FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 46

Jakob beger sig till Egypten

1 Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beer-Sheba offrade han slaktoffer åt sin far Isaks Gud. 2 Gud talade till Israel i en syn om natten och sa: ”Jakob, Jakob!” Han svarade: ”Jag är här.” 3 Då sa han: ”Jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa ner till Egypten, för där ska jag göra dig till ett stort folk. 4 Jag går med dig ner till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka. Och Josefs hand ska sluta dina ögon.”

5 Så bröt Jakob upp från Beer-Sheba. Israels söner hjälpte sin far Jakob, sina små barn och sina hustrur upp på vagnarna som farao hade skickat för att hämta honom. 6 De tog sin boskap och de ägodelar som de förvärvat sig i Kanaan. Så kom Jakob och hela hans ätt med honom till Egypten. 7 Hela sin ätt hade han med sig till Egypten, söner och sonsöner, döttrar och sondöttrar.

8 Detta är namnen på Israels söner – Jakob och hans söner – som kom till Egypten: Jakobs förstfödde var Ruben. 9 Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi. 10 Simeons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, kanaaneiskans son. 11 Levis söner var Gershon, Kehat och Merari. 12 Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serah – Er och Onan dog i Kanaan -. Peres söner var Hesron och Hamul. 13 Isaskars söner var Tola, Puva, Job och Shimron. 14 Sebulons söner var Sered, Elon och Jahleel. 15 Detta var Leas söner som hon födde åt Jakob i Paddan-Aram, därtill dottern Dina. Söner och döttrar var sammanlagt trettiotre personer. 16 Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och Areli. 17 Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Deras syster var Sera. Berias söner var Heber och Malkiel. 18 Detta var sönerna till Silpa, som Laban gav sin dotter Lea. Hon födde dem åt Jakob, sammanlagt sexton personer. 19 Sönerna till Rakel, Jakobs hustru, var Josef och Benjamin. 20 Josef fick söner i Egypten. Asenat, dotter till Potifera, prästen i On, födde honom Manasse och Efraim. 21 Benjamins söner var Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim och Ard. 22 Detta var Rakels söner som hon födde åt Jakob, sammanlagt fjorton personer. 23 Dans son var Hushim. 24 Naftalis söner var Jaseel, Guni, Jeser och Shillem. 25 Detta var sönerna till Bilha, som Laban gav åt sin dotter Rakel. Hon födde dem åt Jakob, sammanlagt sju personer.

26 De som kom med Jakob till Egypten, hans ättlingar, var sammanlagt sextiosex personer, förutom Jakobs sonhustrur. 27 Och Josef hade två söner som föddes i Egypten. Sammanlagt var det sjuttio personer av Jakobs hus som kom till Egypten.

28 Jakob sände Juda i förväg till Josef för att han skulle visa honom vägen till Goshen. Och de kom till landet Goshen. 29 Josef spände för sin vagn och for upp till Goshen för att möta sin far Israel. Han presenterade sig för honom och omfamnade honom och grät länge vid hans hals. 30 Israel sa till Josef: ”Nu kan jag dö, nu har jag sett ditt ansikte och vet att du fortfarande lever.”

31 Josef sa till sina bröder och sin fars husfolk: ”Jag ska gå upp och berätta för farao. Jag ska säga att mina bröder och min fars husfolk som bott i Kanaan har kommit till mig, 32 att männen är herdar och har hållit boskap, att de har med sig sina får och kor och allt de äger. 33 Då kommer farao att kalla er till sig och fråga vilket yrke ni har. 34 Ni ska då svara: ’Dina tjänare har hållit boskap från det vi var unga, vi liksom våra fäder’. Då kommer ni att få bo i Goshen. Herdar är nämligen något avskyvärt för egyptierna.”

Nästa

Föregående

46:6. Så kom Jakob … till Egypten. Omkring 1870 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt