GALATERBREVET

1   2   3   4   6

kapitel 5

Friheten i Kristus

1 Kristus har befriat oss till friheten. Stå därför stadigt och lägg inte åter på er slavoket. 2 Lyssna, jag Paulus säger er: om ni omskär er blir Kristus till ingen hjälp för er. 3 Jag intygar igen att var och en som omskär sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen har blivit avskilda från Kristus. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 För i Kristus Jesus har det ingen betydelse om man är omskuren eller inte. Istället handlar det om tro verksam i kärlek.

7 Ni fick en bra start. Vem hindrade er från att lyda sanningen? 8 En sådan övertalning kom inte från honom som kallade er. 9 Lite surdeg syrar hela degen. 10 Jag har tilltro till Herren att ni inte har en annan uppfattning. Men den som förvirrar er ska få sin dom, vem han än är. 11 Bröder, om jag fortfarande förkunnar omskärelse, varför blir jag då förföljd? Korsets anstöt är ju då borta. 12 De som uppviglar er borde kastrera sig!

13 För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge den fallna naturen något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken. 14 För hela lagen är uppfylld i ett enda bud: Älska din nästa som dig själv. 15 Men om ni biter och sliter i varandra, se till att ni inte uppslukar varandra.

Den fallna naturens gärningar och Andens frukt

16 Så jag säger: vandra i Anden, så ger ni inte efter för er fallna naturs begär. 17 För den fallna naturen har begärelse till det som Anden är emot, och Anden har begärelse till det som den fallna naturen är emot. De två ligger i strid med varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni drivs av Anden står ni inte under lagen. 19 Den fallna naturens välkända gärningar är otukt, orenhet, liderlighet, 20 avguderi, svartkonst, hat, bråk, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, partistrider, 21 rivalitet, fylleri, supfestande och annat sådant. Jag upprepar vad jag tidigare sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, harmoni, tålamod, vänlighet, godhet, pålitlighet, 23 mildhet och självbehärskning. Mot sådant finns ingen lag. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sin fallna natur med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden ska vi också följa Anden. 26 Vi ska inte vara inbilska, inte provocera varandra, inte avundas varandra.

Föregående     Nästa

5:1Kristus har befriat oss, jfr Joh 8:36. friheten, frihet från Mose lags bojor, frihet till att vandra i tro och kärlek (v. 6, 14). Se även v. 13 med kommentar. slavoket, avser här främst omskärelsen (v. 3), men i förlängningen varje mänskligt påbud som pådyvlas en kristen för att den ska anses vara frälst.

5:2om ni omskär er, här talar Paulus klarspråk om vad det konkret handlade om angående dem som ville förvränga evangeliet (1:7). blir Kristus till ingen hjälp, om omskärelse görs till villkor för frälsning blir Kristi försoningsdöd meningslös och människan är förlorad (jfr 2:21).

5:3. Den som öppnar dörren på glänt för Mose lag blir omedelbart skyldig att hålla alla bud eftersom Gud kräver fullkomlighet av den som väljer lagens väg för att erhålla evig frälsning.

5:4. Man kan inte stå med en fot i Mose lag och en fot hos Kristus när man vill få del av Guds rättfärdighet. Den stund man väljer ut ett bud i Mose lag (t.ex. omskärelsen) som nödvändig för frälsning så faller man ur nåden (jfr 2:21). Om lagen, se även v. 1-3, 6, 3:10-11, 5:3-4, 6, Matt 5:17, 19:18-19, Luk 16:17, Rom 3:31, 4:5, 5:20, 7:7-13, 10:4, 1 Tim 1:8-9 med kommentarer.

5:5den rättfärdighet som är vårt hopp, i himlen ska det slutglitligt stadfästas att vi är förklarade rättfärdiga i Kristus. Samtidigt menas att vi i himlen inte längre ska vara nedsmutsade av synd. Jfr Upp 19:8 med kommentar.

5:6. Omskärelse eller andra påbud är i sig inget ont. Omskärelse kan tvärtom vara något gott. Sådana påbud blir något förkastligt endast om de görs till villkor för frälsning. Att leva i tro och kärlek är det enda som betyder något i Guds ögon.

5:7en bra start, på trons lopp (jfr 1 Kor 9:24-27, Fil 3:13-14, 2 Tim 4:7-8).

5:8En sådan övertalning, att hålla fast vid omskärelsen och lagen (v. 2-4), och inte lyda sanningen (v. 7).

5:9. Om en församling tolererar att någon eller några i gemenskapen öppet förvränger evangeliet så kommer snart hela församlingen att påverkas destruktivt.

5:10dom, straff från Gud. vem han än är, avser ledaren bland irrlärarna.

5:11Korsets anstöt, korset är till anstöt för denna världens människor bl.a. eftersom korset förkunnar människans synd, otillräcklighet och hjälplöshet och klargör att människan är helt beroende av Guds nåd. Se även 1 Kor 1:18-23 med kommentarer.

5:13Låt bara inte friheten ge den fallna naturen något tillfälle, den kristna friheten innebär inte frihet att ge utlopp för sina onda och orena begär. tjäna varandra genom kärleken, se kommentar till v. 6.

5:13. ”den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttet.

5:14. Jfr Rom 13:8-10, Matt 22:37-40, 7:12.

5:14. 3 Mos 19:18.

5:15. Avser de strider som uppkommer genom fraktioner inom församlingen (v. 4, 12) och samtidigt de strider mellan troende som lätt blossar upp på grund av människans fallna natur (v. 13).

5:16vandra i Anden, jfr Rom 8:9-16. er fallna naturs begär, se kommentarer till Rom 6:12-14, 7:14-24, 13:14, 1 Joh 1:8, 10.

5:17De två ligger i strid med varandra, en strid som Paulus beskriver på ett personligt plan i Rom 7:14-24. Ett osynligt krig pågår dagligen i varje troendes inre.

5:16-17. ”er fallna naturs … den fallna naturen … den fallna naturen.” Alternativ översättning: köttets … köttet … köttet.

5:18. Lagen har ingen makt över Andens folk (jfr 1 Tim 1:8-10).

5:19. ”Den fallna naturens.” Alternativ översättning: Köttets.

5:21de som lever så ska inte ärva Guds rike, avser människor som villigt och oavbrutet lever i synd utan ånger och utan avsikt att vända om. Jfr 1 Kor 6:9-10, Ef 5:5.

5:23Mot sådant finns ingen lag. Varken Mose lag eller någon annan lag kan göra anspråk på dem som lever efter Anden. Där Andens frukt är en realitet, där är lagen uppfylld, jfr v. 14.

5:24. Jfr 2:20, 6:14, Rom 6:4-6. Denna korsfästelse behöver ske varje dag (jfr Luk 9:23-24, Rom 8:13, Kol 3:5).

5:24. ”sin fallna natur.” Alternativ översättning: sitt kött.

5:25Om vi lever i Anden, vilket är en grundläggande verklighet för varje kristen genom tron på Jesus Kristus (Apg 2:38, Rom 8:9, 15). ska vi också vandra i Anden, vilket innebär att varje kristen har skyldigheter att sträva efter Andens frukt v. 22-23, Rom 8:12-14.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt