FILIPPERBREVET

1   2   3

kapitel 4

Uppmaningar

2 Jag uppmanar Euodia och Syntyche att leva i samförstånd i Herren. 3 Ja, även dig, vänfaste Syzygos, ber jag: hjälp dem, de har kämpat för evangeliet med mig och med Clemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok.

4 Gläd er alltid i Herren. Åter vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur försonliga ni är. Herren är nära. 6 Bekymra er inte, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom att anropa och be och tacka. 7 Och Guds frid, som övergår allt förstånd, ska beskydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, allt som är rätt och rent, allt som är älskvärt och lovvärt, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, tänk innerligt på allt sådant. 9 Vad ni har lärt och tagit emot och hört från mig och sett i mig, det ska ni göra. Och fredens Gud ska vara med er.

Paulus uppskattar gåvan

10 Och jag blev innerligt glad i Herren att ni äntligen lät er omtanke om mig blomstra. Även tidigare hade ni omtanke, men då inget tillfälle att visa det. 11 Jag säger inte att jag lider brist på något, för jag har lärt mig att alltid vara nöjd. 12 Jag kan leva på botten och jag kan leva i överflöd. Jag har blivit invigd i alla förhållanden: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. 13 Jag förmår allt i honom som ger mig kraft. 14 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i min nöd.

15 Ni filipper vet också att under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien, då var ni den enda församling som hade sådan gemenskap med mig att räkenskap kunde föras över utgivet och mottaget. 16 För även när jag var i Thessalonike skickade ni mig flera gånger vad jag behövde. 17 Det är inte så att jag söker gåvan, utan vinstökningen på ert eget konto. 18 Jag har fått allt och det i överflöd. Jag är väl försörjd sedan jag av Epafroditos mottagit gåvan – en väldoft, ett välkommet offer, välbehagligt för Gud. 19 Och min Gud ska fylla alla era behov efter sin härlighets rikedom i Kristus Jesus. 20 Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen.

Hälsningar

21 Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna som är hos mig hälsar till er. 22 Alla de heliga hälsar er, särskilt de som hör till kejsarens husfolk. 23 Nåden från Herren Jesus Kristus är med er ande.

Föregående     Nästa

4:2Euodia och Syntyche, omnämnda endast här i NT (möjligen är de inkluderade bland de kvinnor som omnämns i Apg 16:13). Dessa kvinnor var i luven på varandra och kunde inte leva efter uppmaningen i 2:2-5. leva i samförstånd i Herren, se kommentar till 2:2.

4:3Syzygos, omnämnd endast här i NT. de har kämpat för evangeliet, vilket kan ske på många sätt. Här betyder det möjligen, utifrån den tidens patriarkaliska kontext, att dessa kvinnor verkade bland andra kvinnor (jfr Tit 2:3-5). Clemens, omnämnd endast här i NT. livets bok, i den har alla utvalda från evighet sina namn nedtecknade (2 Mos 32:33, Ps 69:29, Dan 12:1, Luk 10:20, Upp 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27).

4:3. ”Syzygos.” Alternativ översättning: medarbetare.

4:4. Den kristne söker inte glädje i världens tomma nöjen och spektakel, utan i Herren. Se även kommentar till 1:4.

4:5Herren är nära. Detta kan avse Kristi ankomst. Det kan också avse vår död, då vi möter Herren. Det kan även avse Herrens ständiga närvaro under vår tid på jorden, Matt 28:20, 18:20. Därtill bor han i våra hjärtan, Kol 1:27, Rom 8:10.

4:7Guds frid, den själsliga/andliga harmoni som har sin grund i försoningen då vi genom tron fick fred med Gud.

4:7. ”frid.” Alternativ översättning: fred.

4:8tänk innerligt på allt sådant, rena och goda tankar är avgörande för att undvika orena/onda ord och handlingar.

4:9. Paulus hänvisar både till sina ord och sina handlingar som utgör ett föredöme för alla kristna.

4:10er omtanke, avser den gåva som han hade mottagit från filipperna (v. 18).

4:12-13. Paulus hade erfarenhet både av (ekonomiskt) överflöd och fattigdom, mest av det sistnämnda (v. 14, 2 Kor 6:5, 10, 10:27).

4:15under evangeliets första tid, Apg 16:12-40. Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland.

4:17vinstökningen på ert eget konto, jfr 2 Kor 9:6.

4:18Epafroditos, se kommentar till 2:25. en väldoft, ett välkommet offer, välbehagligt för Gud, i GT kunde djur- och matoffer behaga Gud (eftersom det förebådade Kristi offerdöd), i NT handlar det om att tjäna Gud och sin nästa genom goda handlingar (jfr Rom 12:1-2 med kommentar).

4:19min Gud ska fylla alla era behov, främst andliga och eviga behov, men även ekonomiska. Ords 19:17, Matt 5:7, 6:33, 2 Kor 9:8-15.

4:21Bröderna, bl.a. Timotheos, 1:1.

4:22de som hör till kejsarens husfolk, avser sannolikt bl.a. troende soldater och slavar som tjänade Kejsaren (Nero). Dessa ord (jfr 1:13) kan möjligen ses som belägg för att Paulus skrev brevet från Rom.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt