EFESIERBREVET

1   2   3   4   5

kapitel 6

Barn och föräldrar

1 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. 2 Hedra din far och mor. Det är det första bud som följs av ett löfte: 3 För att det ska gå dig väl och du får leva länge på jorden. 4 Och ni fäder, väck inte upp ilska hos era barn. Uppfostra dem istället i Herrens disciplin och förmaning.

Slavar och herrar

5 Ni slavar, lyd era jordiska herrar med fruktan och vördnad av uppriktigt hjärta, som om det gällde Kristus. 6 Var inte inställsamma ögontjänare, utan var som Kristi slavar som helhjärtat utför Guds vilja. 7 Tjäna med entusiasm som om det gällde Herren och inte människor. 8 Ni vet att var och en som gör gott ska få lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. 9 Och ni herrar, bete er likadant mot era slavar och undvik att hota. Ni vet att ni båda har samme Herre i himlen och han gör ingen skillnad på människor.

Striden mot ondskan

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds rustning så att ni kan stå emot djävulens lömska angrepp. 12 För vår kamp är inte mot kött och blod utan mot härskare och makter och kosmiska krafter här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Ta därför på er hela Guds rustning så att ni kan hålla stånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 14 Stå alltså stadigt. Spänn på er sanningens bälte kring era höfter. Och ta på er rättfärdighetens pansar. 15 Sätt som skor på era fötter den beredskap som fredens evangelium ger. 16 Håll dessutom upp trons sköld med vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Och ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Be alltid i Anden vid varje bön och anropan. Och vaka därtill med all uthållighet och bön för alla de heliga. 19 Be också för mig att orden ges mig när jag börjar tala, så att jag frimodigt gör känt evangeliets hemlighet 20 för vilket jag är ett sändebud i bojor. Be att jag får frimodighet att tala om detta så som det åligger mig.

Avslutande ord

21 För att även ni ska få veta mer om mig och vad jag gör ska Tychikos, den käre brodern och trogne tjänaren i Herren, berätta allt för er. 22 Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta mer om oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan.

23 Fred till bröderna, och kärlek med tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. 24 Nåd och odödlighet till alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.

Föregående     Nästa

6:1lyd era föräldrar, jfr Ords 1:8, 6:20, 23:22, Kol 3:20. Olydiga barn är ett kännetecken på en i synd fallen värld (Rom 1:30, 2 Tim 3:2).

6:2Hedra, innebär lydnad (v. 1) samt rent allmänt att visa omsorg om sina föräldrar och högakta dem (jfr 1 Tim 5:4, 8).

6:2-3. 2 Mos 20:12.

6:4väck inte upp ilska hos era barn, t.ex. genom att behandla dem elakt, orättvist eller orättfärdigt. Herrens disciplin och förmaning, innebär att med Skriften som grund lära dem uppföra sig i ord och handling, och att ge dem muntlig vägledning och korrektion. Se även Hebr 12:7-11 med kommentarer.

6:5slavar, slaveriet under NT:s tid kan inte likställas med t.ex. slaveriet i USA under 1700- och 1800-talet. En stor del av befolkningen var slavar under Paulus tid och den sociala strukturen var till stor del uppbyggd kring slaveriet, som inte heller var baserad på ras. Ofta sålde sig folk till att bli slavar för en tid, och en del slavar hade god utbildning och viktiga samhällsuppgifter. Andra hade det svårt. Texterna i NT om slavar och herrar kan idag försiktigt och i begränsad omfattning tillämpas på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. som om det gällde Kristus, det är en attityd som en kristen slav/arbetstagare ska ha gentemot sin herre/arbetsgivare trots alla dennes brister. Se även Kol 3:22-4:1 och 1 Petr 2:18 med kommentarer.

6:6inställsamma ögontjänare, någon som arbetar väl bara när han har ögonen på sig. var som Kristi slavar som helhjärtat utför Guds vilja, en kristen slav/arbetstagare ska utföra sina uppgifter på jobbet som om man först och främst tjänade Kristus och inte någon människa.

6:9bete er likadant, syftar främst på v. 6 ”var som Kristi slavar som helhjärtat utför Guds vilja.” Och Guds vilja är att herren/arbetsgivaren ska visa rättvisa och godhet mot de slavar/arbetstagare som han har ansvar för inför Gud, jfr Kol 4:1. han gör ingen skillnad på människor, inför Gud har alla människor lika stort ansvar för hur de lever sina liv gentemot sin nästa.

6:11hela Guds rustning, den kristne beväpnas med en rustning som kan jämföras med den som gavs till Messias i profetiorna (se t.ex. Jes 11:4-5, 59:17). stå emot, ingenstans i stycket (v. 10-20) handlar det om anfall och erövring, utan om försvar när de mörka krafterna dyker upp. djävulens lömska angrepp, vilket kan avse t.ex. irrläror (2 Kor 11:13-15), eller frestelser som lockar till rikedom och otukt (Ef 5:3, 5, 1 Tim 6:10). Se även Apg 19:19, 24 med kommentar.

6:12. Jfr 1:19-21, 2:2, Kol 2:15, 1 Joh 5:19, Upp 12:12. kött och blod, det är inte våra medmänniskor vi strider mot, utan det krig vi deltar i är mot andliga makter och krafter i den för oss osynliga världen. Varje kristen har ett oavbrutet tvåfrontskrig att utkämpa ända till sin död, dels kriget mot yttre andliga fiender som beskrivs i v. 10-18, och dels kriget mot inre fiender, 4:22, 25-31, 5:3-4, Rom 7:14-25, Gal 5:16-21.

6:14rättfärdighetens pansar, syftar dels på Kristi rättfärdighet som vi är iklädda genom tron, och dels på ett rättfärdigt och moraliskt liv. Ett rättfärdigt liv innebär ett starkt och effektivt skydd mot djävulens angrepp.

6:15den beredskap som fredens evangelium ger, hjärtats tillit och tro på budskapet om fred/försoning mellan Gud och människa i Jesus Kristus, innebär att en kristen står väl förberedd när faror dyker upp.

6:16brinnande pilar, jfr ”lömska angrepp” i v. 11 med kommentar.

6:18alltid, jfr 1 Thess 5:17. be i Anden, jfr Joh 4:23-24, Rom 8:15-16, 26-27.

6:20sändebud i bojor, se kommentar till 3:1.

6:21Tychikos, omnämns även i Apg 20:4, Kol 4:7, 2 Tim 4:12, Tit 3:12. Sannolikt var det han som överlämnade detta brev till församlingen i Efesos.

6:24odödlighet, en kristen har evigt liv genom tron, och döden är endast en port till fortsatt evigt liv i himlen, Joh 11:25-26.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt