KOLOSSERBREVET

1   2   3

kapitel 4

Uppmaningar

2 Var uthålliga i bönen, vaka i den under tacksägelse. 3 Be även för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan tala Kristus-hemligheten för vars skull jag är fånge. 4 Be att jag gör den känd och talar så som det åligger mig. 5 Uppträd klokt bland dem som står utanför, utnyttja tiden väl. 6 Ert tal ska alltid vara vänligt och välsmakande. Ni måste förstå hur ni ska svara varje person.

Avslutande ord och hälsningar

7 Tychikos ska berätta om allt angående mig. Han är en kär broder och en trofast tjänare och medarbetare i Herren. 8 Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta mer om oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. 9 Han kommer med vår trofaste och käre broder Onesimos, som är en av er. De ska berätta för er om allting här.

10 Min medfånge Aristarchos hälsar till er, och likaså Markus, Barnabas kusin. Ni har fått anvisningar beträffande honom: om han kommer till er, välkomna honom. 11 Jesus som kallas Justus hälsar. Av judarna är dessa de enda medarbetare för Guds rike som har gett mig uppmuntran. 12 Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fullmogna och vara fyllda med allt som rör Guds vilja. 13 Jag kan intyga att han utstår mycket för er skull och för dem i Laodikeia och Hierapolis. 14 Den käre läkaren Lukas hälsar till er, liksom Demas.

15 Hälsa till bröderna i Laodikeia, och till Nymfa och församlingen i hennes hus. 16 När mitt brev har blivit läst hos er, se då till att det blir läst även i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa brevet som de har fått. 17 Och meddela Archippos att han ska se till att fullgöra den tjänst han har fått i Herren.

18 Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåden är med er.

Föregående     Nästa

4:3oss, Paulus och Timotheos (1:1). Kristus-hemligheten, se 1:26-27 med kommentar.

4:6. vänligt och välsmakande, här handlar det om sättet man talar (jfr 1 Petr 3:15-16), evangeliets innehåll kan däremot ibland upplevas osmakligt av åhörare (se t.ex. Apg 24:25).

4:6. ”välsmakande.” Alternativ översättning: kryddat med salt.

4:7Tychikos, omnämns även i Apg 20:4, Ef 6:21, 2 Tim 4:12, Tit 3:12.

4:9Onesimos, en slav, se Filemonbrevet.

4:10Aristarchos, omnämns även i Apg 19:29, 20:4, 27:2, Filem. v. 24. Markus, se inledningskommentar till Markusevangeliet.

4:11Jesus som kallas Justus, omnämns endast här i NT. dessa, de tre senast omnämnda.

4:11. ”judarna.” Alternativ översättning: de omskurna.

4:12Epafras, se 1:7 med kommentar. allt som rör Guds vilja, avser främst allt det som NT uppenbarar.

4:13Laodikeia och Hierapolis, grannstäder till Kolossai. Se även 2:1 med kommentar.

4:14Lukas, se inledningskommentar till Lukasevangeliet. Demas, skulle senare överge Paulus av kärlek till världen, 2 Tim 4:10. Omnämns även i Filem. v. 24.

4:15Nymfa och församlingen i hennes hus, omnämns eftersom hon upplät sitt hus till församlingsmöten. Det finns belägg för särskilda ”kyrkobyggnader” först omkring 250 e.Kr.

4:15. ”Nymfa … hennes.” Andra handskrifter: Nymfas … hans.

4:16brevet som de har fått, vilket inte har bevarats.

4:17Archippos, omnämns även i Filem. v. 2.

4:18Här skriver jag, Paulus, Timotheos var möjligen Paulus sekreterare när detta brev skrevs (1:1).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt