ANDRA TIMOTHEOSBREVET

1   3   4

kapitel 2

Uppmaning till trohet i tjänsten

1 Du mitt barn, hämta därför styrka i nåden som finns i Kristus Jesus. 2 Det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro pålitliga män som är kunniga att undervisa även andra. 3 Lid även du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat i tjänst är insnärjd i civila sysslor utan vill vara sin befälhavare till lags. 5 Och en idrottsman får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. 6 Den hårt arbetande jordbrukaren ska vara den förste som får sin del av skörden. 7 Förstå vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt.

8 Tänk på Jesus Kristus, som blev rest upp från de döda och är av Davids ätt. Det är mitt evangelium, 9 i vars tjänst jag lider och till och med bär bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor. 10 Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att även de ska få frälsning i Kristus Jesus med evig härlighet. 11 Detta är ett budskap som är trovärdigt. För har vi dött med honom ska vi också leva med honom. 12 Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. 13 Är vi trolösa förblir han trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Att rätt hantera sanningens ord

14 Påminn om detta och varna dem inför Gud att undvika ordstrider. Sådant är meningslöst och förödande för åhörarna. 15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte har något att skämmas för utan rätt hanterar sanningens ord. 16 Men undvik vanhelgande babbel. För sådana pratmakare kommer att gå allt längre i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos, 18 som avvikit från sanningen när de påstår att uppståndelsen redan har inträffat. De förstör tron för några. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner dem som är hans, och: ”Den som uttalar Herrens namn ska ta avstånd från orättfärdighet.”

20 I ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, några till fint bruk och andra till ofint. 21 Den som därför renar sig och undviker sådana blir ett kärl för fint bruk, helgad och användbar för sin Härskare, och förberedd för varje god insats. 22 Fly ungdomens lustar! Sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och harmoni tillsammans med dem som anropar Herren med rent hjärta. 23 Undvik dumma och okunniga dispyter, du vet att de föder bråk. 24 Och en Herrens tjänare får inte bråka utan ska vara vänlig mot alla, vara en god lärare, inte låta sig provoceras, 25 kunna ödmjukt leda dem rätt som opponerar sig. Kanske Gud skänker dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen. 26 Då ska de komma till sans och undkomma djävulens snara där de hålls fångna för att göra hans vilja.

Föregående     Nästa

2:1mitt barn, se kommentar till 1:2.

2:3Lid även du, se kommentarer till 1:8, Apg 14:22, 1 Petr 4:19.

2:4insnärjd i civila sysslor, förmaningen avser här främst den som likt Timotheos har en särskild kallelse i Guds rike. Det är inte ett allmänt förbud mot arbete (Paulus själv var tälttillverkare, Apg 18:3), se även kommentar till 1 Thess 4:11.

2:5om han inte följer reglerna, i överförd betydelse handlar det om att rätt hantera Guds ord (v. 15).

2:8av Davids ätt, Jesus härstammade från Kung Davids ätt (Rom 1:3) varifrån Messias förväntades komma (2 Sam 7:12-16, Ps 89:4-5, Jes 9:6-7, Jer 23:5-6, Hes 34:23-24).

2:10de utvaldas skull, alla de som från evighet har sina namn skrivna i Livets bok (jfr Fil 4:3 med kommentar). Om utväljelse, se kommentar till Ef 1:4.

2:11har vi dött med honom, Paulus utlägger detta närmare i Rom 6:4-8. Det kan också syfta rent allmänt på den som dör i tron på Kristus, eller på martyrdöden.

2:12regera med honom, jfr Matt 19:28, Upp 3:21, 5:10, 20:4, 6, 22:5. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Jfr Matt 10:32-33. Här avses avfall från tron, eller vägran att bekänna sig till Jesus (jfr Rom 10:9).

2:13förblir han trogen, dvs Herren förblir då trogen sitt ord så att han förnekar (v. 12) och straffar dem som avfallit. för han kan inte förneka sig själv, sitt heliga och rättfärdiga väsen.

2:15rätt hanterar sanningens ord, och inte handskas med Skriften så som irrlärarna gör (v. 14, 16-18, 4:3, 1 Tim 4:1, 6:3-5, 20-21) utan hanterar Skriften på ett allsidigt och klokt sätt som gör rättvisa åt Guds uppenbarade vilja. Formuleringen ”sanningens ord” avser främst evangeliet, vilket framkommer av de övriga fyra tillfällena då uttrycket förkommer i NT (2 Kor 6:7, Ef 1:13, Kol 1:5, Jak 1:18).

2:17Hymenaios, omnämns även i 1 Tim 1:20. Filetos, omnämns endast här i NT.

2:18när de påstår att uppståndelsen redan har inträffat, möjligen lärde irrlärarna en slags andlig uppståndelse och att de i anden redan befann sig i himlen och regerade som kungar. Jfr 1 Kor 4:8, 10 med kommentar. Olika varianter av sådan irrlära dyker upp emellanåt i den kristna historien.

2:19Guds fasta grund, avser sannolikt församlingen (1 Tim 3:15) som är grundad på apostlarna och profeterna (Ef 2:20) och som har Jesus Kristus i centrum (1 Kor 3:11).

2:19. 4 Mos 16:5, (26, Jes 26:13, 52:11).

2:20-21. Bildspråket betyder att det bland Guds folk också finns föraktliga människor, vilket här avser bl.a. falska förkunnare (v. 16-18). Jfr Matt 13:24-30, 36-43, 47-50 med kommentarer. undviker sådana (v. 21), de falska lärarna och deras destruktiva doktriner (v. 14-19).

2:22rättfärdighet, avser här ett moralisk oklanderligt liv.

2:25Kanske Gud skänker dem omvändelse, se kommentar till Apg 2:39.

2:26komma till sans och undkomma djävulens snara, förhoppningen avser främst de falska förkunnarna, men även rent allmänt den kristna trons fiender (Joh 8:44, 2 Kor 4:4, Ef 2:2, Kol 1:13).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt