FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 36

1 Detta är Esaus – Edoms – släkthistoria. 2 Esau tog sina hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hettiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sibon, 3 samt Basemat, dotter till Ismael och syster till Nebajot. 4 Ada födde Elifas åt Esau, och Basemat födde Reguel. 5 Oholibama födde Jeush, Jalam och Korah. Detta var Esaus söner som föddes åt honom i Kanaan.

6 Esau tog sina hustrur, söner, döttrar, allt sitt husfolk, sin boskap, alla andra djur och all egendom som han förvärvat i Kanaan. Han flyttade till ett land bort från sin bror Jakob. 7 De ägde för mycket för att kunna bo tillsammans. Landet där de bodde som främlingar kunde inte försörja båda på grund av deras hjordar. 8 Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau, det är Edom.

Esaus släkt

9 Detta är Esaus släktträd. Han blev stamfar till edomiterna i Seirs bergsbygd. 10 Detta är namnen på Esaus söner: Elifas, son till Esaus hustru Ada, och Reguel, son till Esaus hustru Basemat. 11 Elifas söner var Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas. 12 Timna, som var bihustru till Elifas, Esaus son, födde Amalek åt Elifas. Dessa var söner till Esaus hustru Ada. 13 Reguels söner var Nahat och Sera, Shamma och Missa. Dessa var söner till Esaus hustru Basemat. 14 Esaus hustru Oholibama, dotter till Ana och sondotter till Sibon, födde åt Esau sönerna Jeush, Jalam och Korah.

15 Detta var stamfurstarna bland Esaus söner: Elifas, Esaus förstföddes, söner var furstarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16 Korah, Gatam och Amalek. Dessa furstar härstammade från Elifas i landet Edom. De var söner till Ada. 17 Detta var Reguels, Esaus sons, söner: furstarna Nahat, Sera, Shamma och Missa. Dessa furstar härstammade från Reguel i landet Edom och var söner till Esaus hustru Basemat. 18 Detta var Esaus hustru Oholibamas söner: furstarna Jeush, Jalam och Korah. Dessa furstar härstammade från Oholibama, Anas dotter och Esaus hustru. 19 Dessa var Esaus söner och deras stamfurstar. Esau är densamme som Edom.

Seirs släkt

20 Detta var horiten Seirs söner, landets tidigare invånare: Lotan, Shobal, Sibon, Ana, 21 Dishon, Eser och Dishan. Dessa var horiternas stamfurstar, Seirs söner i landet Edom. 22 Lotans söner var Hori och Hemam, och Lotans syster var Timna. 23 Shobals söner var Alvan, Manahat och Ebal, Sefo och Onam. 24 Sibons söner var Aja och Ana. Det var den Ana som fann de varma källorna i ödemarken när han vaktade åsnorna åt sin far Sibon. 25 Anas barn var Dishon och Oholibama, Anas dotter. 26 Dishons söner var Hemdan, Esban, Jitran och Keran. 27 Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan. 28 Dishans söner var Us och Aran. 29 Horiternas stamfurstar var Lotan, Shobal, Sibon, Ana, 30 Dishon, Eser och Dishan. Dessa var horiternas stamfurstar i landet Seir, varje furste för sig.

Edoms kungar

31 Detta är de kungar som regerade i Edoms land innan det fanns någon kung över Israels söner. 32 Beors son Bela var kung i Edom. Hans stad hette Dinhaba. 33 Bela dog, och Jobab, Seras son, från Bosra, blev kung efter honom. 34 Jobab dog, och Husham från temaneernas land blev kung efter honom. 35 Husham dog, och Hadad, Bedads son, blev kung efter honom. Han besegrade midjaniterna på Moabs mark. Hans stad hette Avit. 36 Hadad dog, och Samla från Masreka blev kung efter honom. 37 Samla dog, och Saul från Rehobot vid Eufrat blev kung efter honom. 38 Saul dog, och Baal-Hanan, Akbors son, blev kung efter honom. 39 Akbors son Baal-Hanan dog, och Hadar blev kung efter honom. Hans stad hette Pagu och hans hustru hette Mehetabel. Hon var dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.

40 Detta är namnen på Esaus stamfurstar efter deras släkter och orter: furstarna Timna, Alva, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenas, Teman, Mibsar, 43 Magdiel och Iram. Detta var Edoms furstar efter deras boplatser i landet de tog i besittning. Edom är densamme som Esau, edomiternas stamfar.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt