PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 4

1 En psalm av David. För körledaren, till stränginstrument.

2 Gud, du min rättfärdighet,

svara mig när jag ropar!

Du som friat mig från nöden,

visa mig nåd och hör min bön.

3 Ni män, hur länge ska ni kränka min heder?

Hur länge ska ni älska tomhet och främja falskhet? <>

4 Vet att Herren har avskilt den helige åt sig.

Herren hör när jag ropar till honom.

5 Var upprörda, men synda inte!

På er bädd ska ni reflektera i stillhet. <>

6 Frambär rätta offer och förtrösta på Herren.

7 Många frågar: ”Vem kan skänka oss lycka?”

Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!

8 Du skänker mitt hjärta mer glädje

än de som har korn och vin i överflöd.

9 Rofyllt lägger jag mig ner och sover,

för du Herre, endast du, låter mig bo i trygghet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

4:2. Gud, du min rättfärdighet, rättfärdigheten finns inte i oss själva, källan är Gud. Motsvaras i Nya Testamentet av den rättfärdighet som kommer till oss genom tro (Fil 3:9). Se även kommentar till Rom 1:17. Om Guds rättfärdighet, se även kommentar till Ps 71:2.

4:3. kränkaälska tomhet och främja falskhet, uttrycker sannolikt att män i Davids närhet kom med ogrundade anklagelser mot honom.

4:4. den helige, de heliga i Psalmernas bok avser Guds utvalda och älskade förbundsfolk. Att vara ”helig” handlar inte om att vara moraliskt högtstående. De troende kallas heliga eftersom de är avskilda av Gud för att tillhöra honom och vara i tjänst för honom. Se även Rom 1:7 med kommentar.

4:5. Paulus citerar från versen i Ef 4:26.

4:6. Frambär rätta offer, avser inte här djuroffer utan andra slags offer, se Ps 51:18-19, Rom 12:1. Om offer, se även kommentarer till 40:7 och 50:8-14.

4:7. låt ditt ansikte lysa över oss, jfr den aronitiska välsignelsen, 4 Mos 6:24-26. Formuleringen är vanlig i Psalmernas bok, se 31:17, 44:4, 67:2, 80:4, 8, 20, 89:16, 119:135. Vetskapen om att Gud ler mot den troende är svaret på frågan om vad lycka är.

4:8. Sann, djup och bestående glädje finns endast i Herren och inte i mat och dryck och annat som världen erbjuder. Jfr Fil 4:4. Och när människor anklagar och ljuger mot Guds folk (v. 3), välsignar Gud med glädje, jfr Matt 5:11-12.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt