FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET

1   2   4   5   6

kapitel 3

Om församlingsledaren

1 Det här är ett trovärdigt budskap: om någon gärna vill bli församlingsledare så önskar han sig ett förnämligt arbete. 2 En församlingsledare ska vara oklanderlig, trogen sin hustru, sansad, omdömesgill, anständig, gästfri och en god lärare. 3 Han får inte missbruka vin, inte vara aggressiv utan vara försonlig, inte vara grälsjuk, inte åtrå pengar. 4 Han ska kunna styra sitt hus och få sina barn att lyda och visa all respekt. 5 Men om han inte förstår hur man styr sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? 6 Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under samma dom som djävulen. 7 Han måste också ha gott anseende av dem utanför, så att han inte blir vanärad och går i djävulens snara.

Om församlingstjänaren

8 Församlingstjänarna ska likaså vara värdiga. De får inte vara opålitliga, missbruka vin eller vara penningkära. 9 De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men även de ska först prövas. Om de sedan anses oförvitliga kan de bli församlingstjänare. – 11 Deras hustrur ska likaså vara värdiga, inte förtala någon utan vara sansade och pålitliga i allt. – 12 En församlingstjänare ska vara trogen sin hustru, och kunna styra sina barn och sitt hus. 13 För de som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Gudsfruktans hemlighet

14 Jag skriver detta till dig i hopp om att snart komma till dig. 15 Men om jag dröjer ska du veta hur man ska förhålla sig i Guds hus – den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16 Obestridligt stor är gudsfruktans hemlighet:

Han uppenbarades i en kropp,
var rättfärdig i anden,
sedd av änglarna,
förkunnad bland folken,
trodd i världen,
tagen upp i härligheten.

Föregående     Nästa

3:1församlingsledare, detsamma som ”äldste” (Apg 20:17, 28, Tit 1:5-9, 1 Petr 5:1-2).

3:2trogen sin hustru, inte vara otrogen och inte ha fler än en hustru. Också dessa ord gör klart att församlingsledaren ska vara man.

3:3inte missbruka vin, se kommentar till Joh 2:9.

3:4få sina barn att lyda, jfr Ef 6:1-3, Kol 3:20. och visa all respekt, jfr Hebr 12:9.

3:4. ”få sina barn att lyda och visa all respekt.” Alternativ översättning: med all värdighet få sina barn att lyda.

3:6. Att i ung ålder få en hög position riskerar att leda till högmod, och högmod är enligt kristen tro och tradition den ursynd som gjorde att Satan en gång blev en fallen ängel.

3:7. Om en församlingsledare har dåligt rykte (t.ex. genom kriminellt förflutet) kan djävulen utnyttja det för sina syften så att Guds evangelium blir till anstöt och församlingen blir föraktad.

3:8Församlingstjänarna, de kan betraktas som en slags assistenter åt församlingsledarna och utförde även mer praktiska uppgifter (liknande de sju män i Apg 6:3 som utvaldes till att vara medhjälpare). Församlingstjänarna hade inte uppgiften att förkunna eller undervisa.

3:9trons hemlighet, avser främst Kristus (v. 16, Ef 3:4, Kol 1:27, 2:2, 4:3).

3:15. Guds hus, anspelar på templet i GT. I NT är Guds tempel/hus den kristna församlingen, jfr 1 Kor 3:16, 2 Kor 6:16.

3:16Han uppenbarades i en kropp, avser inkarnationen då Gud blev människa i Jesusbarnet (Hebr 10:5). var rättfärdig i anden, avser Jesu gudomliga natur (Joh 1:1) som i motsats till människorna var alltigenom helig och rättfärdig (Joh 7:18). sedd av änglarna, Matt 28:2, Apg 1:10-11. förkunnad bland folken, avser hednafolken. trodd i världen, se trons utbredning skildrad i Apg. tagen upp i härligheten, Apg 1:10.

3:16. ”en kropp.” Alternativ översättning: kött.

3:16. ”anden.” Alternativ översättning: Anden.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt