EFESIERBREVET

1   2   3   4   6

kapitel 5

1 Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 Vandra i kärlek, så som Kristus älskade oss och utgav sig själv för vår skull som offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. 3 Men otukt och all slags orenhet eller girighet får inte ens nämnas bland er. Det passar sig inte bland heliga. 4 Inte heller passar sig vulgärt och fånigt prat eller smutsiga skämt. Uttryck istället tacksägelse. 5 För det ska ni veta att ingen otuktig eller oren eller girig – alltså avgudadyrkare, kan ärva Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomt prat, för på grund av det som nämnts kommer Guds vrede över olydnadens människor. 7 Ha därför ingenting med dem att göra.

Vandra som ljusets barn

8 För ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra som ljusets barn, 9 för ljusets frukt består av all slags godhet, rättfärdighet och sanning. 10 Ta reda på vad som är välbehagligt för Herren. 11 Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem hellre. 12 För vad sådana människor sysslar med i hemlighet är skamligt att ens tala om. 13 Men när allt avslöjas av ljuset blir det synligt, 14 för allt som blir synligt är ljus. Därför heter det: ˮVakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.ˮ

15 Var därför mycket uppmärksamma på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. 16 Utnyttja tiden väl eftersom dagarna är onda. 17 Var alltså inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Och berusa er inte med vin, sådant leder till utsvävningar. Låt er istället fyllas av Anden, 19 tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, sjung och spela från era hjärtan till Herren, 20 tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn, 21 underordna er varandra i vördnad för Kristus.

Hustrur och män

22 Ni hustrur, underordna er era män, som om det var Herren. 23 För en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är församlingens huvud, han som är en Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus ska hustrurna underordna sig sina män i allt.

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus älskade församlingen och utgav sig för den. 26 Detta för att helga den genom att rena den med vattnets bad genom ordet, 27 så att han kan ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller någon annan brist. Den skulle vara helig och felfri. 28 Så är även mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 För aldrig har någon avskytt sin egen kropp. Istället ger man den näring och omsorg så som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och vara förenad med sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor, men jag talar om Kristus och församlingen. 33 Alltså gäller för varje enskild man att älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad.

Föregående     Nästa

5:1Bli därför Guds efterföljare, genom att leva i kärlek och förlåtelse (v. 2, 4:32).

5:2ett väldoftande offer, anspelar på texter som 1 Mos 8:20-21, 2 Mos 29:18, 3 Mos 1:9, 2:2, 4:31. Kristi ställföreträdande offerdöd var ljuvligt och välbehagligt eftersom det avvände Guds vrede och lät Guds kärlek flöda över de försonade (jfr Rom 3:25 med kommentar).

5:3otukt, se kommentar till 1 Thess 4:3. girighet, det grekiska ordet betyder ”begär efter mera” och har alltid en negativ betydelse. Här avses både begär efter mer otukt och orenhet, men också begär efter rikedom och tillgångar (jfr v. 5, Kol 3:5). får inte ens nämnas bland er, på grund av människans fallna, svaga och lättledda natur bör kristna undvika samtal om förbjuden sex eftersom det lätt kan leda till osunda och orena tankar och frestelser, och det även om avsikten med samtalet är god. Men den tillåtna sexualiteten är en god Guds gåva (se t.ex. Höga Visan).

5:5otuktig eller oren, någon som lever i detta utan ånger eller vilja till omvändelse. girig – alltså avgudadyrkare, begär efter rikedom och tillgångar är att söka lycka och trygghet i en falsk ”gud” och det blir därför en slags avgudadyrkan (jfr Matt 6:24).

5:6Låt ingen bedra er med tomt prat, så sker varje gång någon försöker släta över och ta lätt på synder som otukt eller girighet. Guds vrede över olydnadens människor, över syndare (2:3). Denna vrede uppenbaras redan här i tiden (Rom 1:18-32), men framför allt på domens dag för de gudlösa.

5:7. Jfr 2 Kor 6:14 med kommentar.

5:8ljusets barn, jfr Matt 5:14-16, Joh 8:12, 12:36, Rom 13:12, 2 Kor 6:14, 1 Thess 5:5, 1 Petr 2:9, 1 Joh 1:7, 2:10.

5:9ljusets frukt, jfr Andens frukt i Gal 5:22-23.

5:10. Se v. 17 med kommentar.

5:11avslöja dem hellre, se t.ex. 1 Kor 5:1, Rom 1:21-32, 2 Petr 2.

5:14. (Jes 9:2, 26:19, 60:1.)

5:16dagarna är onda, eftersom denna värld och tidsålder har blivit ond (2:2, 6:11-12, Gal 1:4, 1 Joh 5:19).

5:17förstå vad som är Herrens vilja, vilket främst sker genom studier av den heliga Skrift (Ps 119:105, 2 Tim 3:16-17). Se även Rom 12:2.

5:18Låt er istället fyllas av Anden, v. 19-21 ger några konkreta exempel på hur detta kan ske. (Alternativ översättning enligt not innebär möjligen att uppfyllelse av Gud, 3:19, och Kristus, 4:10, sker i Anden.)

5:18. ”av.” Alternativ översättning: i.

5:20tacka alltid vår Gud och Fader för allt, allt som en kristen möter i livet, även det som smärtar och gör ont, har ett högre gudomligt syfte. Därför finns det alltid anledning att tacka Gud vadhelst som möter oss på vår livsvandring (jfr Rom 8:28, 35-39). Se även 1 Thess 5:18 med kommentar.

5:21underordna er varandra, detta innebär inte jämlikhet enligt sekulära värderingar (jfr Gal 3:28 med kommentar). Det betyder t.ex. inte att föräldrar ska underordna sig sina barn, herrar sina slavar, män sina hustrur. Det betyder tvärtom vilket framgår av fortsättningen, dvs kvinnor ska underordna sig sina män (v. 22-24), barn sina föräldrar (6:1-3), och slavar sina herrar (6:5-8). I ett sekulärt samhälle betraktas underordning som något negativt. I NT innebär underordning tvärtom något förmånligt och positivt eftersom det uttrycker ett gudomligt tjänande, jfr Matt 20:25-28, Joh 13:4-17, Fil 2:6-8. i vördnad för Kristus, när hustrur, barn och slavar underordnar sig så innebär det visad respekt och vördnad inte främst för någon människa, utan för Kristus, Guds Son. (Om herrar/slavar, se 6:5, Kol 3:22-4:1, 1 Petr 2:18 med kommentarer.)

5:21, 33. ”vördnad.” Alternativ översättning: fruktan.

5:22som om det var Herren, en hustru underordnar sig sin man eftersom han i Guds ögon trots alla sina brister representerar och reflekterar Herren (jfr 1 Kor 11:7).

5:23huvud, innebär här främst att med kärleksfull auktoritet vägleda och bestämma. Se även 1 Kor 11:3.

5:24Som församlingen underordnar sig Kristus, dvs i lydnad, respekt, vördnad och fruktan. Att Paulus motiverar mannens och kvinnans olika roller med dessa ordval understryker att detta har giltighet för alla tider och att underordning inte är tidsbundet eller kulturellt avgränsat. i allt, inte bara i stora och avgörande saker, utan även i det allra minsta.

5:25-30. Paulus uppmaning till mannen att älska sin hustru utesluter att hans ledarroll kan bli självisk eller despotisk. Jesus är föredömet för både mannen och kvinnan, Joh 13:4-17. rena den med vattnets bad (v. 26), dopet (Apg 22:16). genom ordet, möjligen avses här evangeliet (Joh 15:3, 17:17).

5:31. 1 Mos 2:24.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt