ANDRA PETRUSBREVET

1   2

kapitel 3

Herrens dag kommer

1 Älskade, det här är nu mitt andra brev till er. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. 2 Detta för att ni ska minnas orden som de heliga profeterna förutsa och buden från Herren och Frälsaren genom era apostlar. 3 Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det hånare som följer sina lustar. De hånar er 4 och säger: ˮVad hände med löftet om hans ankomst? Från det att våra fäder dog har ju allting varit som från världens början.ˮ 5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar, och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten av Guds ord. 6 Och genom det dränktes den dåtida världen i vatten och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns är genom samma ord sparade åt elden. De bevaras till den dag då de ogudaktiga människorna ska dömas och gå förtappade.

8 Men älskade, glöm inte detta: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som några påstår, utan han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska låta omvända sig. 10 Men Herrens dag ska komma som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med ett stormande dån och himlakroppar förstöras av eld. Och jorden och allt som där är gjort ska upphöra att existera. 11 Då nu allt detta ska förstöras måste ni vara sådana som lever heligt och gudfruktigt 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlar att förstöras av eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Avslutande ord

14 Därför, älskade, eftersom ni väntar på detta ska ni göra allt ni kan för att bli sedda av honom utan fläck eller brist, och ha fred med honom. 15 Och betrakta vår Herres tålamod som en frälsning. Om det har även vår käre broder Paulus skrivit till er med den visdom han fått. 16 Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. I hans brev är inte allting lätt att förstå, och det är något som okunniga och labila människor kan förvanska. Något de också gör med de övriga Skrifterna till sitt eget fördärv.

17 Därför, älskade, då ni nu i förväg fått veta detta ska ni vara uppmärksamma så att ni inte dras med i de depraverades villfarelse och förlorar fotfästet. 18 Men väx till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Äran tillhör honom, nu och till evighetens dag.

Föregående     Nästa

.2petr3

”Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.”

3:1mitt andra brev till er, det första var möjligen första Petrusbrevet.

3:2. Indirekt jämställs GT här med NT. Se även kommentar till v. 16.

3:3de sista dagarna, se kommentar till Apg 2:17.

3:4våra fäder, avser GT:s patriarker och profeter, och möjligen även de första kristna (t.ex. Stefanos, Apg 7:59-60, Jakob, Apg 12:2).

3:6genom det, syftar sannolikt på vattnet och Guds ord i föregående vers. dränktes den dåtida världen, genom det vi kallar ”syndafloden” kom hela jorden under vatten, 1 Mos 6-9.

3:7sparade åt elden, jfr Jes 66:15-16, Mal 4:1, Matt 3:12, 2 Thess 1:8.

3:8. (Ps 90:4.)

3:9han har tålamod med er, riktas främst till dem som mer eller mindre låtit sig förledas av falska lärare (kap 2, 3:3).

3:10som en tjuv, jfr Matt 24:43-44, 1 Thess 5:2, Upp 3:3, 16:15. himlakroppar, t.ex. stjärnor, planeter, månar. upphöra att existera, jfr Matt 24:35.

3:10. ”upphöra att existera.” Andra handskrifter: blottläggas. Eller: brännas upp. 

3:12påskyndar dess ankomst, främst genom att leva ”heligt och gudfruktigt” (v. 11).

3:14ha fred med honom, dvs förbli i Guds kärlek genom tron (jfr Rom 5:1 med kommentar).

3:15vår Herres tålamod, vilket är en orsak till varför Kristi ankomst och den yttersta domen ännu inte har inträffat. Se även kommentar till v. 9.

3:16. alla sina brev hans brev, vilket betyder att Paulus brev tidigt cirkulerade bland församlingarna. om dessa ting, avser främst allt det som rör Kristi ankomst, men även det övriga som Petrus skrivit om. de övriga Skrifterna, därmed likställs Paulus brev med GT:s heliga skrifter. Se även kommentar till v. 2.

3:17de depraverades villfarelse, se kapitel 2 samt 3:3-4.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt