnad från sin tjänst” (Om dop 17). Att acceptera ett brev i Skriften som ljuger om sitt ursprung utgör också ett betydande etiskt problem. Det finns med andra ord en god grund för att bejaka det okomplicerade anspråket från dessa brev att de är autentiskt skrivna av Paulus.

Titeln anger att detta brev skickades till Timotheos (1:2), och dess innehåll bekräftar att det kronologiskt föregår Andra Timotheosbrevet.

Datering

Några kritiker har menat att Första Timotheosbrevet inte verkar passa in i Apostlagärningarnas berättelse. Andra har svarat att det skulle kunna passa in i händelserna i Apg 20. Men den traditionella positionen har varit att Paulus frigavs från sin första romerska fångenskap (den som nämns i slutet av Apostlagärningarna, se Apg 28:16, 30-31), utförde ytterligare missionsarbete, och blev därefter fängslad en andra gång, vilket ledde till hans avrättning. Denna rekonstruktion stöds av uttalanden i Första Clemensbrevet 5.7 och Eusebios, Kyrkohistoria 2.22.2-8. Första Timotheosbrevet skulle då passa väl in i den tid då Paulus verkade mellan de två fångenskapsperioderna. Om Paulus ankomst till Rom, som det berättas om i Apostlagärningarna, dateras till ca 59-61 e.Kr., då,  räknat med ett par år för fängelsetiden, skulle han ha frigetts ca år 62. Om Paulus avrättades under Nero (död 68), då skulle Första Timotheosbrevet ha skrivits någongång i mitten av 60-talet (jfr not till Apg 28:30).

Tema

Temat för Första Timotheosbrevet är att evangeliet leder till praktiska och synliga förändringar i livet för dem som tror evangeliet. Det är ofta tänkt att temat är församlingsordning, men det som behandlas om församlingsämbeten är helt enkelt en del av ett större resonemang att det sanna evangeliet, i motsats till falsk undervisning, alltid kommer att leda till gudsfruktan hos sina anhängare.

Syfte, omständighet och bakgrund

Paulus skrev Första Timotheosbrevet för att ge råd till sin unge medarbetare Timotheos angående frågor som hade uppstått i församlingen i Efesos. När Paulus hade lämnat Timotheos i Efesos hade han uttryckligen sagt åt honom att ta itu med några falska lärare i församlingen (1:3). När Paulus därefter skildes från Timotheos och församlingen, så skrev han till honom och gav ytterligare instruktioner. Han hoppades återvända för ett besök men skrev ett brev under tiden för att tala om hur de kristna ska uppföra sig (3:14-15). Genom hela brevet grundar Paulus kristet uppförande på evangeliet.

De falska lärarna är den primära orsaken till brevet. I brevet som helhet är behandlingen av den falska undervisningen inom parentes (se Översikt), och den positiva handledningen är skapad i direkt motsats till de falska lärarna. Den exakta karaktären av den falska undervisningen är oklar. Men av allt att döma ingick spekulationer om lagen (1:7-11) och asketism (4:1-5). Paulus oroar sig främst över resultatet av den falska undervisningen, till exempel främjande av spekulationer (1:4, 6:4), arrogans (6:4), och girighet (6:5-10). Paulus behandlar innehållet i den falska undervisningen endast i förbigående och fokuserar istället på det faktum att sann kristendom bär vittne om en livsstil format av evangeliet. De vars liv inte präglas av evangeliet visar att de har vänt sig bort från tron (1:6, 19-20, 4:1, 5: 6, 8, 11-12, 15, 6: 9-10).

Första Timotheosbrevet är en tydlig uppmaning till församlingen att konkret leva ut de etiska följderna av evangeliet.

Centrala teman

1 Evangeliet producerar helighet i de troendes liv, och det finns ingen legitim åtskillnad mellan tro och beteende. Därför bör de som bekänner tro men inte visar någon tillväxt i gudsfruktan ifrågasätta sitt andliga tillstånd. 1:5, 2:8-15, 3:1-16, 4:6-16, 5:4-6, 8, 6:3-5, 11-14, 18-19.

2 Världsvid evangelisation är nödvändig och är grundad i Guds egen vilja för evangelisation. 1:15, 2:1-7, 3:16, 4:10.

3 Ett centralt bevis för att man mottagit evangeliet är rätt beteende i den gemensamma gudstjänsten (missionsböner, enhet, ödmjukhet och underordnande). 2:1-15.

4 Församlingsledare ska vara människor vars liv är format av evangeliet. 3:1-13, 4:6-16.

5 Tillbörlig heder är ett centralt inslag i hur kristna ska relatera till varandra i församlingen. 5:1-6:2.

6 Den skapade ordningen (t.ex. välstånd) är gott och ska uppskattas, men inte dyrkas. 4:4-5, 6:17-19.

7 Det är viktigt att verka för evangeliets renhet och bevarande. 1:3-7, 18-20, 4:6-16, 6:2b-3, 12, 20-21.

Summering av frälsningshistorien

Guds plan bringar välsignelser från Kristi frälsning till människor delvis genom församlingen och dess tjänster/ämbeten.

Litterära kännetecken

Den allmänna formen av Första Timotheosbrevet är det nytestamentliga brevet, och Första Timotheosbrevet, Andra Timotheosbrevet och Titusbrevet har kallats mer specifikt för ”Pastoralbreven” eftersom samtliga brev är skrivna till någon som har ett pastoralt ledaransvar. Brevet ger råd om frågor kring församlingsliv där mottagaren behöver vägledning och uppmuntran, även om Timotheos nu faktiskt inte var pastor i en församling utan Paulus kontaktperson som implementerade Paulus instruktioner till församlingarna. Brevet som sådant är av tillfällig karaktär. Det innebär att brevets författare adresserar specifika situationer i mottagarens församling vilket behöver uppmärksammas. Pastoralbreven är inte teologiska avhandlingar där Paulus systematiskt utlägger ämnen efter eget val. Paulus behandlar ämnena i detta brev eftersom det är dessa ämnen som hade väckts upp. Slutligen, i slutet av det inledande kapitlet så betecknar Paulus sina yttranden fram till denna punkt som ”detta uppdrag” (1:18), som han anförtrott Timotheos. Det är till hjälp att betrakta hela brevet som en formell och auktoritativ anbefallning, en lista över uppgifter som Paulus uppfordrar och instruerar Timotheos att utföra.

Författarens inställning är att han är en vän och en far i tron som uttrycker en personlig omtanke för välbefinnandet hos en yngre ledargestalt i församlingen och för församlingen där han tjänar. Brevets övergripande angelägenhet handlar om att bekämpa falsk lära och falska lärare. Följaktligen finns detaljerade kontraster mellan bra och skadligt andligt ledarskap i församlingen.

Dessutom så förmedlar detta brev den mest kompletta summeringen i Bibeln av en församlingsledares tjänst och andlighet. Det finns också listor över andliga kvalifikationer för ämbeten i församlingen, samt råd kring omsorgstagande av personer med särskilda behov, som t.ex. änkor och tjänare/slavar. Tre gånger säger Paulus att ett uttalande från honom är ”trovärdigt” (1:15, 3:1, 4:9).

Tidslinje

33 (el. 30) e.Kr. Kristi död och uppståndelse.

33/34 e.Kr. Paulus omvändelse.

36/37 e.Kr. Paulus första besök i Jerusalem.

44-47 Paulus andra besök i Jerusalem (med understöd till de fattiga).

46-47 Paulus första missionsresa.

48-49 Paulus tredje besök i Jerusalem (apostlamötet).

48/49-51 Paulus andra missionsresa (med Timotheos i Lystra).

52-57 Paulus tredje missionsresa.

62 Paulus under husarrest i Rom.

62-64 Paulus friges, återupptar sin tjänst, skriver Första Timotheosbrevet.

62-64 Paulus återarresteras, skriver Andra Timotheosbrevet.

64-67 Paulus blir martyr i Rom.

(En del årtal är ungefärliga.)

Första Timotehosbrevets ram

Ca 62-64 e.Kr.

Paulus skrev sannolikt Första Timotheosbrevet under en fjärde missionsresa som inte är omnämnd i Apostlagärningarna. Från en okänd plats skrev Paulus till Timotheos i Efesos för att informera honom hur han skulle leda församlingen där. Efesos var en välbärgad och mycket inflytelserik hamnstad i den romerska provinsen Asien, känd för sitt Artemistempel (Diana). (För mer information om Efesos, se Introduktion till Efesierbrevet, Det antika Efesos. Översättarens anmärkning.)

1timkarta

Översikt

I Hälsning (1:1-2)

II Den falska undervisningen konfronteras (1:3-20)

A Uppdraget att ta itu med falska lärare (1:3-7)

B Rätt användning av lagen (1:8-11)

C Paulus utgör ett exempel på det sanna evangeliets verkan (1:12-17)

D Upprepning av uppdraget att ta itu med falska lärare (1:18-20)

III Beskrivning av ett liv format av evangeliet (2:1-3:13)

A Gemensam bön och frågor som uppstår kring det (2:1-15)

B Kvalifikationer för församlingsledare (3:1-7)

C Kvalifikationer för församlingstjänare (3:8-13)

IV Brevets syfte: Uppförande i församlingen (3:14-16)

V Identifiering av falsk undervisning (4:1-5)

VI Hur Timotheos borde formas av evangeliet (4:6-16)

VII Hur specifika grupper i församlingen borde formas av evangeliet (5:1-6:2a)

A Respektfullt bemötande av församlingsmedlemmar utifrån ålder och kön (5:1-2)

B Hedra änkor (5:3-16)

C Hedra äldste (5:17-25)

D Hedra herrar (6:1-2a)

VIII Den falska undervisningen konfronteras igen (6:2b-21)

A Falska lärare och girighet (6:2b-10)

B Timotheos uppförande som kontrast (6:11-16)

C Förmana de rika (6:17-19)

D Avslutande uppmaning till Timotheos (6:20-21)


 

ESV Study Bible® Notes, copyright 2008 Crossway. Authorized translation of the English edition of the ESV Study Bible introductions, copyright 2008 Crossway. This translation is published and sold by permission of Crossway, the owner of all rights to publish and sell the same.

ESV Studie Bibel® Kommentarer, copyright 2008 Crossway. Auktoriserad översättning av den engelska utgåvan av ESV Studie Bibel introduktioner, copyright 2008 Crossway. Denna översättning är publicerad och såld med tillstånd av Crossway, ägaren av alla rättigheter för att publicera och sälja densamma.

Översättning från engelskan: Ragnar Blomfelt