PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 83

1 En psalmsång av Asaf.

2 Gud, var inte tyst,

tigande och overksam, o Gud!

3 Se hur dina fiender rasar,

de som hatar dig är stridslystna.

4 De smider planer mot ditt folk,

de konspirerar mot dem du värnar.

5 De säger: ”Kom, vi förintar dem som folk

så att namnet Israel blir bortglömt!”

6 De konspirerar i samförstånd,

de formerar en allians mot dig:

7 Edomiterna, ismaeliterna,

Moab, hagareerna,

8 Gebal, Ammon, Amalek,

filisteerna och Tyros invånare.

9 Även Assyrien har anslutit sig,

de understöder Lots söner. <>

10 Gör med dem som med Midjan,

som med Sisera och Jabin vid bäcken Kishon.

11 De gick under vid En-dor

och blev till gödsel på marken.

12 Låt deras främsta bli som Oreb och Seeb,

alla ledarna som Seba och Salmunna.

13 För de säger: ”Vi ska ta i besittning

Guds betesmarker.”

14 Gud, låt dem bli som marklöpare,

som agnar för vinden.

15 Liksom elden slukar skogen

och lågorna jagar över bergen,

16 så ska du förfölja dem med ditt oväder

och skräckslå dem med din storm.

17 Låt vanheder täcka deras ansikten

så att de söker ditt namn, Jahve.

18 Låt dem bli förödmjukade

och skräckslagna för evigt,

låt dem vanärade gå under.

19 Då ska de veta att endast du,

vars namn är Jahve,

är den Högste över hela jorden.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

83:1. Asaf, se kommentar till Ps 50:1.

83:3-6. Gud och hans utvalda folk – Israel/församlingen – kommer alltid att vara utsatta för hot och hat, jfr Joh 15:18-19, 17:14.

83:7-8. Edomiterna, härstammade från Esau, 1 Mos 36. Se även Ps 137:7 med kommentar. ismaeliterna, 1 Mos 16:15-16, 17:20, 25:12-18. Moab, 1 Mos 19:36-38. 1 Mos 22. Dom 3:12-30, Jer 48. hagareerna, 1 Krön 5:10, 19-20. Gebal, oklart vilka som avses. Ammon Amalek, Dom 3:13, Jer 49:1-6, 2 Mos 17:8-16, 1 Sam 15:1-9. filisteerna, Dom 3:1-3, 1 Sam 4-6. Tyros, Amos 1:9-10, Jes 23, Hes 26-28.

83:9. Assyrien, en stormakt (från ca 1300 f.Kr.) som skulle komma att ödelägga Israel (722 f.Kr.), och sedan själva ödeläggas (612 f.Kr.). Lots söner, Lots efterkommande var moabiterna och ammoniterna (1 Mos 19:37-38).

83:10-18. Se kommentar till Ps 139:19-22.

83:10. Midjan, Dom 6-8. Sisera och Jabin, Dom 4-5.

83:11. En-dor, möjligen samma plats som omnämns i Jos 17:11, 1 Sam 28:7.

83:12. Dom 7:25, 8:21.

83:16. oväderstorm, Guds vrede (jfr Ps 18:8-16, 50:3).

83:17. så att de söker ditt namn, Jahve, den yttersta avsikten med böner riktade mot fiender bör alltid vara deras omvändelse och frälsning.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt