FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET

1   3   4   5   6

kapitel 2

Uppmaning till bön

1 Jag uppmanar då först av allt till bön och anropan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i maktposition, så att vi kan leva lugnt och stilla, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3 Detta är rätt och välbehagligt inför Gud vår Frälsare, 4 som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5 För Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor – människan Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen för alla. Så löd vittnesbördet när tiden var inne, 7 och för detta vittnesbörd blev jag insatt som förkunnare och apostel, som hednafolkens lärare i tro och sanning. Jag talar sanning och ljuger inte. 8 Jag vill därför att männen överallt ska lyfta heliga händer i bön, utan ilska och split.

Uppmaningar till kvinnan

9 Jag vill också att kvinnorna ska klä sig anständigt, diskret och med gott omdöme. Inte pryda sig med håruppsättningar, guld, pärlor eller dyra kläder, 10 utan med goda gärningar, vilket gäller för kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. 11 En kvinna ska under tystnad ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller bestämmer över en man, utan hon ska hålla sig tyst. 13 För Adam skapades först. Därefter Eva. 14 Och det var inte Adam som blev förledd, utan kvinnan blev förledd och blev en överträdare. 15 Men hon ska bli frälst genom sitt moderskap om hon fortsätter att leva med gott omdöme i tro och kärlek och helgelse.

Föregående     Nästa

2:1för alla människor, även för fiender (Matt 5:44, Luk 23:34).

2:2kungar och alla i maktposition, när Paulus skrev detta var Nero kejsare (54-68 e.Kr.). lugnt och stilla, jfr 1 Thess 4:11, 2 Thess 3:12. gudfruktigt, innebär att leva ett heligt liv i vördnad för Gud.

2:3Gud vår Frälsare, se kommentar till 1:1.

2:4som vill att alla människor ska bli frälsta, eftersom Gud vill människors frälsning uppmanas människan att låta sig frälsas och försonas, se 2 Kor 5:19-20 med kommentarer. Att Gud vill alla människors frälsning betyder inte att alla till slut blir frälsta (se t.ex. 1:19-20, 4:1, 6:10, Matt 7:13-23, 25:30, 41, 46, Luk 13:24-25, 1 Kor 1:18, Fil 3:18-19, 2 Thess 1:8-9, 2 Petr 2:6, 9, Judas v. 7, Upp 14:9-11, 21:8, 22:15). Att Gud vill något betyder inte alltid att så sker. Gud vill t.ex. att människorna ska göra det goda och rätta, och har gett oss lagar och bud. Ändå begår människor lagbrott och synd varje dag mot Guds bestämda vilja och får ofta ta konsekvenserna av det redan här på jorden.

2:5en är medlare, en medlare behövs eftersom det råder fiendskap mellan Gud och människa. Det är en fiendskap som upphör genom tron på medlaren Jesus Kristus. Jfr Rom  3:25, 5:1, 8, Hebr 7:25-26, 1 Joh 2:1-2 med kommentarer.

2:6lösen, se Matt 20:28 med kommentar.

2:7hednafolkens lärare, Apg 9:15, 22:21, Gal 1:15-16.

2:8männen överallt, i församlingen är det bara män som får be. Kvinnor måste vara tysta i församlingen och får därför inte be högt i församlingen (v. 12, 1 Kor 14:33-35), men de får be i andra sammanhang, se 1 Kor 11:4-6 med kommentarer.

2:9Inte pryda sig, jfr 1 Petr 3:3-5.

2:11helt underordna sig, se kommentar till Ef 5:21-22.

2:12Jag tillåter inte att en kvinna undervisar, avser främst i församlingen då män och kvinnor samlas. En kvinna får däremot undervisa andra kvinnor, inte i bibliska/kristna doktriner, men i mer praktiska ting, se exempel i Tit 2:3-5. eller bestämmer över en man, bl.a. eftersom det är mannen som är huvudet, se Ef 5:21-24 med kommentarer. hon ska hålla sig tyst, avser främst kvinnans förhållningssätt i församlingen, vilket innebär att påbudet att be i v. 1-2 visserligen är en uppmaning riktad också till kvinnan, men hon får inte be högt i offentliga möten där män är närvarande (se även 1 Kor 11:4-6, 14:33-34 med kommentarer). Jfr 1 Petr 3:1-6.

2:13-14För, Paulus ger nu två skäl till befallningarna i v. 11-12. Det första skälet är grundat på skapelsen innan syndafallet. Att mannen skapades först har en gudomlig orsak (jfr 1 Kor 11:7-10). Det andra skälet är att det var kvinnan som blev förledd av Satan (ormen). Mannen blev inte förledd av Satan utan han syndade då han lyssnade på sin hustru (1 Mos 3:17) och tog emot den förbjudna frukten ur hennes hand (1 Mos 3:6). En av de falska doktriner som förkunnades i Efesos och som Timotheos skulle bekämpa (1:3) handlade sannolikt om att några ville ge kvinnan en lite mer framträdande plats i församlingen och familjelivet. Läs mer: En bok om Kvinnans Återupprättelse.

2:15genom sitt moderskap, vilket är kvinnans primära roll i livet och så betydelsefull och välbehaglig i Guds ögon att gåvan och uppgiften som moder tillsammans med tro, kärlek och helgelse skänker henne frälsning. Jfr 5:14, 1 Kor 11:9, Tit 2:4-5.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt