FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET

1   2   3   4   5

 kapitel 6

1 Alla som bär slavoket ska anse sina herrar värda all heder, så att Guds namn och läran inte smädas. 2 De som har troende herrar ska inte brista i respekt mot dem för att de är bröder. Tvärtom ska de tjäna dem ännu mer eftersom de som drar nytta av deras goda tjänst är troende och älskade.

Om detta ska du undervisa och förmana.

Kärlek till pengar är en rot till allt ont

3 Om någon lär en falsk doktrin och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 4 så är han högmodig och begriper ingenting. Han har en sjuklig lust efter dispyter och ordstrider. Sådant väcker avund, gräl, förtal, misstankar 5 och ständiga motsättningar bland människor som är fördärvade i sinnet och berövade sanningen. De hävdar att gudsfruktan innebär ekonomisk vinning. 6 Men gudsfruktan tillsammans med förnöjsamhet innebär en stor vinning, 7 för tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi lämna den. 8 Har vi mat och kläder ska vi nöja oss med det. 9 Men de som vill bli rika faller i frestelser och snaror och många dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i undergång och förtappelse. 10 För kärlek till pengar är en rot till allt ont. Genom sin längtan efter pengar har några avvikit från tron och vållat sig själva mycket smärta.

11 Men du gudsman, fly från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12 Kämpa trons goda kamp och grip det eviga livet. Du kallades till det och avgav den goda bekännelsen inför många vittnen. 13 Jag uppmanar dig inför Gud som uppehåller allt med liv, och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen: 14 bevara budet rent och oklanderligt till vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 15 Honom ska Gud visa när tiden är inne. Han som är den salige ende Härskaren, kungarnas Kung och herrarnas Herre, 16 han som ensam är odödlig och bor i ett oåtkomligt ljus, han som ingen människa har sett eller kan se. Ära och evig makt tillhör honom! Amen.

17 Förmana de rika i denna världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt skänker oss allt till vår njutning. 18 De ska göra gott, vara rika på goda gärningar, vara generösa och givmilda. 19 På så sätt samlar de åt sig en skatt som utgör en god grund för den kommande tidsåldern, så att de kan gripa det verkliga livet.

Avslutande ord

20 Bäste Timotheos, bevara det som anförtrotts dig. Ta avstånd från det vanhelgande babblandet och invändningarna från den falska så kallade ʼkunskapen.ʼ 21 Några har bekänt sig till den och därmed avvikit från tron. Nåden är med er.

Föregående     Nästa

6:1slavoket, se kommentar till Ef 6:5.

6:2. ”som drar nytta av deras goda tjänst är troende och älskade.” Alternativ översättning: är troende och älskade, som bemödar sig om sina slavars bästa.

6:5De hävdar att gudsfruktan innebär ekonomisk vinning. Detta är ett exempel på en ”falsk doktrin” (v. 3) som inte har sin grund i ”gudsfruktan” (v. 3). En nutida lära som innebär att varje troende har gudomlig rätt att leva i ekonomiskt överflöd faller också under Paulus dom.

6:6-7förnöjsamhet (v. 6) … tomhänta (v. 7), det som världen ofta föraktar – detta att vara nöjd med det lilla, enkla och nödvändigaste – bör för en kristen betraktas som något eftersträvansvärt och gudomligt (jfr Luk 6:20). Jfr Job 1:21, Pred 5:14-15.

6:8mat och kläder, bostad tas för givet utan att det behöver nämnas. Paulus förespråkar därmed endast det allra nödvändigaste vad avser pengar och materiella ting.

6:9-10de som vill bli rika (v. 9) … kärlek till pengar (v. 10), här fördöms inte pengarna eller rikedomen i sig utan en felaktig attityd, dvs det själviska begäret och åtrån efter mammon. Eftersom det på grund av människans fallna natur är lätt att bländas och uppslukas av penningens kraft och lockelser blir det generella rådet att undvika mammon så långt som möjligt. Se även kommentarer till Ps 62:11 och Luk 12:15-21.

6:11rättfärdighet, avser här ett moralisk oklanderligt liv.

6:12avgav den goda bekännelsen, det gjorde Timotheos vid dopet och/eller vid hans ordination (1:18, 4:14).

6:13Gud som uppehåller allt med liv, allt levande på jorden är för varje ögonblick helt beroende av Gud för sin existens. som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, syftar sannolikt främst på Matt 27:11, Joh 18:36-37.

6:14budet, avser främst v. 11-12, men det är samtidigt ett annat uttryck för ordet/evangeliet. uppenbarelse, Jesu Kristi återkomst (2 Thess 2:8, Tit 2:13).

6:15Honom ska Gud visa, jfr Upp 1:7. kungarnas Kung och herrarnas Herre, jfr Upp 17:14, 19:16.

6:16han som ensam är odödlig, det är han i sig själv, eftersom Gud Är från evighet till evighet. Vi människor ska alla dö, men våra själar är odödliga alltifrån vår tillblivelse i moderlivet. Jfr Rom 2:7, 1 Kor 15:54, 2 Tim 1:10.

6:17-18. Paulus uppmanar rika kristna att vara generösa och givmilda och skänka av sin förmögenhet till behövande. Jfr Matt 19:21-22 med kommentarer. att inte vara högmodiga, jfr Upp 3:17. Gud som rikligt skänker oss allt till vår njutning (v. 17), om ena diket består av rikedom, består andra diket av asketism. Paulus avfärdar båda. Sådant som t.ex. ett bra boende, mat, dryck, hälsa, sex, kommer ytterst från Gud och är till vårt välbefinnande. Att få njuta av livets goda är en gudomlig nåd och gåva.

6:20det som anförtrotts dig, det oförfalskade evangeliet, i motsats till irrlärarnas falska doktriner. den falska så kallade ʼkunskapen,ʼ för att få auktoritet, väcka förundran och för att rättfärdiga sina villfarelser försöker irrlärare ofta hänvisa till en högre och gudomlig ”kunskap” som just de har fått del av.

6:21er, brevet var inte endast avsett för Timotheos utan till hela församlingen och indirekt till alla troende som i framtiden skulle komma att läsa detta brev.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt