EFESIERBREVET

1   3   4   5   6

kapitel 2

Från död till liv

1 Ni var döda i era överträdelser och synder 2 som ni tidigare levde i enligt denna världens tidsålder. Ni följde härskaren över luftens välde, den ande som nu verkar i olydnadens människor. 3 Förut levde vi alla bland dem, då vi följde vår fallna naturs begär och gjorde vad den och sinnet hade lust till. Och vi var av naturen Guds vredes barn, vi liksom de andra. 4 Men Gud är rik på barmhärtighet. Genom sin stora kärlek har han älskat oss 5 och gjort oss levande med Kristus, vi som var döda i våra överträdelser. Av nåd är ni frälsta. 6 Och han reste oss upp med honom och satte oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. 7 Detta för att i kommande tidsåldrar visa sin nåds överväldigande rikedom genom sin godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 För av nåden är ni frälsta genom tro. Det är inte av er själva, det är Guds gåva, 9 inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. 10 För hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förberett åt oss att leva i.

Ett i Kristus

11 Kom därför ihåg att ni en gång var hedningar till naturen och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. 12 Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, främmande för förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu, i Kristus Jesus, har ni som en gång var i fjärran kommit nära genom Kristi blod.

14 För han är vår fred. Han gjorde de två till ett, och rev ner den fientliga skiljemuren 15 när han genom sin kroppsliga död satte lagen med dess påbud och stadgar ur kraft. Så skapade han i sin person en ny människa av de båda, och stiftade fred. 16 I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, efter att han där i sin person dödat fiendskapen. 17 Han kom och förkunnade fred för er i fjärran och fred för dem som var nära. 18 För genom honom har vi båda i en Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre främlingar och utlänningar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund med Kristus Jesus själv som hörnsten. 21 I honom hålls hela byggnaden ihop och reser sig till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir även ni byggda upp till en Guds boning i Anden.

Föregående     Nästa

2:2denna världens tidsålder, tiden mellan syndafallet (1 Mos 3) och Kristi återkomst, dvs i stort sett hela mänsklighetens historia (jfr Luk 4:6, 1 Joh 5:19). härskaren över luftens välde, Satan (1 Joh 5:19, Upp 12:9). den ande som nu verkar i olydnadens människor, djävulens ande (Joh 8:44, Kol 1:13). Varje människa på jorden följer – medvetet eller omedvetet – antingen Gud eller Satan.

2:3vår fallna naturs begär, se kommentarer till Rom 6:12-14, 7:14-24, 13:14, 1 Joh 1:8, 10. vi var av naturen Guds vredes barn, varje människa som inte är frälst genom tron på Jesus Kristus befinner sig under Guds vrede. Se även Joh 3:36, Rom 5:10 med kommentarer. Läs mer: En bok om Guds vrede.

2:3. ”vår fallna naturs … den.” Alternativ översättning: köttets … köttet.

2:4-5älskat oss (v. 4) … gjorde oss levande med Kristus (v. 5), ”oss” (även i v. 6-7) avser Paulus och brevets mottagare och indirekt alla kristna. Det är Guds utvalda som är föremål för Guds kärlek i Kristus.

2:6. En kristen är redan här på jorden i andlig mening förenad med Kristus i himlen (1:3) och har del av Kristi herravälde över Satan och hans demoner.

2:8av nåden, det betyder att ingen människa förtjänar frälsning utan vi skänks den som en fri och oförtjänt gåva. är ni frälsta, från syndens slaveri (2:1), från Satan (2:2), från Guds vrede (2:3), och frälsta till syndernas förlåtelse (1:7), till Guds kärlek (2:4), till andligt herravälde med Kristus (2:6), till goda gärningar (2:10), och till himlen (2:7). Se även kommentar till Rom 5:10. genom tro, inte genom något vi själva är eller har gjort. Om tro, se kommentar till Hebr 11:1. Guds gåva, avser både frälsningen och tron (jfr Apg 18:27, Fil 1:29).

2:10som Gud förberett åt oss, en kristen har varken vilja eller kraft (Rom 7:15-25) att på egen hand utföra handlingar som är genuint goda i Guds ögon. Allt det goda vi utför har Gud som yttersta källa och orsak (jfr Fil 2:13, 1 Thess 5:23-24, Hebr 13:20-21).

2:11. ”till naturen.” Alternativ översättning: i köttet.

2:12främmande för förbunden och deras löfte, Guds förbund med t.ex. Abraham (1 Mos 15, 17) och Israel (2 Mos 19) och David (2 Sam 7). Löftet avser bl.a. Messias (Kristus).

2:13Kristi blod, hans försoningsdöd (se Rom 3:25).

2:14han är vår fred, i Kristus möter vi en försonad Gud och får del av Guds kärlek. Han gjorde de två till ett, hedningar (icke-judar) och judar är ett gemensamt folk i tron på Kristus. den fientliga skiljemuren, avser både Mose lag och den mur i Jerusalems tempel som förbjöd hedningarna tillträde till templets inre förgårdar.

2:15en ny människa av de båda, i Kristus finns varken jude eller hedning (Gal 3:28) utan en hel och enad församlingskropp (3:6, 4:2-3, 15-16).

2:15. ”genom sin kroppsliga död.” Alternativ översättning: i sitt kött.

2:16. Versen handlar både om en försoning mellan hedningar och judar, och en försoning mellan dem tillsammans och Gud. dödat fiendskapen, den fiendskap som rådde mellan hedningar och judar. Och även den fiendskap som rådde mellan Gud och människosläktet, en fiendskap som Kristus avvände då han i vårt ställe utsatte sig för Guds vrede (jfr Rom 3:25 med kommentar).

2:17fred, avser här fred mellan Gud och människa. I Kristus behöver vi inte längre vara rädda för Guds vrede utan kan glädjas över att leva i Guds kärlek. fjärrannära, anspelar på Jes 57:9.

2:18. Kristus är vår medlare, den enda vägen till Gud för både hedningar och judar (jfr Joh 14:6, 1 Tim 2:5-6, Hebr 4:14-16, 10:19-20). honomAndeFadern, Sonen, Anden och Fadern verkar i en gudomlig treenighet.

2:19de heliga, sannolikt avses här alla troende överallt. tillhör Guds familj, i GT var det Israel som var Guds utvalda familj, i NT är det alla – judar såväl som hedningar – som tror på Jesus Kristus.

2:20apostlarnas och profeternas grund, avser sannolikt de apostlar och profeter som verkade i församlingens inledningsfas (3:5, 4:11, 1 Kor 12:28, Apg 13:1). De utgör en ”grund” för alla tider eftersom deras budskap idag finns tillgängligt i NT. hörnsten, den viktigaste stenen i en byggnad. Ordet anspelar på Jes 28:16, Ps 118:22-23. Se även 1 Kor 3:11.

2:21ett heligt tempel i Herren, templet i GT bestod av en konkret byggnad. I NT är templet församlingen, som är Kristi kropp (1 Petr 2:5-10). Det är i församlingen som Guds härlighet nu uppenbaras.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt