PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 68

1 En psalmsång av David. För körledaren.

2 Gud reser sig, hans fiender skingras,

de som hatar honom flyr för hans närvaro.

3 Som rök drivs bort, så fördriver du dem.

Som vax smälter av eld, så förgås de onda inför Gud.

4 Men de rättfärdiga är glada,

de fröjdas inför Gud och är överlyckliga.

5 Sjung till Gud, lovsjung hans namn!

Upphöj honom som rider genom öknarna.

Hans namn är Jahve, jubla inför honom!

6 Gud i sin heliga boning är en fader

för faderlösa, och änkors försvarare.

7 Gud ger de ensamma en familj.

Han leder ut de fångna till välmåga,

bara de trotsiga bor i ökenland.

8 Gud, när du gick framför ditt folk,

när du vandrade fram genom öknen, <>

9 då skakade jorden

och det regnade från himlen inför Gud,

själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud.

10 Gud, du öste ner regn över din arvedel

och styrkte de utmattade.

11 Din flock slog sig ner där.

Gud, du bistod de svaga i din godhet.

12 Herren talade, och många kvinnor

spred det goda budskapet:

13 ”Kungar och härar ger sig av, de flyr!”

Kvinnan hemma fördelar bytet.

14 När ni vilar i fårfållorna

är ni lika duvans silvertäckta vingar

och guldskimrande fjädrar.

15 När den Allsmäktige

skingrade kungarna i landet

föll det snö på berget Salmon.

16 Bashans berg är Guds berg,

ett berg med många toppar är Bashans berg.

17 Bergstoppar, varför avundas ni berget

där Gud har valt att bo?

Herren ska bo där för all framtid.

18 Guds vagnar är oräkneliga.

Herren är hos dem i helighet, som på Sinai.

19 Du steg upp till höjden med fångar.

Du fick gåvor bland människorna,

även från de trotsiga,

för att Herren Gud skulle bo där.

20 Prisa Herren!

Dag efter dag bär han våra bördor.

Gud är vår Frälsare. <>

21 Vår Gud är en Gud som frälser.

Jahve, Herren, tar oss bort från döden.

22 Gud krossar sina fienders huvuden,

håriga hjässan på den som lever i synd!

23 Herren säger: ”Jag ska hämta dem från Bashan,

likaså från havets djup,

24 så att din fot får stampa i blod

och dina hundars tunga får sin del av fienden.”

25 Gud, de ser din procession,

min Guds och Konungs procession

i helgedomen.

26 Först går sångarna, därefter musikerna,

däremellan jungfrur spelande tamburin.

27 Prisa Gud i församlingarna,

prisa Herren, Israels källa!

28 Där är Benjamin, den yngste, som anför dem,

Judas många furstar, och Sebulons och Naftalis furstar.

29 Din Gud har befallt din styrka.

Gud, visa din styrka,

du som verkade för vår skull.

30 Från ditt tempel i Jerusalem

ska kungar överlämna gåvor till dig.

31 Straffa odjuret i vassen,

tjurarnas flock och folkens kalvar.

Trampa på dem som åtrår silver.

Gud skingrar de krigslystna folken.

32 Från Egypten ska komma dyrbarheter.

Kush ska ivrigt sträcka sina händer till Gud.

33 Jordens kungariken, sjung till Gud,

lovsjung Herren, <>

34 honom som rider fram på himlen,

urtidens himmel.

Lyssna, hans dån går ut, hans mäktiga dån.

35 Proklamera Guds kraft!

Hans väldighet är över Israel,

och hans kraft är i skyarna.

36 Gud, du är fruktad i dina helgedomar.

Israels Gud ger kraft och styrka åt folket.

Prisa Gud!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

68:2. Versen är nästan identisk med 4 Mos 10:35.

68:5. honom som rider genom öknarna, poetisk skildring av det som uttrycks klarare i v. 8.

68:6. faderlösa, och änkors försvarare, jfr Ps 146:9, 2 Mos 22:22, 5 Mos 10:18, Jak 1:27.

68:7. Han leder ut de fångna, Israels folk från Egypten (2 Mos 6:5-8). Profetiskt uppfylls detta av Jesus Kristus, se t.ex. Apg 10:38, Kol 1:13.

68:8. Syftar möjligen på moln- och eldstoden (2 Mos 13:21) eller förbundsarken (4 Mos 10:35, Jos 3:14).

68:9. då skakade jorden, jfr 2 Mos 19:18-19.

68:11. där, i det utlovade landet.

68:14. Möjligen uttrycker versen hur Gud ser på sitt folk som vackra och värdefulla.

68:15. den Allsmäktige, (hebr. El-Shaddai) det hebreiska ordet förekommer 48 gånger i GT, varav två gånger i Psalmernas bok (91:1). föll det snö, väderlek tjänar ofta som Guds straffande redskap. berget Salmon, omnämns även i Dom 10:48.

68:16. Bashans berg, möjligen avses berget Hermon (5 Mos 3:9).

68:18. Guds vagnar, sannolikt bildspråk för änglaskaror (2 Kung 6:17, Sak 6:1-8).

68:19. Aposteln Paulus citerar från denna vers i Ef 4:8.

68:21. tar oss bort från döden, Gud som har liv och död i sin hand rycker undan sitt folk från död och förintelse (Ps 83:5). Och Jesus Kristus har Dödens nycklar, se Upp 1:18 med kommentar.

68:24. dina hundars tunga får sin del, jfr 1 Kung 22:38, 2 Kung 9:33-37.

68:25. procession, sannolikt efter krigssegrar. helgedomen, se kommentar till 5:8 och 27:4-5.

68:28. Benjamin och Juda låg i södra Israel, och Sebulon och Naftali låg i norra Israel. De representerar allt Guds folk.

68:31. odjuret i vassen, möjligen avses Egypten (v. 32, Hes 32:2).

68:32. Kush, Etiopien.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt