Introduktion till Andra Petrusbrevet

(Översättning från ESV Study Bible, Introduction to 2 Peter.✱)


 

Författare och titel

I Andra Petrusbrevet självt finns det starka belägg för att aposteln Petrus är författaren. I 1:1 hävdar författaren att han är ”Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel.” Dessutom påstår han sig ha varit ett ögonvittne vid förklaringsberget (1:16-18, jfr Matt 17:1-8), en händelse där Petrus är framträdande i Evangelierna. Om någon annan än Petrus skrivit brevet i hans namn, som några forskare har hävdat, så skulle det vara ett fall av avsiktligt bedrägeri, särskilt med tanke på att författaren påstår sig ha varit ett vittne vid förklaringsberget. Men det finns inga historiska bevis till stöd för en sådan teori. Dessutom var författande i en annan persons namn något som fördömdes bland de tidiga kristna (jfr 2 Thess 2:2, 3:17, se Introduktion till Första Timotheosbrevet: Författare och titel).

Några har menat att den litterära stilen i Andra Petrusbrevet skiljer sig från Första Petrusbrevet, vilket skulle indikera en annan författare än Petrus. Men Petrus kan ha använt en sekreterare som hjälpt till att skriva detta andra brev, något som inte skulle påverka äktheten av hans författarskap om han slutligen godkänt det som nedtecknats.

Forskare har också ifrågasatt Petrus som författare till brevet på grund av likheterna mellan kapitel 2 i detta brev och Judasbrevet. Men detta utgör inget problem för apostoliskt författarskap, eftersom Petrus kan ha inkluderat i sitt brev inslag från Judasbrevet som han trodde skulle vara till hjälp för sina läsare. Det kunde också ha varit det omvända, att Judas använde Petrus brev som sin källa. Parallellerna är nära men nästan aldrig exakta, så det är svårt att reda ut förhållandet mellan Andra Petrusbrevet och Judasbrevet med någon större säkerhet.

Det är rimligt med tanke på alla belägg, och utifrån det tydliga stödet av brevets egna påståenden, att dra slutsatsen att aposteln Petrus skrev Andra Petrusbrevet.

Datering

Petrus skrev troligen detta brev från Rom nära inpå hans martyrskap, någon gång kring 64-67 e.Kr. Inslag i brevet får många forskare dra slutsatsen att Petrus skrev under en tid av förföljelse från Rom (kanske under Neros förföljelse, och han dog 68 e.Kr.), medan Petrus själv var i romerskt fängelse inväntande sin nära förestående avrättning (jfr 1:12-15). Dateringen av brevet beror därmed till stor del på när man daterar Petrus död.

Tema

Andra Petrusbrevet lär att Guds nåd i Kristus verkligen förvandlar och ger kristna kraft att leva rättfärdigt, även när de möter motstånd. Denna nåd, presenterad i 1:2-4, utgör grunden för de följande uppmaningarna. Den inneboende helige Ande (jfr 1:4 som karakteriserar de kristna som de som ”ska få del av gudomlig natur”) producerar dygdiga ”kvalitéer” i Kristi efterföljare (1:8-12), vilket i sin tur resulterar i fruktbärande liv.

Syfte, omständighet och bakgrund

Petrus skriver denna korta sista påminnelse till församlingarna så att hans läsare genom Guds nåd kan leva ett liv som behagar Gud. För att så ska ske måste Petrus också bekämpa de falska lärare som tydligen utövade påtryckning på församlingarna att avvika från den sanna kunskapen om Kristus (se särskilt Kap 2). Den falska undervisningen är inte bara en teologisk utmaning utan också en moralisk, man framhöll någon form av sexuell lössläppthet som en legitim kristen livsstil. Medan den falska undervisningen kan beskrivas baserat på vad Petrus skriver, så är det historiskt sett omöjligt att identifiera vilka de falska lärarna var. Det finns till exempel inga tydliga historiska belägg för att dessa lärare var gnostiska eller proto-gnostiska.

Det är också omöjligt att med säkerhet identifiera de församlingar som Petrus adresserar. De ledande historiska kandidaterna är församlingarna i Mindre Asien, för Petrus skrev sitt första brev till dessa församlingar (1 Petr 1:1-2), och i detta brev nämner Petrus att detta är hans andra brev till dessa samma personer (2 Petr 3:1).

Centrala teman

1 Gud har genom sin nåd i Jesus Kristus skänkt åt kristna privilegiet att få del av gudomlig natur. (1:2-4.)

2 Guds nåd resulterar i gudsfruktan. 1:5-15.

3 Uppenbarelsen angående sanningen om Kristus (och om Skriftens sanning, 1:19) är pålitlig eftersom den är från Gud och inte från människopåhittade myter. 1:16-21.

4 Falska lärare är ämnade till fördärv genom Guds hand. (2:1-10.)

5 Falska lärare är utan etisk kompass. 2:11-22.

6 Troende måste hålla ut när de möter motstånd, i vetskap om att de lever i de sista dagarna. 3:1-13.

7 Herren har tålamod med sin skapelse, men ska sannerligen återvända i dom likt en tjuv om natten. 3:8-10.

8 Gud räddar de rättfärdiga. 2:7-9, 3:13-18.

Summering av frälsningshistorien

Kristna ska hålla fast vid sanningen om Kristus medan de tålmodigt väntar på den andra ankomsten.

Tidslinje

28/30 e.Kr. Petrus blir en Jesu lärjunge.

30/33 e.Kr. Petrus förnekar Jesus just före korsfästelsen.

33 (el. 30) e.Kr. Jesu död och uppståndelse.

30/33 Petrus vittnar om uppståndelsen, förkunnar vid pingsten.

30/33 Petrus blir en viktig församlingsledare.

38 Petrus vittnar för Cornelius.

41-44 Petrus fängslas av Agrippa, räddas.

44 Petrus lämnar Jerusalem.

50-54 Petrus beger sig till Rom.

54-68 Nero regerar.

62-63 Petrus skriver sitt första brev från Rom.

64 (19 juli) Brand i Rom, Nero anklagar och dödar många kristna.

64-67 Petrus, efter att ha skrivit sitt andra brev, blir martyr i Rom.

(En del årtal är ungefärliga.)

Litterära kännetecken

Den primära formen är brevets med sina vanliga inslag. Delvis på grund av 1:13-14, där Petrus hävdar att han snart ska lämna detta liv, så är det vanligt att betrakta Andra Petrusbrevet likt något som följer vissa konventioner i ett avskedstal. Motiv som tillhör den genren inkluderar (a) författarens tillkännagivelse att han är nära slutet av sitt jordiska liv, (b) påminnelser till sina anhängare om vad han lärt dem, (c) befallningar till sina anhängare hur man ska leva, och (d) förutsägelser om vad som kommer att hända i framtiden. I ett avskedstal har en ledare sin sista chans att påverka sina anhängare i rätt riktning för rörelsens skull i vilken han varit en ledstjärna. Andra Petrusbrevet är också fullt av välkända ordspråk och aforistiska uttalanden, levande poesi och bildspråk, och innehåller ett eskatologiskt (sista tiden) tal (kap 3).

En stor del av brevet faller på plats om man förmår greppa att Petrus fasa över falsk lära (se särskilt kap 2) kontrasteras mot tillförlitligheten av Guds profetiska ord (1:19-21, 3:1-2). Dessa två motiv sammanfaller i det sista kapitlets vision där bibliska profetior om Kristi återkomst aggressivt läggs fram som en vederläggning av smädare (falska lärare) som talat nedsättande om bibliska profetior. I Andra Petrusbrevet drabbar sann och falsk undervisning samman i en strid av enorma proportioner.

Översikt

I Inledande hälsning (1:1-2)

II Guds nåd i Kristus är källan till ett gudfruktigt liv (1:3-11)

A Guds makt är verksam för vår skull (1:3-4)

B Gör allt ni kan för att leva gudfruktigt (1:5-7)

C Att leva ett effektivt liv för Kristus (1:8-11)

III Petrus påminnelser till församlingarna (1:12-21)

A Väcka de kristna till helighet (1:12-15)

B Petrus förkunnelse följer av hans erfarenhet som ögonvittne (1:16-18)

C Sanningen om Jesus Kristus är förankrad i Skriftens profetiska ord (1:19-21)

IV Utvärdering av falska lärare (2:1-22)

A Inflytande av falska lärare (2:1-3)

B Dom över falska lärare (2:4-10a)

C Karaktär av falska lärare (2:10b-16)

D Inflytande av falska lärare på nytt (2:17-22)

V Herrens dag ska sannerligen komma (3:1-13)

A Hånare utmanar Skriftens sanning vad gäller Herrens ankomst (3:1-7)

B Herrens tålmodighet avgör tiden för hans återkomst (3:8-10)

C Att leva effektivt med Herrens återkomst för ögonen (3:11-13)

VI Avslutande uppmaningar (3:14-18)

A Angående nit (3:14)

B Angående förvanskningen av Paulus undervisning (3:15-16)

C Angående rätt respons till Paulus undervisning (3:17-18)


 

ESV Study Bible® Notes, copyright 2008 Crossway. Authorized translation of the English edition of the ESV Study Bible introductions, copyright 2008 Crossway. This translation is published and sold by permission of Crossway, the owner of all rights to publish and sell the same.

ESV Studie Bibel® Kommentarer, copyright 2008 Crossway. Auktoriserad översättning av den engelska utgåvan av ESV Studie Bibel introduktioner, copyright 2008 Crossway. Denna översättning är publicerad och såld med tillstånd av Crossway, ägaren av alla rättigheter för att publicera och sälja densamma.

Översättning från engelskan: Ragnar Blomfelt