ANDRA TIMOTHEOSBREVET

1   2   3

kapitel 4

1 Jag påbjuder dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 förkunna ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, bestraffa, trösta, med stort tålamod och med undervisning. 3 För det kommer en tid då människor inte längre ska tolerera den sunda läran. Efter sina begär ska de samla omkring sig en mängd lärare som tillfredsställer deras öron. 4 De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 5 Men var du sansad i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullfölj din tjänst.

6 För själv utgjuts jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott har kommit. 7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu ligger i förvar åt mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättfärdige domaren, ska belöna mig med på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskat hans uppenbarelse.

Personliga anvisningar

9 Kom till mig så fort du kan. 10 För Demas har övergett mig av kärlek till denna världen och rest till Thessalonike. Crescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. 11 Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till hjälp i min tjänst. 12 Tychikos har jag sänt till Efesos. 13 När du kommer, ta då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och böckerna, särskilt pergamentrullarna.

14 Kopparsmeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. 15 Akta dig för honom även du, för han har farit hårt fram mot vårt budskap.

16 Vid min första rättegång var det ingen som gav mig stöd. Alla övergav mig. Jag hoppas det inte ska tillräknas dem. 17 Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft så att budskapet skulle fullföljas genom mig och alla folk få höra den. Och jag blev räddad ur lejonets gap. 18 Herren ska rädda mig från alla onda angrepp och frälsa mig till sitt himmelska rike. Äran tillhör honom i evigheters evighet! Amen.

Avslutande ord

19 Hälsa Prisca och Aquila, och Onesiforos husfolk. 20 Erastos blev kvar i Korinth, och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. 21 Skynda dig att komma före vintern. Euboulos hälsar till dig, liksom Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna. 22 Herren är med din ande. Nåden är med er.

Föregående     Nästa

4:2tillrättavisa, bestraffa, trösta, framför allt genom att förkunna om Guds varningar och Guds vrede, och om Guds kärlek och nåd.

4:3För det kommer en tid, inkluderar även den tid som Guds folk nu lever i. som tillfredsställer deras öron, i nutid och i vår del av världen får texten en uppfyllelse när kristna lyssnar till förkunnare som talar mer eller mindre i enlighet med samhällets värderingar och i enlighet med vad den själviska naturen tycker om att höra (se t.ex. 1 Tim 6:5 med kommentar).

4:4myter, för människans fallna natur har ihopdiktade historier och vanföreställningar större dragningskraft än sanningen.

4:5bär ditt lidande, varje kristen har sin egen korsväg att vandra. Se även 1:8, 2:3 med kommentarer.

4:5. ”evangelists.” Alternativ översättning: missionärs.

4:6själv utgjuts jag redan som ett dryckesoffer, Paulus använder GT:s offerterminologi (2 Mos 29:40-41, 3 Mos 23:13, 4 Mos 15:5-10, 28:7-8) för att klargöra att han ser sin kommande död som ett offer åt Kristus.

4:8rättfärdighetens segerkrans, en krans som symboliserar både att han står förklarad rättfärdig inför Gud och att han på jorden levt ett rättfärdigt liv. den dagen, avser här Kristi ankomst och hans domstol (2 Kor 5:10).

4:10Demas, omnämns även i Kol 4:14, Filem v. 24. kärlek till denna världen, se varningarna i t.ex. Rom 12:2, Jak 4:4, 1 Joh 2:15-17. Crescens, omnämns endast här i NT. Titus, se kommentar till Tit 1:4. Dalmatien, område vid Adriatiska havets nordöstra kust.

4:11Lukas, se inledningskommentar till Lukasevangeliet. Markus, se inledningskommentar till Markusevangeliet.

4:12Tychikos, omnämns även i Apg 20:4, Ef 6:21, Kol 4:7, Tit 3:12.

4:13manteln, ett tjockt kläde som skyddade mot vinterkyla. Troas, en kuststad (i nutida Turkiet) vid Egeiska havet. Karpos, omnämns endast här i NT. pergamentrullarna, inkluderade möjligen även delar av GT.

4:14Alexandros, se kommentar till 1 Tim 1:20.

4:16min första rättegång, avser möjligen ett förberedande förhör inför huvudrättegången.

4:17lejonets gap, sannolikt en bild för livsfara (jfr Ps 7:2-3, 22:21-22, 35:17). Och bakom varje sådan fara står Satan, 1 Petr 5:8. Eftersom Paulus var romersk medborgare kan det inte betyda att han bokstavligen riskerade att slängas åt lejonen på amfiteatern.

4:19Prisca och Aquila, omnämns även i Apg 18:2-3, 18, 26, Rom 16:3, 1 Kor 16:19. Onesiforos, omnämns även i 1:16.

4:20Erastos, se kommentar till Rom 16:23. Trofimos, omnämns även i Apg 20:4, 21:29. som var sjuk, se kommentar till 1 Tim 5:23. Miletos, låg vid nutida Turkiets västkust.

4:21EuboulosPudens, Linos, Claudia, omnämnda endast här i NT.

4:22er, brevet var inte avsett endast för Timotheos utan för hela församlingen och indirekt till alla troende som i framtiden skulle komma att läsa detta brev.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt