PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 29

1 En psalm av David.

Ge åt Jahve, ni änglavarelser,

ge åt Herren ära och makt!

2 Ge Jahve den ära hans namn ska ha,

tillbe Herren i helig skrud.

3 Herrens röst ljuder över vattnen,

härlighetens Gud dundrar,

Herren är över de väldiga vattnen.

4 Herrens röst är kraftfull,

Herrens röst är majestätisk.

5 Herrens röst knäcker cedrarna,

Herren knäcker Libanons cedrar.

6 Han får Libanon att hoppa som en kalv,

Sirjons berg som en ung vildoxe.

7 Herrens röst splittrar flammande blixtar.

8 Herrens röst får öknen att skälva,

Herren får Kadesh öken att skälva.

9 Herrens röst får hindar att kalva,

och den kalhugger skogarna.

Och allt i hans tempel säger: ”Ära!”

10 Herren tronade över floden,

Herren tronar som Kung för evigt.

11 Herren ger makt åt sitt folk,

Herren välsignar sitt folk med fred och välgång.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalm 29, 93, 95-99 är lovsånger som prisar Gud som härskare över sin skapelse.

29:1-9. David upplevde ett mäktigt oväder med blixt och dunder över Libanon och Syrien, norr om Israel. Textstycket kan betraktas som ett förnekande av den hedniske stormguden Baal som dyrkades där. Det är inte Baal utan Jahve som har naturelementen i sin allsmäktiga hand. Rent allmänt berättar texten om hur naturens väldiga uttryck manifesterar Guds goda och heliga väsen, och den uppmanar människor och änglar att tillbe Skaparen. Jfr Rom 1:19-20 med kommentar.

29:1. änglavarelser, i Hebr 1:6 uppmanas Guds änglar att tillbedja Guds Son.

29:3. röst, ordet förekommer sju gånger i psalmen och avser Guds vilja och befallning och anspelar på 1 Mos 1, ”Gud sa …”. väldiga vattnen, avser bl.a. Medelhavet. Men i Bibeln är ”vatten” så som det här skildras (och i t.ex. Ps 18:5, 32:6, 46:3-4, 69:2-3, 93:3-4, 124:4-5, 144:7) även en symbol för ondskans krafter. Se även t.ex. Jes 8:7-8.

29:5. Libanons cedrar, kända för att vara stora och starka (jfr Ps 104:16).

29:6. Här beskrivs en jordbävning. Alla naturfenomen utgår från Guds makt och vilja. Sirjons berg, berget Hermon (5 Mos 3:9), ett stort berg i norra Israel.

29:8. Här beskrivs sannolikt en ökenstorm. Kadesh öken, sannolikt det nordliga Kedesh i norra Israel (Dom 4:6).

29:9. allt i hans tempel, kan syfta på tempelbyggnaden, och på hela skapelsen, och på allt Guds folk på jorden, och på alla i det himmelska templet.

29:10. floden, se 1 Mos 6-8. Att Gud tronade över den världsvida ”syndafloden” uttrycker Guds Allmakt. Versen gör klart att Gud inte bara verkar lokalt i Israel och dess närmaste omgivningar, utan han härskar och råder över allt det som sker på hela jorden.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt