PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 23

1 En psalm av David.

Herren är min herde,

jag saknar inget.

2 Han låter mig vila på gröna ängar.

Han för mig till rogivande vatten.

3 Han förnyar min själ.

Han leder mig på rättfärdighetens vägar

för sitt namns skull.

4 Även om jag går i dödsskuggans dal

räds jag inget ont, för du är med mig,

din käpp och stav tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord

i mina fienders åsyn.

Du smörjer mitt huvud med olja.

Min bägare flödar över.

6 Sannerligen, godhet och kärlek

ska följa mig alla mina dagar,

och jag ska bo i Herrens hus

för all framtid.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

23:1. min herde, jfr 1 Sam 16:11, 17:34-36, Ps 95:6-7, Jes 40:11, Hes 34:11-16, Joh 21:15-17, 1 Petr 2:25, Upp 7:17. Och Jesus sa: ”Jag är den gode herden”, se Joh 10:11 med kommentar.

23:2. vilarogivande, det handlar bl.a. om trons rogivande frid (Rom 15:13). Det är en frid/vila som fullkomnas i himlen, jfr Hebr 4:9-11, Upp 14:13.

23:3. rättfärdighetens vägar, jfr Matt 5:6. Att vandra på dessa vägar betyder att man lever i tro och goda gärningar.

23:4. dödsskuggans dal, se t.ex. Ps 22:2-22, Ps 38 och Ps 88. käpp och stav, symboler för Guds omsorg, beskydd och försvar.

23:5. ett bordolja, symboler för välstånd och välsignelser. Redan här på jorden är de troende välsignade i Kristus (se t.ex. Ef 1). Men orden möter sin fullbordan i himlen, Upp 19:9. bägare, se kommentar till Ps 16:5.

23:6. godhet och kärlek, Guds kärlek viker aldrig från den troende, inte ens i dödsskuggans dal, jfr Rom 8:35-39. bo i Herrens hus för all framtid, David ville leva i Guds närhet hela sitt liv, och templet (tälthelgedomen) var en mötesplats mellan Gud och människa, jfr Ps 27:4. Versen möter en fullbordan i himlen där varje troende för evigt ska vara omsluten av Guds närvaro, se Upp 21:2-3.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt