KOLOSSERBREVET

1   3   4

kapitel 2

1 För jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem som bor i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen. 2 Min avsikt är att deras hjärtan ska styrkas och att de förenas i kärlek och når fram till hela den rikedom som består av full insikt i kunskapen om Guds hemlighet – Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4 Detta säger jag för att ingen ska lura er genom vältalig retorik. 5 För även om jag är fysiskt frånvarande, så är jag hos er i Anden och gläds när jag ser er ordning, och orubbligheten i er tro på Kristus.

Levande med Kristus

6 Så som ni tog emot Kristus Jesus, Herren, så lev i honom. 7 Var rotade och uppbyggda i honom. Var befästade i tron så som ni lärt er. Överflöda i tacksägelse. 8 Var uppmärksamma så att ingen fångar er med tom och försåtlig filosofi som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. 9 För i Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. 10 Och i honom som är huvudet över alla härskare och makter är ni fyllda. 11 I honom blev ni också omskurna med en omskärelse utförd utan händer. Det skedde när er fallna kropp avlägsnades genom omskärelsen utförd av Kristus. 12 Ni begravdes med Kristus i dopet. Och i dopet restes ni upp med honom genom tron på kraften hos Gud, som reste Kristus upp från de döda. 13 Och ni som var döda i era överträdelser och i er oomskurna fallna natur, er har Gud gjort levande med honom då han förlät oss alla överträdelser. 14 Han utplånade det skuldebrev som låg över oss. Det avlägsnade han genom att spika fast det på korset. 15 Gud avväpnade härskarna och makterna, och vanärade dem offentligt när han triumferade över dem i Kristus.

16 Låt därför ingen döma er vad gäller mat och dryck eller vad beträffar högtid, nymånad eller sabbat. 17 Sådant är en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten är Kristus. 18 Låt er inte berövas priset av någon som gillar ʼödmjukhetʼ och änglars tillbedjan, visioner som han helt går upp i. Hans fallna naturs sinne gör honom högfärdig. 19 Och han håller sig inte till Kristus, huvudet, från vilken hela kroppen – stödd och sammanhållen av leder och senor – växer med Guds växtkraft.

20 Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er olika påbud? 21 ”Ta inte.” ”Smaka inte.” ”Rör inte.” 22 Allt sådant är till för att användas och förbrukas enligt människors regler och bud. 23 Sådana påbud har ett sken av vishet, med sin egenvalda fromhet och sin ʼödmjukhetʼ och sin asketism, men de har inget värde förutom att tillfredsställa den fallna naturen.

Föregående     Nästa

2:1Laodikeia, låg i nutida västra Turkiet omkring 15 km nordväst om Kolossai. Kolosserbrevet var även avsett för församlingen i den staden (4:16).

2:4vältalig retorik, de irrlärare som huserade bland trons folk i Kolossai kunde tala fängslande och övertygande (jfr kommentar till 2 Kor 11:6).

2:8filosofi, hade den tiden ett vidare begrepp än idag och kunde även inkludera religiösa föreställningar. kosmiska makter, andemakter som verkar bakom de olika sekulära och religiösa systemen i världen.

2:9i Kristus bor gudomens hela fullhet, jfr 1:15-19 och Joh 1:1 med kommentarer.

2:10är ni fyllda, möjligen avses att de troende är fyllda med all den himmelska världens andliga välsignelser (Ef 1:3), och även fyllda med allt som rör Guds vilja (Kol 4:12). Jfr Ef 3:19, 4:13.

2:11er fallna kropp, med all dess begär förorenade av orenhet och ondska. Jfr Rom 6:6, Gal 5:24. omskärelsen utförd av Kristus, som sker i hjärtat genom Kristi Ande, jfr Rom 2:28-29, Fil 3:3.

2:11. ”er fallna.” Alternativ översättning: köttets.

2:12. En kristen är genom dopet på ett verkligt men outgrundligt sätt delaktig i Jesu död och uppståndelse. Jfr Rom 6:4-5, Ef 2:6. genom tron, här förutsätts en medveten tro hos den som låter döpa sig.

2:13. ”er oomskurna fallna natur.” Alternativ översättning: ert oomskurna kött.

2:14det skuldebrev som låg över oss, eftersom vi hade brutit mot Guds bud. Vår synd och skuld steg då upp inför Gud, och skulden blev bara större för varje dag, och därmed också Guds förbannelse över våra liv (jfr 5 Mos 27:15-26). spika fast det på korset, därmed kan ingen längre anklaga en kristen eftersom Kristus tog all vår skuld och avvände Guds förbannelse över oss då han dog för oss (jfr Gal 3:13).

2:15Gud avväpnade härskarna och makterna, Satan och hans demoner har berövats ett av deras starkaste vapen – de kan inte längre anklaga dem som är i Kristus för synd och skuld. Satan är i grunden besegrad, men han tillåts fortfarande att fresta, skrämma och attackera kristna och att försöka leda dem vilse (Luk 22:31, 1 Kor 7:5, 2 Kor 11:13-15, Ef 6:12, 16, 1 Petr 5:8-9). vanärade dem offentligt när han triumferade över dem i Kristus, bakgrunden är romerska fältherrar som inför jublande folk drev sina nakna och vanärade krigsfångar genom städerna innan de avrättades.

2:15. ”Kristus.” Alternativ översättning: korset.

2:16. Versen gör indirekt klart att irrlärarna i Kolossai starkt propagerade för judiska lagar och sedvänjor.

2:17Sådant är en skugga, GT:s ceremoniella lagar (v. 16) har fått sitt slut i Kristus (jfr Hebr 10:1, Rom 10:4).

2:18ʼödmjukhetʼ och änglars tillbedjan, möjligen avses att irrlärarna fastade och levde asketiskt (vilket de menade var uttryck för ödmjukhet) och samtidigt tillbad de änglar (jfr Upp 19:10, 22:8) och åberopade sedan olika slags visioner. Hans fallna naturs sinne har gjort honom högfärdig, Paulus menar att sådan religiös fanatism som han just omnämnt har sin grund i människans högfärd och hennes syndiga natur.

2:18. ”fallna naturs.” Alternativ översättning: köttsliga.

2:19han håller sig inte till Kristus, huvudet, (jfr 1:18, 2:10) varje religiös och andlig rörelse som inte har Jesus Kristus Frälsaren i centrum är falsk.

2:20-23. I Kristus är vi fria från alla slags mänskliga påbud, lagar och traditioner (jfr v. 16, Mark 7:14-23, Apg 15:10-11, Gal 5:1-14). Därför ska vi ta avstånd från religiöst hängivna människor som förkunnar vad som ytligt sett kan te sig klokt och fromt (v. 23), men vars budskap i själva verket härrör från människans fallna natur och hennes egenrättfärdighet. de kosmiska makterna (v. 20), se kommentar till v. 8.

2:23. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt