PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 5

1 En psalm av David. För körledaren, till flöjtspel.

2 Herre, lyssna till mina ord,

tänk på mina suckar.

3 Hör mitt rop om hjälp,

min Kung och min Gud,

för jag ber till dig.

4 Herre, vid gryningen hör du mig,

då lägger jag fram min sak inför dig och vakar.

5 För du är inte en Gud som tycker om ondska,

ingen ond har del av dig.

6 Den högmodige kan inte bestå inför din blick.

Du hatar alla som lever i ondska.

7 Du utrotar lögnare.

Herren avskyr våldsverkare och bedragare.

8 Men jag går med överflöd av din trogna kärlek in i ditt hus.

Vänd mot ditt heliga tempel tillber jag dig i fruktan.

9 Herre, led mig i din rättfärdighet

på grund av mina motståndare.

Gör din väg jämn framför mig.

10 De talar ingen sanning,

deras inre är fördärv,

deras strupe är en öppen grav,

deras tungor smickrar.

11 Gud, förklara dem skyldiga!

Låt deras planer bli deras fall.

Fördriv dem för alla deras förbrytelser,

för de har trotsat dig.

12 Men alla som söker skydd hos dig ska glädjas,

de ska jubla för evigt.

Du beskyddar dem,

och de är lyckliga i dig och älskar ditt namn.

13 För du, Jahve, välsignar den rättfärdige,

du omsluter honom med nådens sköld.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

5:2-4. Davids nöd och bön är orsakad främst av hans möte med lögnaktiga människor (v. 7, 10), som inte heller drog sig för att bruka våld (v. 5, 7).

5:3. Kung David anropar universums Kung. Jfr Ps 44:5, 68:25, 74:12, 84:4, Joh 1:49, 18:36-37, Upp 17:14.

5:6. Du hatar, om Guds hat/avsky, se även v. 7, 11:5-6, 34:17, 95:10, 106:40, 3 Mos 20:23, 26:30, 5 Mos 18:12, 22:5, 23:18, 25:16, Jer 12:8, Ords 3:32-34, 11:20, 16:5, 17:15, Hos 9:15, Mal 1:3, (10), Hebr 3:10, 17. Därtill finns otaliga bibeltexter som talar om Guds vrede mot människor. Den nutida läran att Gud älskar alla, har inget stöd i Bibeln.

5:8. trogna kärlek, grundtextens ord (chäsäd) som förekommer ca 250 gånger i GT (i Psalmernas bok ca 120 gånger) har nyanserna trogen kärlek, godhet, nåd. Det betyder att allt vad Gud gjort och gör i skapelsen och i historien och med Guds utvalda förbundsfolk har Guds chäsäd som yttersta grund och orsak. ditt hus ditt heliga tempel, inte Salomos tempel utan en annan helig boning, tälthelgedomen där arken var placerad, jfr Jos 6:24, 1 Sam 1:9, 3:3, 2 Sam 12:20. Se även kommentar till Ps 27:4-5.

5:10. Paulus citerar från denna vers i Rom 3:13.

5:11. förbrytelser, ordet avser i Psalmernas bok främst trotsiga och upproriska handlingar mot Gud och hans lagar, jfr Ps 89:31-33.

5:13. Jahve, se kommentar till 2 Mos 3:15. välsignar, när Gud välsignar en människa innebär det att Guds välbehag vilar över henne, och att allt fysiskt och andligt gott som den troende får del av är ett resultat av denna välsignelse.

5:13. Bibelhebreisk poesi skiljer sig från modern poesi. Det som utmärker den bibelhebreiska poesin är parallellismen. Tre av de vanligaste: En vers med två led som är synonyma (ex: 1:1). En vers med två led som uttrycker varandras motsats (ex: 1:6). En vers då det andra ledet uttrycker en liknande tanke som första ledet fast med utvecklad tankegång eller tillägg (ex: här i v. 13). (Om alfabetiska psalmer, se inledningskommentar till Ps 25.)

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt