FÖRSTA JOHANNESBREVET

1   3   4   5

kapitel 2

Kristus vår försvarare

1 Mina barn, jag skriver detta till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningsoffret för våra synder, och inte bara för våra utan även för hela världens.

3 Och vi vet att vi har lärt känna honom om vi håller hans bud. 4 Den som säger: ”Jag känner honom,ˮ men inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5 Men den som håller hans ord, i honom är Guds kärlek i sanning fulländad. Det är så vi vet att vi är i honom. 6 Den som påstår sig förbli i honom måste också själv leva så som Jesus levde.

Ett nytt bud

7 Älskade, det jag skriver till er är inte ett nytt bud utan ett gammalt som ni haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni fått höra. 8 Ändå är det som jag skriver till er ett nytt bud, vilket är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. 9 Den som påstår sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. 10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset och det finns inget i honom som orsakar fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går eftersom mörkret har förblindat hans ögon.

12 Barn, jag skriver till er, för ni har fått era synder förlåtna på grund av hans namn. 13 Fäder, jag skriver till er, för ni känner honom som är från begynnelsen. Unga män, jag skriver till er, för ni har besegrat den onde. 14 Barn, jag har skrivit till er, för ni känner Fadern. Fäder, jag har skrivit till er, för ni känner honom som är från begynnelsen. Unga män, jag har skrivit till er, för ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

15 Älska inte världen och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 För allt som finns i världen, den fallna naturens begär och ögonens begär och skryt över livsstil och tillgångar, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär försvinner, men den som utför Guds vilja förblir i evighet.

Antikrist

18 Barn, den sista tiden är här. Och som ni har hört att Antikrist ska komma så har också nu många antikrister trätt fram. Utifrån det förstår vi att den sista tiden är här. 19 De har gått ut från oss, men de hörde inte till oss. För om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Men ni har blivit smorda av den Helige och ni har alla kunskap. 21 Jag har inte skrivit till er för att ni är okunniga om sanningen, utan för att ni har kunskap om den och vet att ingen lögn finns i sanningen.

22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Antikrist är den som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Ni ska låta det ni hörde från början förbli i er. Om det ni hörde från början förblir i er ska även ni förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är löftet han gav oss: det eviga livet.

26 Jag skriver det här till er med tanke på dem som försöker vilseleda er. 27 Men i er förblir den smörjelse som ni tog emot av honom, och ni behöver ingen som undervisar er. Utan allt vad hans smörjelse lär er är sant och inte lögn. Förbli i honom, så som han har lärt er.

28 Och nu, barn, förbli i honom. Då kan vi vara frimodiga när han uppenbarar sig och ska inte i skam visas bort från honom vid hans ankomst. 29 Om ni vet att han är rättfärdig förstår ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.

Föregående     Nästa

2:2försoningsoffret för våra synder, se Rom 3:25 med kommentar. hela världens, försoningen täcker hela mänskligheten utan undantag. Men varje individ måste låta sig försonas genom tron för att få del av försoningens alla frukter däribland Guds kärlek, se 2 Kor 5:20 med kommentar.

2:3håller hans bud, avser främst kärlekens bud (Matt 22:36-40, Joh 13:34, 15:12). Och även de Tio Budorden (Matt 19:17-19).

2:6leva så som Jesus levde, innebär bl.a. att ta sitt kors (Matt 10:38) och att leva i ödmjuk kärlek (Joh 13:1-17, Ef 5:2).

2:7inte ett nytt bud, (jfr Joh 13:34) se kommentar till v. 3.

2:8det sanna ljuset, jfr Matt 4:16, Luk 1:78-79, Joh 3:19, 8:12, 12:35-36, 46.

2:9-11. En troende som hatar trossyskon befinner sig i mörker och blindhet.

2:12-14Barn (v. 12) … Fäder (v. 13) … Unga män (v.13), möjligen uttryck för olika mognadsstadier i tron. Alternativt, ”barn” = hela församlingen, ”fäder” = troende sedan länge, ”unga män” = nykristna.

2:15-17Älska inte världen, ”världen” avser inte människorna på jorden utan den antikristliga och sekulära anda som denna värld är förgiftad av och som får konkreta uttryck i bl.a. gudlösa värderingar, religiösa vanföreställningar, sexuell promiskuitet, åtrå efter ära och berömmelse, begär efter pengar, makt och framgång (jfr Rom 12:2, Jak 1:27, 4:4).

2:16. ”den fallna naturens.” Alternativ översättning: köttets.

2:18den sista tiden, se kommentar till Apg 2:17. Antikrist, en beteckning som i NT endast används av Johannes (v. 22, 4:3, 2 Joh v. 7). Samma gestalt omtalas sannolikt även i  2 Thess 2:3-12, Upp 13. Ordet betyder ”istället för Kristus” eller ”mot Kristus”. många antikrister, avser falska lärare som har Antikrists ande i sig och som en gång tillhört de troendes gemenskap (v. 19). Men samtidigt avses sådana som infiltrerar församlingen och försöker locka de troende till avfall i läran och/eller till en ogudaktig livsföring, v. 26 (jfr Apg 20:29-30, Judas v. 3-4, 2 Petr 2:1-2, Upp 2:14-15, 20).

2:19De har gått ut från oss, (jfr 4:1) de farligaste motståndarna till den kristna tron kommer ofta från människor som en gång tillhört församlingsgemenskapen. De kan också vara svåra att genomskåda (jfr 2 Kor 11:13-15).

2:20blivit smorda, med Anden. den Helige, avser här både Fadern (Jes 1:4) och Sonen (Joh 6:69). har alla kunskap, sannolikt hävdade irrlärarna att de hade fått en särskild insikt och kunskap. Men Johannes hävdar att alla kristna har den kunskap som behövs. Här avses den kristna trons grunder, bl.a. kunskapen om att Jesus är Kristus (v. 22) och att han har kommit som verklig människa (4:2).

2:22Jesus är Kristus, vilket betyder att den inkarnerade Jesus samtidigt var den gudomlige Kristus (Messias).

2:23. Det finns bara en väg till Gud Fadern. Och den går genom försonaren och medlaren Jesus Kristus. Jfr v. 1-2, Joh 14:6, Apg 4:12, 1 Tim 2:5.

2:27smörjelseni behöver ingen som undervisar er, se kommentar till v. 20. allt vad hans smörjelse lär er är sant, eftersom Anden alltid utgår från det centrala i evangeliet (Joh 14:26, 16:14).

2:28visas bort från honom, den som inte förblir i Kristus genom tron är inte en kristen och kommer därmed att bli bortvisad från Kristus på domens dag (jfr Matt 7:21-23, Joh 15:6).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt