KOLOSSERBREVET

Introduktion

 2   3   4

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timotheos. 2 Till de heliga i Kolossai, de troende bröderna i Kristus. Nåd till er och fred från Gud vår Fader.

Tacksägelse och bön

3 Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. 4 För vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om er kärlek till alla de heliga, 5 på grund av hoppet som väntar er i himlen. Det har ni redan hört om i sanningens ord, det evangelium 6 som nu finns hos er liksom i hela världen och som växer till och bär frukt. Så har det även gjort hos er från den dag ni hörde det och förstod Guds nåd i dess sanning. 7 Evangeliet har ni fått lära er av Epafras, vår käre medtjänare, som troget tjänar Kristus till er förmån. 8 Han har även berättat för oss om er kärlek i Anden.

9 Från den dag vi hörde om detta har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om hans vilja, med all vishet och insikt från Anden. 10 Då kan ni leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer i kunskapen om Gud. 11 Vi ber att ni ska bli styrkta med all kraft av hans härlighets makt till att vara uthålliga och tålmodiga i allt, 12 och att ni med glädje ska tacka Fadern som gjort er behöriga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Jesu Kristi person och verk

13 Han har befriat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom har vi friköpts, vi har syndernas förlåtelse. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd över hela skapelsen. 16 För i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och osynliga, tronänglar och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han Är före allting, och allt hålls samman i honom. 18 Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, förstfödd från de döda, för att han i allting ska vara den främste. 19 För det behagade Gud att låta all fullhet bo i Sonen 20 och genom honom försona allt med sig, allt på jorden och allt i himlen, efter att han skapat fred genom honom, genom blodet på hans kors. 21 Och ni som en gång var utestängda och fientliga i sinnet genom era onda gärningar, 22 er har han nu försonat i sin jordiska kropp genom döden, för att ställa fram er heliga och felfria och oförvitliga inför sig. 23 Detta om ni förblir i tron, orubbliga och väl grundade, och inte viker av från det hoppets evangelium som ni har hört om. Det har förkunnats för allt skapat under himlen, och jag Paulus har blivit dess tjänare.

Paulus församlingens tjänare

24 Nu gläds jag i mina lidanden för er. Och i min kropp uppfyller jag vad som fattas av Kristi lidanden för hans kropp, som är församlingen. 25 Jag har blivit dess tjänare enligt det uppdrag som Gud gav mig avseende er, att överallt fullborda Guds ord. 26 Denna hemlighet var dold genom tidsåldrar och släktled men har nu uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud kungöra hur rik på härlighet denna hemlighet är bland hednafolken: Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Det är honom vi förkunnar genom att vägleda och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram alla som fullmogna i Kristus. 29 Det är för detta jag arbetar och kämpar med hans kraft som mäktigt verkar i mig.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Omkring år 60 e.Kr. medan Paulus var fånge (4:3, 10, 18), möjligen i Rom (Apg 28:16, 30-31). Introduktion.

1:1Paulusapostel, se kommentar till Rom 1:1. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21.

1:2Kolossai, låg i nutida Turkiet omkring 20 mil öster om Efesos. Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:4-5tro (v. 4) … kärlek (v. 4) … hoppet (v. 5), en trio i den kristna läran som ofta återkommer i Paulus undervisning (Rom 5:1-5, 1 Kor 13:13, Gal 5:5-6, Ef 4:2-5, 1 Thess 1:3, 5:8).

1:7Epafras, omnämns även i 4:12 och Filem v. 23. Han var sannolikt den som grundade församlingen i Kolossai.

1:9fyllas av kunskapen om hans vilja, se Ef 5:17 med kommentar.

1:12Fadern som gjort er behöriga, detta eftersom vi genom tron på Jesus Kristus har blivit förklarade rättfärdiga av Gud och därmed står som felfria inför honom (v. 22-23).

1:13Han har befriat oss från mörkrets välde, (jfr Ef 2:1-5) den onde kan därför inte röra den troende (1 Joh 5:18). Men han attackerar oss ständigt (Ef 6:12) och försöker få oss tillbaka till sitt välde (1 Petr 5:8). Därför bör vi alltid be Herrens bön, se Matt 6:13. rike, se kommentarer till Matt 3:2, Luk 17:20-21, Joh 18:36.

1:14friköpts, se kommentarer till Rom 3:24 och 1 Petr 1:18.

1:15Han är den osynlige Gudens avbild, i unik och fullkomlig betydelse, jfr Hebr 1:3 med kommentar. förstfödd över hela skapelsen, inte skapad eftersom allt är skapat genom Kristus och till Kristus (v. 16). Formuleringen betyder närmast att Kristus är livets upphovsman (Apg 3:15) och har all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Formuleringen betyder också att Kristus är den främste och högste (jfr Ps 89:28).

1:15. ”över.” Alternativ översättning: före.

1:16. Allt i universum och allt i den osynliga världen har Kristus som orsak för sin existens.

1:17Han Är före allting, vilket betyder att det aldrig har funnits en tid då Kristus inte Är. Kristus är från evighet till evighet liksom sin Fader. Jfr Joh 1:1, Hebr 7:24. allt hålls samman i honom, utan Kristus skulle universum omedelbart kollapsa.

1:18han är huvudet för kroppen, dvs församlingens Herre och den som leder sin församling med allsmäktig hand (jfr Ef 5:23). Han är begynnelsen, anspelar på skapelsen, ”i begynnelsen skapade Gud,” dvs i Kristus skapade Gud allting. Det betyder också att Kristus är upphovet och begynnelsen till det nya gudsfolket, församlingen. Allt börjar med honom. Kristus själv har ingen begynnelse (v. 17). förstfödd från de döda, den förste i världshistorien att uppstå från de döda för att aldrig mer dö. för att han i allting ska vara den främste, jfr Ps 89:28.

1:19all fullhet, betyder att Kristus är Gud helt och fullt, jfr 2:9, Joh 1:1, Hebr 1:3.

1:20genom honom försona allt med sig, se 2 Kor 5:19 med kommentar. fred genom honom, se Rom 5:1, 8 med kommentarer. genom blodet på hans kors, se Rom 3:25 med kommentar.

1:21fientliga i sinnet, gentemot Gud (medvetet eller omedvetet). genom era onda gärningar, ytterst uttrycker varje ond handling fientlighet mot Skaparen och hans bud. All synd är i förlängningen synd mot Gud.

1:22er, syftar främst på de troende i Kolossai, men indirekt på alla som tror på Kristus. för att ställa fram er heliga och felfria och oförvitliga inför sig, vilket redan är en verklighet eftersom vi är förklarade rättfärdiga i Kristus genom tron. Detta kommer sedan att stadfästas och manifesteras i fullkomlighet i himlen. Se även kommentar till Ef 1:4.

1:23Detta om ni förblir i tron, det finns alltid en risk för avfall från tron, jfr Rom 11:20-22, 1 Kor 10:12, Hebr 2:1-3, 6:4-8, 12:25-29, 2 Petr 3:17.

1:24Nu gläds jag i mina lidanden, jfr Jak 1:2 med kommentar. uppfyller jag vad som fattas av Kristi lidanden för hans kropp, Kristus väcker anstöt hos människor i dag som då han vandrade här i sin fysiska kropp. Men det är församlingen som nu får bära världens kristushat eftersom Kristus bor i församlingen och är dess huvud. Att kristna därför på olika sätt får lida är något helt naturligt och det kommer att förbli så tills Kristi återkomst och världens slut.

1:24. ”min kropp.” Alternativ översättning: mitt kött. 

1:25fullborda Guds ord, vilket sker genom förkunnelsen av ett rent och heltäckande evangelium, och genom att låta evangeliet få spridning inte bara till judarna utan också till hednafolken, jfr Rom 15:19, 2 Tim 4:17.

1:26Denna hemlighet, om Kristus (Messias) och försoningen (v. 13-22), och att hednafolken har lika stor del av Kristus som judarna (v. 27).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt