FÖRSTA JOHANNESBREVET

1   2   4   5

kapitel 3

Guds barn

1 Tänk vilken kärlek Fadern har skänkt oss! Detta att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Orsaken till att världen inte känner oss är att den inte har lärt känna honom. 2 Älskade, vi är nu Guds barn, men det har ännu inte uppenbarats vad vi ska bli. Vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska se honom sådan han är. 3 Och den som har detta hopp till honom renar sig, liksom Kristus är ren.

4 Den som lever i synd begår lagbrott, för synd är lagbrott. 5 Och ni vet att Jesus uppenbarades för att avlägsna synderna, och i honom finns ingen synd. 6 Den som förblir i honom lever inte i synd. Den som lever i synd har varken sett honom eller lärt känna honom.

Djävulens barn

7 Barn, låt ingen föra er vilse. Den som lever rättfärdigt är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. 8 Den som lever i synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Orsaken till att Guds Son uppenbarades var att han skulle utplåna djävulens gärningar. 9 Den som är född av Gud lever inte i synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte leva i synd eftersom han är född av Gud. 10 Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte lever rättfärdigt och den som inte älskar sin broder, är inte av Gud.

Älska varandra

11 För detta är budskapet som ni har hört från början: vi ska älska varandra. 12 Vi ska inte likna Kain, som var av den onde och slaktade sin bror. Och varför slaktade Kain honom? Därför att hans egna gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. 13 Bröder, förvånas inte om världen hatar er. 14 Vi vet att vi har passerat från döden till livet eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. 15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv inom sig. 16 Så här lärde vi känna kärleken: Jesus gav sitt liv för oss. Även vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. 17 Om någon som har tillräckligt här i världen ser sin broder i nöd och stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18 Barn, vi ska inte älska med ord och tunga utan med handling och sanning. 19 Och då vet vi att vi är av sanningen och kan inför honom lugna vårt hjärta, 20 för om vårt hjärta fördömer oss är Gud större än vårt hjärta och förstår allt. 21 Älskade, om vårt hjärta inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud. 22 Och vad vi än ber om får vi av honom, för vi håller hans bud och gör det som han tycker om. 23 Detta är hans bud: vi ska tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av Anden som han har skänkt oss.

Föregående     Nästa

.1joh3

”Vi ska inte likna Kain, som var av den onde och slaktade sin bror.”

3:1Guds barn, vilket vi blir genom att ta emot Kristus i våra liv genom tron, Joh 1:12, Gal 3:26.

3:2. ska vi bli lika honom, jfr 1 Kor 15:49, Fil 3:21, 2 Petr 1:4.

3:3renar sig, (jfr 1:7) från de synder vi dagligen gör oss skyldiga till i tankar, ord och handlingar (jfr 2 Kor 7:1 med kommentar).

3:4Den som lever i synd, (även v. 6, 8) avser den som har en läpparnas bekännelse till Kristus men som lever ett oavbrutet liv i synd utan ånger eller vilja till bättring. lagbrott, avser Guds lagar och bud.

3:5i honom finns ingen synd, jfr Joh 7:18, 8:46, 2 Kor 5:21, Hebr 4:15, 7:26, 28, 9:14, 1 Petr 2:22. Se även kommentar till Luk 1:35.

3:8djävulen har syndat från begynnelsen, avser sannolikt både hans avfall före skapelsen (se Luk 10:18 med kommentar), och då han frestade Eva (1 Mos 3:1-7). Jfr Joh 8:44. han skulle utplåna djävulens gärningar, jfr Apg 10:38, Kol 2:15, Hebr 2:14.

3:9Guds säd, avser dels Guds pånyttfödande liv som är ingjutet i oss genom Anden, och dels Guds ord (Ps 37:31, 119:11, Kol 3:16, 1 Petr 1:23).

3:10Guds barndjävulens barn, se 5:19, Matt 12:30, 13:38, Ef 2:2 med kommentarer.

3:12Kain, 1 Mos 4. Kain omnämns i NT även i Hebr 11:4, Judas v. 11.

3:13. Jfr Joh 15:18-21, 17:14. Ju mer rättfärdigt och heligt de kristna lever desto mer kommer de att drabbas av ilska från världens människor. Jfr v. 12.

3:15Den som hatar sin broder är en mördare, eftersom hatet i sig kan ses som källan till varje mord. Jfr Matt 5:21-22. ingen mördare har evigt liv inom sig, Upp 21:8.

3:16Så här lärde vi känna kärleken: Jesus gav sitt liv för oss. Korsfästelsens blodiga dödstortyr är det som mer än något annat i mänsklighetens historia uppenbarar Guds kärlek. Detta kan bara förstås genom tron (1 Kor 1:18). ge vårt liv för bröderna, jfr Joh 15:13. Det kan avse martyrskap, men också att försaka sig själv för att i kärlek bistå trossyskon i nöd, se exempel i v. 17.

3:17-18. Jfr Jak 2:15-17.

3:20om vårt hjärta fördömer oss, vilket ofta sker på grund av våra synder (Ps 51:5).

3:21. Den som lever i kärlek och rättfärdighet kan med gott mod träda fram inför Gud i bön. Jfr Ef 3:12, Hebr 4:16.

3:22vad vi än ber om får vi av honom, här förutsätts osjälviska böner (Jak 4:3), se även 1 Joh 5:14. vi håller hans bud och gör det som han tycker om, det är förutsättningar för att kunna räkna med bönesvar. Uttrycket ”hans bud” avser främst kärleksbudet (v. 14-18, 23).

3:23tro på hans Son Jesu Kristi namn, det innebär att tro på honom som Kristus (2:22, 5:1), som Sonen (2:23), som Guds Son (4:15, 5:5) och som verklig människa (4:2, 2 Joh 7). älska varandra så som han har befallt oss, se t.ex. Joh 13:3-17, 34-35.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt