PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 49

1 En psalm av Korahs söner. För körledaren.

2 Hör detta, alla folk,

lyssna, all världens invånare,

3 all mänsklighet, rik och fattig!

4 Jag talar visdomsord,

mitt hjärtas tankar bringar insikt.

5 Jag reflekterar över tänkvärda ord.

Jag svarar på det gåtfulla med lyrans toner:

6 Varför vara rädd i onda dagar,

när försåtliga syndare omger mig?

7 De förtröstar på välstånd

och skryter över sin stora rikedom.

8 Ingen kan köpa fri en broder

eller betala Gud för hans liv.

9 Priset att lösa dem är för högt,

det är för alltid omöjligt.

10 Annars kunde han leva för evigt

och undgå graven.

11 För han ser ju att de visa dör,

tillsammans med dårar och vettlösa.

Deras välstånd lämnas till andra.

12 De inbillar sig att deras hus för all framtid

ska bestå, deras bostad från släkt till släkt.

De uppkallar marken efter sina namn.

13 Men i all sin glans går människan bort.

Hon är lik djuren som förgår.

14 Så går det dem som tror på sig själva,

och dem som apar efter och applåderar

deras budskap. <>

15 Likt får drivs de till helvetet

där Döden blir deras herde.

– De rättsinniga härskar över dem

vid gryningen. –

Deras kroppar förtärs i dödsriket,

fjärran från sina hem.

16 Men Gud ska friköpa min själ

från dödsrikets våld,

för han ska ta mig till sig. <>

17 Bländas inte när en man blir rik,

när hans hus skiner av välstånd,

18 för i döden får han inget med sig,

hans välstånd följer honom ej dit ner.

19 Om han än anser sig välsignad i livet,

och prisas av folk för sin framgång,

20 så går likväl hans själ till sina fäder.

De ska aldrig se ljuset.

21 I all sin glans är människan utan insikt.

Hon är lik djuren som förgår.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Huvudbudskapet i psalmen är att det är dårskap att lita på sig själv och att leva för rikedom och framgång.

49:2-3. Guds budskap är inte bara avsedd för israeliterna, utan för alla människor på jorden.

49:5. det gåtfulla, om syndarnas välstånd och välmåga. Detta riskerar att fresta och förleda trons folk. Därför gäller det att ha dödens, domens och evighetens perspektiv för ögonen (v. 11-21).

49:8. Ingen kan köpa fri, ingen kan rädda en annan människa från dödsriket och helvetet (v. 15-16). Endast Guds Son, Jesus Kristus, kunde friköpa människor åt Gud, och det inte med pengar, utan med blod, se 1 Petr 1:18-19 och Matt 20:28 med kommentarer.

49:11. För han ser ju, här avses de rika syndarna i v. 6-10, 12-13. de visa dörmed dårar, jfr Pred 2:12-16.

49:14. Det är kännetecknande för syndare att prisa och applådera alla som öppet främjar ogudaktighet och gudlöshet, jfr 12:9, Rom 1:29-32.

49:15. helvetet, det hebreiska ordet sheol har i GT olika betydelser beroende på sammanhang. Oftast betyder det graven/döden/dödsriket dit alla kommer. Ibland, som t.ex. här, avses sannolikt samma plats som i Nya Testamentet kallas geenna ”helvetet”, dit alla oomvända syndare hamnar (se kommentar till Matt 5:22). Se även Ps 9:18 med kommentar. De rättsinniga härskar över dem vid gryningen, jfr 1 Kor 6:2, 2 Tim 2:12, Upp 2:26-27. Deras, syndarna, v. 14.

49:16. Orden möter sin slutliga fullbordan i Nya Testamentets undervisning om de dödas uppståndelse, se 1 Kor 15. Jesus Kristus har Dödens och dödsrikets nycklar, se Upp 1:18 med kommentar. friköpa, se kommentar till v. 8.

49:17-21. Om syndarnas välgång här på jorden, jfr Ps 37 och 73. Se även Luk 12:15-21 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt