EFESIERBREVET

1   2   4   5   6

kapitel 3

Paulus, hednafolkens apostel, och hans bön för församlingen

1 Av den anledningen vill jag Paulus som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar …

2 Jag utgår ifrån att ni hört om tjänsten att förvalta Guds nåd som gavs mig med tanke på er. 3 Genom en uppenbarelse gjordes hemligheten känd för mig, något jag redan i korthet har skrivit om. 4 När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristus-hemligheten. 5 I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu i Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. 6 Hemligheten innebär att hednafolken är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte, i Kristus Jesus genom evangeliet. 7 Jag blev evangeliets tjänare genom gåvan Guds nåd, som gavs mig genom hans mäktiga kraft. 8 Jag som är den obetydligaste av alla heliga fick denna nåd att för folkslagen förkunna evangeliet om den ofattbara rikedom som är Kristus. 9 Jag skulle också upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från tidsåldrar varit fördold i Gud, alltings Skapare. 10 Så skulle nu härskarna och makterna i den himmelska världen genom församlingen få kunskap om Guds visdom i all dess mångfald. 11 Detta skedde i enlighet med det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. 12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. 13 Därför ber jag er att inte bli modlösa när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet.

14 Av den anledningen böjer jag mina knän för Fadern, 15 från vilken alla folk i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska styrka er inre människa med kraft genom sin Ande, 17 så att Kristus genom tron må bo i era hjärtan och ni blir rotade och grundade i kärlek. 18 Detta för att ni med alla de heliga ska kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, så att ni blir fyllda av hela Guds fullhet.

20 Han som förmår göra oändligt mycket mer än allt vi kan begära eller föreställa oss, genom den kraft som verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheters evighet. Amen.

Föregående     Nästa

3:1. Av den anledningen, avser det han skrivit i föregående kapitel och särskilt 2:18-22. Kristi Jesu fånge, syftar dels på att Paulus var Jesu slav/tjänare, men också att han bokstavligt ofta var fängslad (Apg 16:23, 24:23, 28:16, Kol 4:10) och att denna fångenskap ytterst var från Kristus och inte från människor. (De tre punkterna i översättningen markerar att Paulus nu gör ett längre inskott, v. 2-13, och i v. 14 fullföljer han det som påbörjas här i v. 1.)

3:3Genom en uppenbarelse, Apg 9:5-6, 22:17-21, 2 Kor 12:1, Gal 1:12, 2:2. något jag redan i korthet har skrivit om, 1:9-10, 2:11-22.

3:4-6. Bara antydningsvis hade denna hemlighet klargjorts redan i GT (1 Mos 12:3, 1 Petr 1:10-12, Rom 4). Först i och genom Jesus blev hemligheten om allas lika värde genom tron på Kristus fullt ut känd för världen. Alla på Kristus troende judar, samt varje troende icke-jude överallt i världen, utgör tillsammans Guds utvalda folk i Kristus.

3:8den obetydligaste av alla heliga, (jfr 1 Tim 1:15) en känsla som Paulus alltid bar med sig eftersom han en gång hade förföljt Guds församling (1 Kor 15:8-9). för folkslagen, Paulus främsta uppgift var att förkunna evangeliet för hednafolken, Apg 9:22:14-15, 21, 26:17-18, Rom 1:5, 11:13, 15:16-18, Gal 1:15-16, 2:7-9, 1 Tim 2:7, 2 Tim 4:17. den ofattbara rikedom som är Kristus, jfr Kol 1:27, 2:3.

3:9hemlighet, se kommentar till v. 4-6. alltings Skapare, se kommentar till Hebr 11:3.

3:10härskarna och makterna, se kommentar till 1:21. genom församlingen, eftersom evangeliet förkunnas där.

3:12. Jfr Hebr 4:14-16, 10:19-22.

3:14böjer jag mina knän, stående böneställning var vanlig (Matt 6:5, Mark 11:25, Luk 18:11, 13), men knäböjande var inte ovanlig (Esra 9:5, Dan 6:10, Luk 22:41, Apg 9:40).

3:15. Alla slag av änglar och alla rättfärdiga andar i himlen (Hebr 12:23) och varje folk på jorden har sitt ursprung från Fadern – Skaparen av allt.

3:16med kraft genom sin Ande, varje kristen har Anden (1:13-14), men vi uppmanas att alltmer fyllas av Anden (5:18).

3:16-19. Ande … Kristus … Guds fullhet. Fadern och Sonen och Anden (Treenigheten) bor i de troende.

3:21församlingen, den universella församlingen som består av alla troende överallt på jorden. Se även kommentar till 1 Kor 1:2.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt