ANDRA PETRUSBREVET

Introduktion

2   3

kapitel 1

Hälsning

1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som har mottagit samma dyrbara tro som vi genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus. 2 Nåd och fred till er i överflöd genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.

Kallelse och utväljelse

3 Hans gudomliga makt har skänkt oss allt som hör till liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som kallat oss genom sin härlighet och höghet. 4 Genom det har han skänkt oss sina dyrbara och storslagna löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur efter att ni undflytt det fördärv som råder i världen på grund av begäret. 5 Och just därför ska ni hängivet låta er tro visa sig i dygd, i dygden insikt, 6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7 i gudsfruktan ömsesidig godhet och i godheten kärlek. 8 För om detta finns hos er och tillväxer blir ni aktiva och fruktbärande vad avser kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt eller blind och har glömt att han blev renad från tidigare synder. 10 Bröder, gör verkligen allt ni kan för att befästa er kallelse och utväljelse. För om ni gör det ska ni aldrig falla. 11 Då ska dörren till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike öppnas på vid gavel för er.

12 Därför tänker jag alltid påminna er om allt detta, fastän ni känner till det och står fasta i den sanning som ni har. 13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i kroppen. 14 Jag vet nämligen att jag snart ska lämna min kropp, det har vår Herre Jesus Kristus gjort klart för mig. 15 Men jag ska göra allt jag kan för att ni även efter min bortgång alltid ska kunna minnas dessa ting.

Kristi ankomst och Skriftens profetior

16 För vi följde inte några listigt hopdiktade myter när vi gjorde känt för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, nej, vi bevittnade Jesu majestät. 17 Han mottog nämligen ära och härlighet av Gud Fadern när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: Det här är min Son, den Älskade. Jag gläds i honom. 18 Den rösten hörde vi själva ljuda från himlen när vi var med honom på det heliga berget. 19 Vi har även profeternas pålitliga ord. Ni gör väl om ni uppmärksammar det, som på en lykta som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har tillkommit genom någons egen tolkning. 21 För ingen profetia har framburits genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige Ande har män talat ord från Gud.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Petrus. Brevets datering: Slutet av Petrus liv (1:14) omkring år 65 e.Kr. Introduktion.

1:1Simeon (hebreiska), grekiska = Simon. Petrus, se kommentar till 1 Petr 1:1. vår Gud och Frälsare Jesus Kristus, ett av flera ställen i NT där Jesus Kristus benämns Gud, se även Joh 1:1 med kommentar.

1:2Nåd och fred, se kommentar till Rom 1:7.

1:4Genom det, dvs Guds härlighet och höghet (v. 3). ska få del av gudomlig natur, jfr 3:13, 1 Joh 3:2. efter att ni undflytt det fördärv som råder i världen, vilket sker genom vår död eller vid Kristi ankomst. på grund av begäret, syndens begär inom oss (Rom 7:14-24) och världens begär (1 Joh 2:16-17).

1:10gör verkligen allt ni kan, eftersom de kristna är kallade av Gud krävs av dem att de anstränger sig för att stå kvar i sin kallelse (jfr 1 Kor 10:12, Fil 2:12-13), annars riskerar de att gå under, 2 Petr 2:20-22. utväljelse, se kommentar till Ef 1:4.

1:13så länge jag bor i kroppen, vid döden lämnar den troendes ande kroppen för att leva i himlen i väntan på att få ikläda sig en ny förhärligad uppståndelsekropp (1 Kor 15:35-55). Se även kommentar till 1 Mos 35:18.

1:14det har vår Herre Jesus Kristus gjort klart för mig, avser Jesu ord i Joh 21:18-19, men kan också avse någon särskild uppenbarelse som han hade fått.

1:13-14. ”kroppen … min kropp.” Alternativ översättning: detta tält … detta tält.

1:16-18. Se Matt 17:1-8. hans ankomst (v. 16), sannolikt förnekade falska lärare bl.a. Kristi ankomst och ansåg det vara en myt (jfr 3:3-4).

1:17. Matt 17:5.

1:19profeternas pålitliga ord, synonymt med GT och avser särskilt profetiorna om Kristus (Messias). tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan, (jfr 4 Mos 24:17, Upp 22:16) det betyder möjligen att vi ska få fullkomlig kunskap vid Kristi ankomst och inte längre vara beroende av profetior och nedskrivna texter (jfr 1 Kor 13:12).

1:20-21. De män som i GT mottog Guds profetior skrev troget ner varje ord de mottog utan att medvetet eller omedvetet föra in egna subjektiva tolkningar i budskapet. Alla profetior i Skriften är därmed unika och utan påverkan från någon människa, och kan inte jämföras med profetior som framförs i församlingen (1 Kor 14:29) och som måste prövas (1 Kor 14:29, 1 Thess 5:20-22, 1 Joh 4:1). drivna av den helige Ande (v. 21), se 2 Tim 3:16 med kommentar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt