FÖRSTA THESSALONIKERBREVET

1   2   3   4

kapitel 5

1 Bröder, vad gäller tider och stunder så behövs det inte skrivas till er. 2 För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När de talar om fred och trygghet, då drabbas de av fördärv lika plötsligt som smärtan hos en födande kvinna. Och de kommer inte undan. 4 Men ni, bröder, är inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 För ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Därför ska vi inte sova som de andra utan vara vakna och sansade. 7 För de som sover, sover om natten, och de som berusar sig, är berusade om natten. 8 Men vi som tillhör dagen ska vara sansade, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. 9 För Gud har inte bestämt att vi ska drabbas av hans vrede utan erhålla frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han dog för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Trösta därför varandra och uppbygg varandra, så som ni även gör.

Uppmaningar

12 Bröder, vi ber er att respektera dem som arbetar ibland er och som är satta över er i Herren och vägleder er. 13 Högakta dem i kärlek för det arbete de utför. Lev i harmoni med varandra. 14 Bröder, vi uppmanar er: förmana de oansvariga, trösta de modlösa, ta hand om de svaga, ha tålamod med alla. 15 Ingen ska bemöta ont med ont, utan eftersträva alltid att göra det goda mot varandra och mot alla. 16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet, 18 tacka Gud i allt som sker. För detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 ta avstånd från allt ont.

Avslutande ord

23 Fredens Gud själv ska helga er fullständigt. Och må er ande och själ och kropp bevaras fulländad och fläckfri när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Han som kallar er är trofast, han ska också utföra det. 25 Bröder, be även för oss. 26 Hälsa alla bröderna med en helig kyss. 27 Jag vill att ni lovar inför Herren att låta brevet bli uppläst för alla bröderna. 28 Nåden från vår Herre Jesus Kristus är med er.

Föregående     Nästa

5:1tider och stunder, formuleringen förekommer även i Apg 1:7.

5:2Herrens dag, ett uttryck som i Bibeln främst handlar om den dag då Gud ska döma mänskligheten (Jes 13:9-13, Amos 5:18-20, Sef 1:14-18, Apg 17:31, Rom 2:5, 16). som en tjuv om natten, jfr Matt 24:37-25:13, Luk 12:39-40, 2 Petr 3:10, Upp 16:15.

5:3När de talar om fred och trygghet, anspelar på de falska profeterna i GT som förkunnade att ”allt var väl” trots att folket var under Guds vrede och straffet var nära, se Hes 13:10 med kommentar. Orden avser här bl.a. den sekulära och antikristliga världens falska förhoppningar.

5:5ljusets söner, jfr Matt 5:14-16, Joh 8:12, 12:36, Rom 13:12, 2 Kor 6:14, Ef 5:8, 1 Petr 2:9, 1 Joh 1:7, 2:10.

5:8Tron och kärlekenoch hoppet, se kommentar till 1:3.

5:9hans vrede, redan på jorden är de otroende under Guds vrede (Joh 3:36), men här avses främst domens dag då de förtappade ska kastas i eldsjön (Upp 20:15, 21:8). Se även kommentar till 1 Thess 1:10. erhålla frälsning, om frälsning se kommentarer till Rom 5:10, Ef 2:8.

5:14de oansvariga, syftar möjligen på sådana som avstod från arbete i sin väntan på Kristi ankomst, vilket innebar svårigheter att försörja sin familj och kanske även utnyttjande av andra. Se även kommentar till 4:10-11. Jfr 2 Thess 3:6-15.

5:15ont med ont, en kristen får inte hämnas, jfr Matt 5:38-41, Luk 6:27-29, Rom 12:17-21, 1 Petr 2:23, 3:9.

5:18tacka Gud i allt som sker, i framgång och motgång, i hälsa och sjukdom, eftersom allt som möter en kristen ytterst kommer från Guds hand (jfr Rom 8:28, 35-39). Se även Ef 5:20 med kommentar.

5:19Släck inte Anden. Vilket kan inträffa om man föraktar eller tar avstånd från Andens gåvor (Rom 12:6-8, 1 Kor 12:4-11, 28-31), eller om man vägrar följa Paulus ord i v. 12-18, 20-22, eller om man lever i orenhet utan ånger, 4:6-8. Se även Ef 4:25-32 som visar att Anden kan ”bedrövas”.

5:21pröva allt, uppmaningen riktas till alla kristna, men särskilt till de som leder en församling och mest till de som fått gåvan att ”bedöma andar” (1 Kor 12:10). Jfr 1 Kor 14:29, 1 Joh 4:1. Till skillnad från Bibeln är ingen profetia uttalad av människor felfri, och därmed har profetiska budskap inte samma auktoritet som Guds ord. Varje profetia är underordnad Bibeln och den prövning som sker ska därför främst utgå ifrån vad Skriften lär.

5:23Fredens Gud själv ska helga er fullständigt. Helgelsen är ytterst ett verk av Gud, och Anden (2 Thess 2:13). Samtidigt uppmanas människan att helga sig vilket framgår av alla de texter i NT som manar till ett heligt och gott och rent liv, se t.ex. 4:3, 2 Kor 7:1, Hebr 12:14, 1 Petr 1:15-16. Se även kommentar till Fil 2:13. ande och själ och kropp, varje ”del” är integrerad i de andra och bildar en oskiljaktlig enhet som tillsammans bildar människan. Människan är ande, själ och kropp. fulländad och fläckfri, i en mening är detta redan en verklighet för alla kristna eftersom de genom tron är förklarade rättfärdiga i Kristus och därmed står iklädda Kristi rättfärdighet (jfr Ef 1:4 med kommentar). Samtidigt uppmanas ofta de troende i NT att leva på ett sätt som motsvarar deras ställning inför Gud (se t.ex. Rom 5-6, Fil 2:12-13).

5:24han ska också utföra det, fullborda vår helgelse (v. 23).

5:26helig kyss, dåtidens sedvänja vid hälsning (Rom 16:16, 1 Kor 16:20, 2 Kor 13:12, 1 Petr 5:14).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt