FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 35

Gud välsignar Jakob som får ett nytt namn

1 Gud sa till Jakob: ”Dra upp till Betel och stanna där. Bygg ett altare åt Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau.”

2 Då sa Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med de främmande gudarna hos er. Rena er och byt kläder. 3 Vi går upp till Betel. Där ska jag bygga ett altare åt Gud som svarade mig på nödens dag och som varit med mig på vägen jag gått.” 4 Så gav de Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina örringar. Jakob gömde dem under terebinten vid Shekem.

5 När de bröt upp kom en fasa från Gud över städerna runt omkring så att de inte förföljde Jakobs söner. 6 Och Jakob och alla som var med honom kom till Luz, det är Betel, i Kanaan. 7 Där byggde han ett altare och kallade platsen El-Betel, för där hade Gud uppenbarat sig för honom då han flydde för sin bror. 8 Debora, Rebeckas amma, dog och begravdes under en ek nedanför Betel. Den fick namnet Gråteken.

9 Gud visade sig åter för Jakob när han hade återvänt från Paddan-Aram. Och Gud välsignade honom. 10 Gud sa: ”Ditt namn är Jakob, men du ska inte längre heta Jakob. Israel ska vara ditt namn.” Så Gud gav honom namnet Israel. 11 Gud sa till honom: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Var fruktsam och bli talrik. Ett folk, ja, många folkslag ska komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. 12 Landet jag gav åt Abraham och Isak ger jag till dig. Även åt dina ättlingar ger jag landet.” 13 Sedan for Gud upp från honom vid platsen där han hade talat med honom. 14 Jakob reste en stod på platsen där Gud hade talat med honom, en stenstod. Han utgöt dryckesoffer på den och hällde olja över den. 15 Jakob kallade platsen där Gud hade talat med honom Betel.

Rakels död

16 De bröt upp från Betel. Strax innan Efrata började Rakel föda och förlossningen blev svår. 17 När det var som svårast sa barnmorskan till henne: ”Var inte rädd! Du får ännu en son.” 18 Hon var döende, och när hennes själ skulle ge sig av gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. 19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrata, det är Betlehem. 20 Jakob reste en stod på hennes grav. Det är Rakels gravsten, som står där än i dag. 21 Israel drog vidare och slog upp tältet på andra sidan Herdetornet.

22 Då Israel bodde där i landet hände sig att Ruben gick bort och låg med sin fars bihustru Bilha. Och Israel fick veta det.

Jakobs tolv söner. Isaks död

Jakob hade tolv söner. 23 Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, vidare Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon. 24 Rakels söner var Josef och Benjamin. 25 Rakels slavinna Bilhas söner var Dan och Naftali. 26 Leas slavinna Silpas söner var Gad och Asher. Detta var Jakobs söner, som föddes åt honom i Paddan-Aram.

27 Jakob kom till sin far Isak i Mamre vid Kirjat-Arba, det är Hebron, där Abraham och Isak hade bott som främlingar. 28 Isaks livslängd blev 180 år. 29 Sedan drog han sitt sista andetag och dog och förenades med sitt folk, gammal och mätt av dagar. Hans söner Esau och Jakob begravde honom.

Nästa

Föregående

35:10. Israel. Betyder ’han kämpar med Gud’ eller ’Gud kämpar’.

35:15. Betel. Betyder ’Guds hus’.

35:18. när hennes själ skulle ge sig av. När en människa dör lämnar själen/anden kroppen. Jfr 1 Kung 17:21-22, Pred 12:7, Job 27:3, 8, Ps 146:4, Luk 8:55, 23:43, 46, Joh 19:30, Apg 7:59, 20:10, 2 Kor 5:8, Fil 1:23-24, 2 Petr 1:13-14. Benjamin. Betyder ’min högra hands son’.

35:22. låg med sin fars bihustru. Jfr 3 Mos 20:11, 5 Mos 27:20.

© Ragnar Blomfelt