ANDRA THESSALONIKERBREVET

Introduktion

2   3

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, Silvanus och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som är i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. 2 Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Domen vid Kristi ankomst

3 Bröder, vi måste alltid tacka Gud för er. Det är rätt att göra så eftersom er tro växer i överflöd och er kärlek till varandra alltmer förökas hos er alla. 4 Därför är vi stolta över er i Guds församlingar, över er uthållighet och tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 5 De utgör ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska betraktas värdiga Guds rike som ni lider för. 6 Det är ju rättfärdigt för Gud att med plåga vedergälla dem som plågat er, 7 och ge åt er som plågas lindring tillsammans med oss. Så ska ske när Herren Jesus uppenbaras från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld, och tar hämnd på dem som inte känner Gud och dem som inte lyder evangeliet om vår Herre Jesus. 9 De ska straffas med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. 10 Detta sker när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och förundras bland alla som kommit till tro. För vårt vittnesbörd har ni trott. 11 Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med kraft fullborda varje god viljeyttring och troshandling. 12 Det sker för att vår Herre Jesu namn ska förhärligas i er och ni i honom, enligt nåden från vår Gud och Herren Jesus Kristus.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Omkring år 50 e.Kr. kort efter att Paulus hade skrivit Första Thessalonikerbrevet. Brevet skrevs från Korinth. Introduktion.

1:1Paulus, se kommentar till Rom 1:1. Silvanus, (även kallad Silas) omnämns flera gånger i Apg 15-18, samt i 2 Kor 1:19, 1 Thess 1:1, 1 Petr 5:12. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. församlingen, se kommentar till 1 Kor 1:2. Thessalonike, staden låg i nutida norra Grekland vid Egeiska havets nordvästra vik.

1:2Nåd fred, se kommentar till Rom 1:7.

1:4förföljelser och lidanden, ett exempel utgör Apg 17:5-9. Se även 1 Thess 3:3 med kommentar.

1:5De, syftar på ”förföljelser och lidanden” (v. 4).

1:6med plåga vedergälla dem som plågat er, Guds helighet och rättfärdighet kräver en rättvis dom. Jfr Rom 12:19, 13:4.

1:8dem som inte känner Gud, avser främst hednafolk (1 Thess 4:5, Rom 1:28, Gal 4:8). dem som inte lyder evangeliet, avser främst judar (Rom 10:3, 16, 21), jfr Joh 3:36.

1:9evigt fördärv, se kommentar till Matt 5:22.

1:11anse er värdiga, något som Gud anser så länge thessalonikerna lever i tron så som de gör (v. 4).

1:12. ”Herren Jesus Kristus.” Alternativ översättning: Herre – Jesus Kristus.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt