PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 132

1 En pilgrimssång.

Herre, minns David, allt hans lidande.

2 Han svor en ed till Herren,

gav ett löfte åt Jakobs Mäktige:

3 ”Jag ska inte gå in i mitt hus,

inte lägga mig i sängen,

4 inte ge sömn åt mina ögon,

inte ge vila åt mina ögonlock,

5 förrän jag funnit en plats åt Herren,

en boning åt Jakobs Mäktige.”

6 Lyssna, vi hörde om arken i Efrata,

vi fann den på fälten vid Jaar.

7 Låt oss gå till hans boning,

låt oss tillbe vid hans fotpall.

8 Herre, res dig och kom till din viloplats,

du och din mäktiga ark.

9 Låt dina präster vara klädda i rättfärdighet,

låt dina heliga få jubla.

10 För din tjänare Davids skull,

vänd dig inte ifrån din smorde.

11 Herren svor en ed till David,

ett pålitligt löfte han ej tar tillbaka:

”En av dina ättlingar ska jag sätta på din tron.

12 Om dina söner håller mitt förbund

och de lagbud jag lär dem,

då ska även deras söner sitta på din tron

för all evighet.”

13 För Herren har utvalt Sion,

han längtar ha det som sitt hem:

14 ”Detta är min viloplats för all evighet,

här vill jag bo, det är min längtan.

15 Jag ska rikt välsigna Sions förråd,

jag ska mätta hennes fattiga med bröd.

16 Jag ska klä hennes präster i frälsning,

hennes heliga ska jubla högt.

17 Där ska jag låta en mäktig växa upp åt David.

Jag har satt fram en lampa åt min smorde.

18 Jag ska klä hans fiender i vanära,

men på honom ska kronan stråla.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

132:2-5. ett löfte (v. 2), som möjligen gavs i samband med förberedelserna inför tempelbygget, 1 Krön 22:5. Om löften i Psalmernas bok, se 22:26, 50:14, 56:13, 61:6, 9, 65:2, 66:13, 76:12, 116:14, 18.

132:6. 1 Sam 5-6, 2 Sam 6-7. arken, symbolen för Guds närvaro och makt. Efrata, ett område nära Betlehem. Jaar, Kirjat-Jearim (1 Sam 7:2, 1 Krön 13:5).

132:7. fotpall, arken (1 Krön 28:2).

132:8-10. Jfr Salomos bön i 2 Krön 6:41-42. viloplats (v. 8), helgedomen i Jerusalem. smorde (v. 10), kungen. Om män som smordes, se t.ex. 3 Mos 8:12, 1 Kung 19:16, Ps 89:21, Dan 9:25 (Messias). Se även kommentar till Ps 2:2.

132:11. I Apg 2:30 citerar aposteln Petrus från denna vers. ett pålitligt löfte, anspelar på 2 Sam 7:11-16.

132:12. söner söner, Davids-dynastin.

132:13-14. Detta möter en profetisk uppfyllelse delvis genom den kristna församlingen, 1 Tim 3:15, och fullbordas slutligen i det nya Jerusalem i himlen, Upp 21:2-4.

132:17. en mäktig växa upp, jfr Jes 11:1, Jer 23:5, 33:15, Hes 29:21, Sak 3:8, 6:12. Orden går i uppfyllelse med Jesus Kristus (Luk 1:69). lampa, Davids-dynastin, jfr 2 Sam 21:17, 1 Kung 11:36, 15:4, 2 Kung 8:19, 2 Krön 21:7. Ordet uppfylls slutligen i Jesus Kristus, ”världens ljus” (Joh 8:12).

132:18. på honom ska kronan stråla, jfr Upp 14:14.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt