PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 9

1 En psalm av David. För körledaren. Till mut-labben.

2 Jag vill tacka Jahve av hela mitt hjärta.

Jag vill berätta om alla dina mirakler.

3 Jag vill glädjas och fröjdas i dig.

Jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

4 När mina fiender viker tillbaka

faller de och går under inför dig.

5 För du gav mig rätt i min sak.

Du satte dig på tronen

och avkunnade en rättfärdig dom.

6 Du straffade länderna,

du dödade de onda,

du utplånade deras namn för evigt.

7 Fienden har mött sitt slut under eviga ruiner,

du ödelade deras städer.

Minnet av dem är utplånat.

8 Men Herren tronar för evigt

och har förberett sin tron för dom.

9 Han dömer världen med rättfärdighet,

han dömer folken rättvist.

10 Jahve är en fästning för de förtryckta,

en fästning i tider av nöd.

11 De som känner ditt namn förtröstar på dig,

för du överger inte dem som söker dig, Jahve.

12 Lovsjung Herren som tronar i Sion,

berätta för folken om hans gärningar.

13 Han som hämnas mördare minns offren,

han glömmer inte de nödställdas rop.

14 Herre, visa mig nåd!

Se hur jag lider av dem som hatar mig.

Du lyfter mig bort från dödens portar,

15 så jag kan berätta

om alla dina lovvärda gärningar

i dottern Sions portar.

Jag ska jubla över din frälsning.

16 Folken föll i den grop de hade grävt,

i deras dolda nät fångades deras egen fot.

17 Herren har uppenbarat sig:

han har verkställt dom.

Den onde fångades av sina egna handlingar.

Meditera över detta. <>

18 De onda ska hamna i helvetet,

alla folk som ignorerar Gud,

19 för den nödlidande ska inte ignoreras för alltid,

de utsattas hopp ska aldrig gå om intet.

20 Herre, gå till handling!

Låt inte människor segra.

Låt folken dömas inför ditt ansikte.

21 Herre, slå dem med fasa!

Låt folken begripa att de bara är människor. <>

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 9 och 10 utgör tillsammans en alfabetisk psalm, se kommentar till Ps 25.

9:1. mut-labben, möjligen en musikalisk term.

9:4-7. David tillskriver Gud sina segrar i krig. David såg sig som ett Guds vredes straffande redskap när han och hans armé ryckte fram.

9:8-9. Guds domar och straff här på jorden (v. 6-7) föregriper hela världens kommande dom, den yttersta domen, Upp 20:11-15.

9:11. känner ditt namn, dvs förstår vem Jahve är.

9:12. Sion, Guds heliga berg i Jerusalem. Se även kommentar till Ps 2:6. berätta för folken, i v. 2 och v. 15 är det David som berättar (vittnar). Guds folk skulle även under GT:s tid vittna för hela världen om den ende Guden, jfr t.ex. Ps 18:50, 96:3, 105:1.

9:13. hämnas mördare, jfr Ps 5:7, 1 Mos 9:5-6. Om än mördare och våldsverkare undkommer jordisk rättskipning så kommer de inte undan Gud. Och om Gud inte straffar mördare redan på jorden så gör han det vid domedagen (jfr v. 8-9, Upp 21:8, 22:15).

9:15. dottern Sions portar, Jerusalems portar.

9:18. helvetet, det hebreiska ordet (sheol) kan beroende på kontext ha olika betydelser. Just här avses sannolikt samma plats där den rike mannen skulle komma att hamna, Luk 16:19-31. I översättningen används ordet ”helvetet” även på följande ställen i Gamla Testamentet: 5 Mos 32:22, Job 24:19, Ps 49:15, Ords 5:5, 9:18, 15:24, 23:14, Jes 14:9, 11, 15. På Gamla Testamentets tid var dock insikten om vad Sheol (dödsriket/helvetet) var för något, begränsat. Först i Nya Testamentet uppenbaras evighetens värld tydligare för trons folk. Se även kommentar till Ps 49:15.

9:19. De nödlidandes och utsattas tröst och hopp ligger i att alla de onda ska komma att förvisas bort från dem till helvetet (v. 18). hopp, om hopp, se även 39:8, 62:6, 71:5, 119:49, 146:5.

9:20-21. Guds folk får inte med egen hand hämnas de onda, men vi får be att Gud griper in. Även i himlen ropar de frälsta att Gud ska hämnas våldsverkare, se Upp 6:10 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt