ANDRA PETRUSBREVET

1   3

kapitel 2

Falska lärare

1 Men det fanns också falska profeter bland Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare. De ska introducera doktriner som leder till förtappelse och även förneka den Härskare som har friköpt dem. De ska snabbt föra sig själva till förtappelsen. 2 Många ska följa dem i deras liderligheter, och på grund av dem kommer sanningens väg att skymfas. 3 I sin girighet kommer de att utnyttja er med uppdiktade historier. Domen över dem är sedan länge aktiverad och deras förtappelse sover inte.

4 För Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem långt ner i helvetet och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att där förvaras till domen. 5 Och Gud skonade inte den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra, när han sände floden över de ogudaktigas värld. 6 Städerna Sodom och Gomorra dömde han till förödelse och lade dem i aska. De utgör ett exempel på vad som väntar dem som lever ogudaktigt. 7 Men han räddade den rättfärdige Lot som led av de depraverades liderliga livsföring. 8 För den rättfärdige mannen bodde ibland dem och plågades dagligen i sin rättfärdiga själ av att se och höra deras laglösa handlingar. 9 Herren vet alltså hur han ska rädda de gudfruktiga ur frestelsen. Men de orättfärdiga förvarar han under straff fram till domens dag, 10 särskilt dem som följer sin fallna naturs fördärvade begär och föraktar Herrens auktoritet. Självsäkert och arrogant drar de sig inte för att smäda majestätiska väsen, 11 fastän änglar som har långt större makt och styrka inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. 12 Dessa som smädar vad de inte begriper är som oförnuftiga djur som av naturen är födda till att fångas och dödas. I sitt fördärv ska de dödas. 13 De ska få lida ont som lön för sin orättfärdighet. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen, de är helt nedsmutsade, de vältrar sig i försåtliga njutningar när de kalasar med er, 14 de har ögon fulla av hor, de får inte nog av synd, de förleder osäkra själar, de har hjärtan tränade i girighet, de är förbannelsens barn, 15 de har avvikit från den raka vägen och gått vilse, de har följt samma väg som Bileam, Bosors son, som älskade orättfärdighetens lön. 16 Men han blev tillrättavisad för sin överträdelse. En stum åsna talade med människoröst och hindrade profetens vanvett.

17 De är källor utan vatten, och dimmor jagade av en storm. Det djupaste mörker är förvarat åt dem. 18 Deras ord är uppblåsta och tomma. Och i den fallna naturens lustar och liderligheter lockar de till sig människor som faktiskt har undflytt sådana som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, eftersom man kuvas av det man betvingas av. 20 För om de har undflytt världens orenhet genom kunskap om Herren och Frälsaren Jesus Kristus, och sedan åter har insnärjts och kuvats av den, då är tillståndet värre för dem nu än förut. 21 Det hade varit bättre om de aldrig haft kunskap om rättfärdighetens väg, än att ha kunskap om den och sedan vända ryggen åt det heliga bud som överlämnats till dem. 22 Det har gått med dem enligt det sanna ordspråket: En hund återvänder till sin spya, och: ”Ett tvättat svin vältrar sig i gyttjan.”

Föregående     Nästa

2:1falska profeter bland Israels folk, se t.ex. Jer 5:31, 14:14, 23:30-32, Hes 13, 22:28. även bland er kommer att finnas falska lärare, Guds församling kommer alltid att angripas och infiltreras av falska profeter och lärare (Matt 7:15, 24:4-5, Apg 20:29-30, Rom 16:17, 2 Kor 11:13, Gal 1:6-9, Kol 2:8, 2 Thess 2:1-3, 1 Tim 1:3, 4:1-3, 2 Tim 3:1-9, 1 Joh 2:18-19, 2 Joh v. 7,  Judas v. 3-4, Upp 2:2, 14-15, 20). den Härskare, Jesus Kristus. som har friköpt dem, Kristus har i objektiv mening försonat och friköpt alla människor. Men för att detta ska bli en verklighet i en människas liv måste hon låta sig försonas (se 2 Kor 5:20 med kommentar). Det sker genom hjärtats tro, något som dessa falska lärare saknade, de hade endast ”kunskap” om Jesus Kristus och den kristna tron (v. 20-21). Om ”friköpa” se även kommentar till 1 Petr 1:18.

2:2deras liderligheter, avser främst sexuella utsvävningar.

2:3girighet, sexuell promiskuitet (v. 2) och kärlek till pengar går ofta hand i hand.

2:4. Möjligen åsyftas det syndafall som en gång inträffade i änglavärlden och som fick till följd att en del av de fallna änglarna omedelbart blev förvisade till helvetet. helvetet, det grekiska ordet här (tartaros, som förekommer endast här i NT) avser i grekisk mytologi den plats där onda avlidna andar straffades.

2:5. 1 Mos 6-9. med sju andra, Noas hustru, deras tre söner, och sönernas hustrur.

2:6-8. 1 Mos 19.

2:9de orättfärdiga förvarar han under straff, jfr Luk 16:19-31, Judas v. 7.

2:10sin fallna naturs fördärvade begär, se kommentarer till Rom 6:12-14, 7:14-24, 13:14, 1 Joh 1:8, 10. smäda majestätiska väsen, dessa orättfärdiga människor visade föraktfull arrogans mot onda änglar (Satan och hans demoner), och menade sannolikt att inga onda makter kunde ha något inflytande över dem trots att de levde i girighet och sexuell promiskuitet.

2:10. ”sin fallna naturs.” Alternativ översättning: sitt kötts.

2:11. Lättsinne och slapp arrogans gentemot mörkrets makter är ett uttryck för andligt högmod.

2:15Bileam, 4 Mos 22-24, 31:15-16, Upp 2:14.

2:19De lovar dem frihet, sannolikt missbrukade de den kristna friheten (Gal 5:1) till att betyda frihet att bejaka alla sina lustar och begär (Gal 5:13, 1 Kor 6:12-13). Se även kommentar till Judas v. 4.

2:20-21. De falska lärarna hade kunskap om Kristus och sannolikt en munnens bekännelse till honom. Men deras sorglösa liv i synd och deras falska undervisning visade att de inte tillhörde Kristus. Jfr 2 Kor 11:13-15.

2:18. ”den fallna naturens.” Alternativ översättning: köttets.

2:22. Det sista citatet i versen är hämtat från en utombiblisk källa.

2:22. Ords 26:11.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt