FILIPPERBREVET

Introduktion

2   3   4

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus och Timotheos, Kristi Jesu tjänare. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, med församlingsledarna och församlingstjänarna. 2 Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Paulus tacksägelse och bön för filipperna

3 Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. 4 I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, 5 eftersom ni deltagit i arbetet för evangeliet från första dagen intill nu. 6 Jag förlitar mig på att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. 7 Det är rätt att jag tänker så om er alla, för ni är i mitt hjärta. Vare sig jag bär bojor eller försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. 8 För Gud kan vittna om hur jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. 9 Och min bön är att er kärlek alltmer ska överflöda i kunskap och allt omdöme, 10 så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och vara rena och oklanderliga på Kristi dag, 11 fyllda med rättfärdighetens frukt som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris.

Fånge för Kristi skull

12 Bröder, jag vill att ni ska veta att det som hänt mig snarare har inneburit framgång för evangeliet. 13 Det har blivit uppenbart för hela kejsarens livgarde och alla andra att det är för Kristus jag bär mina bojor. 14 Min fångenskap har gjort att de flesta av bröderna förlitar sig på Herren så att de alltmer vågar tala ordet utan rädsla.

15 Visst förkunnar en del Kristus utifrån avundsjuka och stridslystnad. Men andra gör det i god avsikt, 16 av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. 17 De andra förkunnar Kristus utifrån själviska och orena motiv och tänker att de kan göra min fångenskap tyngre. 18 Hur det än sker, oärligt eller sanningsenligt, så blir Kristus i alla fall förkunnad, och det gläds jag över.

Och jag ska fortsätta glädja mig, 19 för jag vet att genom er förbön och genom hjälp från Jesu Kristi Ande så kommer detta att innebära min räddning. 20 Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska bli besviken, utan att jag nu och alltid är frimodig så att Kristus blir förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. 21 För mig är nämligen livet Kristus och döden en vinst. 22 Men om livet i kroppen innebär fruktbärande arbete för mig, då vet jag inte vad jag ska välja. 23 Jag pressas hårt från två håll. Jag längtar att få bryta upp och vara med Kristus, för det vore mycket bättre. 24 Men för er skull är det nödvändigt att jag blir kvar i kroppen. 25 Och övertygad om detta vet jag att jag blir kvar och förblir hos er alla till er framgång och glädje i tron. 26 Så ska genom mig er stolthet överflöda i Kristus Jesus när jag är närvarande hos er igen.

Lev värdigt utan rädsla

27 Lev nu bara som medborgare på ett sätt som är värdigt evangeliet om Kristus. Då kan jag få höra, vare sig jag besöker er eller inte, att ni står stadigt i en Ande, kämpar med en själ för tron på evangeliet, 28 och inte på något sätt låter er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går till förtappelsen och att ni blir frälsta, och det av Gud. 29 För det har tilldelats er att för Kristi skull inte bara tro på honom utan även att lida för hans skull, 30 i det att ni har samma kamp som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Omkring år 60 e.Kr. medan Paulus var fånge (1:7, 13-14, 17), möjligen i Rom (Apg 28:16, 30-31). Introduktion.

1:1Paulus, se kommentar till Rom 1:1. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. heliga, innebär att kristna är iklädda Kristi rättfärdighet och står avskilda för Gud i hans tjänst. Filippi, låg i nutida nordöstra Grekland och var en romersk provins. församlingsledarna och församlingstjänarna, se 1 Tim 3:1-13 med kommentarer.

1:2Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:4glädje, glädjen i Gud betonas i brevet (1:18, 25, 2:2, 29, 3:1, 4:1, 4, 10). Glädje är en frukt av Anden, Gal 5:22.

1:5från första dagen, se 4:15, Apg 16:12-40.

1:6Kristi Jesu dag (se även 1:10, 2:16), Kristi återkomst.

1:9-11Kärlek (v. 9) utan kunskap (v. 9) och omdöme (v. 9) riskerar bl.a. att leda till överdriven och osund tolerans vad gäller åsikter och beteende. avgöra vad som är väsentligt (v. 10), med hjälp av Skriften (2 Tim 3:16-17).

1:12-14. Paulus fångenskap ledde till något positivt och gott (jfr Rom 8:28). Icke troende fick höra om evangeliet och troende blev styrkta i sin tro.

1:13. ”kejsarens livgarde.” Alternativ översättning: pretoriet.

1:15-18. Det finns människor som förkunnar Kristi evangelium trots att deras motiv är falska. Och dessa förkunnare var inte bara själviska utan de tyckte också illa om Paulus och ville medvetet såra honom. Men istället för att ta illa upp gladdes Paulus.

1:19Jesu Kristi Ande, den helige Ande är både Faderns Ande och Jesu Ande (Rom 8:9, 1 Kor 2:10, Gal 4:6). min räddning, Paulus kan här syfta både på befrielse ur fängelset (v. 25) och räddning från detta livet (v. 21, 23).

1:20förhärligad i min kropp, kroppen är en helig och integrerad del av det som utgör vår person, och kroppen (och inte bara anden) är därför delaktig i förhärligandet av Kristus.

1:21döden en vinst, eftersom vi lever med en fallen och bräcklig natur i en syndig och ond värld så kommer döden alltid att betyda befrielse och räddning för den kristne.

1:22-25. Paulus, liksom varje kristen, får vara kvar här på jorden så länge det finns en uppgift att fullfölja. Jag längtar att få bryta upp (v. 23), att längta till himlen är något naturligt och sunt för en kristen (2 Kor 4:18, 5:2, Kol 3:1-2). blir kvar i kroppen (v. 24), när vi dör går vår ande ut ur kroppen och kommer till Kristus i paradiset. Vid uppståndelsen kommer vi sedan att få nya förhärligade kroppar (1 Kor 15:35-55).

1:27Lev nu bara som medborgare, först och främst som himmelska medborgare (3:20), men också som goda samhällsmedborgare. står stadigt i en Ande, jfr 1 Kor 12:13, Ef 2:18.

1:27. ”Ande.” Alternativ översättning: ande.

1:28motståndarna, avser främst judar (Apg 13:45, 15:1, 1 Thess 2:14-16). förtappelsen, se kommentar till Matt 5:22. ni blir frälsta, om frälsning se kommentarer till Rom 5:10, Ef 2:8.

1:29-30tro (v. 29), tron är en gåva (Apg 18:27, Ef 2:8). lida (v. 29), Gud har tilldelat åt varje kristen ett mått av lidande vilket kan innebära både yttre och inre lidande (se även kommentar till Apg 14:22).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt