GALATERBREVET

1   2   3   5   6

kapitel 4

1 Jag menar att så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han äger allt. 2 Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. 3 Likaså med oss. Så länge vi var barn var vi slavar under de kosmiska makterna. 4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och född under lagen, 5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi kunde bli adopterade som söner. 6 Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba, Fader!” 7 Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge genom Gud.

Paulus oro för galaterna

8 Då ni tidigare inte kände Gud var ni slavar åt dem som i verkligheten inte är några gudar. 9 Men nu då ni känner Gud, eller snarare blivit kända av Gud, hur kan ni då återvända till dessa svaga och värdelösa makter som ni på nytt vill slava åt? 10 Ni iakttar dagar och månader och tider och år. 11 Jag är rädd att jag ansträngt mig förgäves bland er.

12 Bröder, jag vädjar till er: bli som jag eftersom jag blivit som ni. Ni har aldrig behandlat mig illa. 13 Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. 14 Och fastän mitt tillstånd innebar en frestelse för er så varken föraktade eller avskydde ni mig. Tvärtom välkomnade ni mig som vore jag en Guds ängel eller Kristus Jesus. 15 Var är nu er saliga glädje? Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt. 16 Har jag nu blivit er fiende när jag säger er sanningen?

17 Deras hängivelse för er är inte av godo. De vill splittra oss för att ni ska vara hängivna dem. 18 Det är alltid bra att vara hängiven det goda, och inte bara när jag är hos er. 19 Mina barn, som jag åter måste föda med smärta tills Kristus har tagit gestalt i er. 20 Jag skulle önska att jag nu var hos er med ett annat tonläge, för jag vet inte vad jag ska ta mig till med er.

Två förbund

21 Svara mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? 22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. 23 Slavinnans son var född efter människors villkor, den fria kvinnans son genom ett löfte. 24 Detta ska förstås bildligt, för kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. 25 För Hagar betecknar berget Sinai i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, för det lever i slaveri med sina barn. 26 Men Jerusalem där ovan är fritt, och det är vår moder. 27 För det står skrivet: Gläd dig, du barnlösa som inte föder, jubla i högan sky, du som aldrig haft värkar. För hon som är övergiven har många fler barn än den som har en man.

28 Bröder, ni är löftets barn liksom Isak. 29 Men liksom han som då var född efter människors villkor förföljde den som var född efter Anden, så är det även nu. 30 Men Skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes son, för hennes son ska inte ärva med den fria kvinnans son. 31 Bröder, alltså är vi inte barn till slavinnan utan till den fria kvinnan.

Föregående     Nästa

4:3de kosmiska makterna, andemakter som verkar bakom de olika sekulära och religiösa systemen i världen (jfr v. 8-10).

4:4när tiden var fullbordad, Gud valde från evighet ett bestämt år, en bestämd månad och en bestämd dag då han sände sin Son till världen. sände Gud sin Son, Kristus blev inte ”Son” vid inkarnationen utan han är Guds Son från evighet. född av kvinna, Paulus nämner inte hennes namn (vilket han aldrig gör i sina brev) sannolikt eftersom han inte ville riskera att Maria på något sätt skulle bli föremål för särskild vördnad eller dra uppmärksamheten bort från Fadern och Sonen. Med sitt ordval betonar Paulus att Maria var en helt vanlig människa.

4:5friköpa, se Matt 20:28 med kommentar, och 1 Petr 1:18-19. adopterade som söner, se kommentar till Rom 8:15.

4:6Abba, arameiska = far.

4:7är du också arvinge, och har därmed fått del av Guds kärlek och alla hans välsignelser, samt har del av löftet om himlens härlighet.

4:8. Galaterna var tidigare avgudadyrkare och var då demonernas slavar (1 Kor 10:20).

4:10. Galaterna utsattes för starka påtryckningar att omskära sig (5:2-3), och de hade också börjat hålla judiska högtidsdagar. Det är inget fel i sig att hålla vissa dagar heliga (Rom 14:5-6), men det får inte ske under tvång eller anses vara av vikt för frälsningen. Bakom varje religiös förordning som undergräver friheten i Jesus Kristus (2:4) döljer sig andemakter (4:3, 9).

4:12jag blivit som ni, Paulus anpassade sig alltid efter dem han försökte vinna för Gud (jfr 1 Kor 9:19-23 med kommentarer).

4:13sjukdom, okänt vilken. Inte heller vet vi om denna sjukdom är den ”tagg i köttet” han skrev om i 2 Kor 12:7. Guds vilja med denna sjukdom var bl.a. att galaterna på grund av den skulle få del av Paulus förkunnelse.

4:14fastän mitt tillstånd innebar en frestelse för er, det fanns en allmän föreställning att sjukdom alltid var ett Guds straff och Paulus var rädd att galaterna därför inte skulle välkomna honom och hans budskap. Det kan också ha varit en motbjudande sjukdom.

4:15rivit ut era ögon, sannolikt ett dåtida uttryckssätt som innebar att de var beredda att ge det värdefullaste de ägde om det hade kunnat främja Paulus hälsa. Mindre sannolikt är att det skulle ha att göra med någon ögonsjukdom hos Paulus (jfr v. 13)

4:17De, se kommentar till 1:7. för att ni ska vara hängivna dem, deras olika judiska lagar och påbud.

4:22en med sin slavinna och en med den fria kvinnan, slavinnan Hagar födde Ismael (1 Mos 16) och den fria kvinnan Sara födde Isak (1 Mos 21:1-5).

4:23efter människors villkor, utan Guds ord och löfte inblandat.

4:23, 29. ”på människors villkor.” Alternativ översättning: efter köttet.

4:24Detta ska förstås bildligt, Jesus samt författarna till NT hade exklusiv rätt att förmedla helt sanningsenliga bildliga/allegoriska förklaringar till Skrifterna (GT).

4:25motsvarar det nuvarande Jerusalem, som är bunden av judiska regler och påbud och som förkastar Messias (Kristus).

4:26Jerusalem där ovan, där Kristus är och alla de saliga och alla änglar (Kol 3:1, Hebr 12:22-24).

4:27. Jesajas profetia avser det ensamma och öde Jerusalem som efter fångenskapen i Babel skulle få många fler barn än hon någonsin haft. Paulus tillämpar detta på ”Jerusalem där ovan” (v. 26). Genom att människor från hela jorden kommer till tro på Kristus förökas Guds rike alltmer för varje dag.

4:27. Jes 54:1.

4:28ni är löftets barn liksom Isak, i det nya förbundet är även icke-judar såsom galaterna (3:8, 14) medlemmar i Guds familj och har del av alla Guds löften och välsignelser.

4:29förföljde, vilket antyds i 1 Mos 16:12, 21:9. så är det även nu, syftar på de judar som härjade i galaternas församlingar (1:7), men det har även en allmän syftning, 1 Thess 2:14-16.

4:30Driv bort slavinnan, genom detta citat uppmanar Paulus församlingarna i Galatien att stänga dörren för irrlärarna. För hennes son ska inte ärva, får här innebörden att judar som vill ta ifrån kristna deras frihet i Kristus har ingen del i Guds rike.

4:30. 1 Mos 21:10.

4:31. Den kristne är inte bunden av lagens bojor utan är fri i Kristus (5:1-6).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt