FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 10

Folkslag härstammande från Noas söner

1 Detta är släkthistorien till Noas söner, Sem, Ham och Jafet. Åt dem föddes söner efter floden.

2 Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. 3 Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. 4 Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och dodaneerna. 5 Från dem har kustfolken spritt sig i sina länder, alla med sitt språk i olika stammar och folk.

6 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 7 Kushs söner var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan.

8 Kush fick Nimrod, den förste härskaren på jorden. 9 Han var en mäktig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ”Som Nimrod, en mäktig jägare inför Herren.” 10 Hans rike började med Babel, Erek, Akkad och Kalne i Shinars land. 11 Från detta land drog han till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kalah, 12 och Resen mellan Nineve och den stora staden Kalah.

13 Misrajim fick ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna, 14 patroseerna, kasluheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

15 Kanaan fick Sidon, hans förstfödde, och Het, 16 vidare jebusiterna, amoreerna, girgasheerna, 17 hiveerna, arkeerna, sineerna, 18 arvadeerna, semareerna och hamateerna. Senare utbredde sig kanaaneernas släkter. 19 Kanaaneernas område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim ända till Lasha.

20 Detta var Hams söner efter deras släkter och språk i deras länder och bland deras folk.

21 Även Sem, Jafets äldre bror, fick söner. Han blev stamfar till alla Ebers söner. 22 Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. 23 Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. 24 Arpakshad fick Shela och Shela fick Eber. 25 Eber fick två söner. Den ene hette Peleg, för i hans dagar blev jorden uppdelad. Hans bror hette Joktan. 26 Joktan fick Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerah, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner. 30 De hade sina boplatser från Mesha till Sefar, bergsområdet i öster.

31 Detta var Sems söner efter deras släkter och språk i deras länder och bland deras folk.

32 Detta var Noas söners stammar efter deras släkthistoria i deras folk. Från dem har folken utbrett sig över jorden, efter floden.

Nästa

Föregående

10:14. Filisteerna. De var ett (sjö)folk bosatta bl.a. vid nutida Gazaremsan och området omkring. Deras mest kända gud var Dagon (Dom 16:23). Filisteerna kom ofta att ligga i krig med Israel, se t.ex. Dom 13:1, 1 Sam 4:1-11, 7:7-14, 1 Sam 13-14, 31, 2 Sam 8:1, 2 Krön 9:26, 21:16-17, 26:6, 28:18.

© Ragnar Blomfelt