HEBREERBREVET

Introduktion

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 1

Gud har talat genom sin Son

1 Gud har i äldre tider ofta och på många sätt talat till fäderna genom profeterna. 2 Men i de sista dagarna har han talat till oss genom en Son. Gud har insatt honom till att ärva allting, och genom honom har han också skapat universum. 3 Han är utstrålningen av Guds härlighet och en exakt avbild av hans väsen, och han uppehåller allting genom sitt mäktiga ord. Efter att han utfört en rening från synderna sitter han på Majestätets högra sida i höjden.

Sonen är större än änglarna

4 Han är så mycket större än änglarna som det namn han ärvt överträffar deras. 5 För har Gud någonsin sagt till en ängel: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag ska vara hans Fader, och han ska vara min Son?

6 Och igen, när han låter den Förstfödde träda in i världen säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.

7 Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.

8 Men om Sonen: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättvisans spira är ditt rikes spira. 9 Du älskade rättfärdighet och hatade laglöshet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

10 Och: Herre, i begynnelsen grundlade du jorden, och rymden är dina händers verk. 11 De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en dräkt. 12 Som en klädnad ska du rulla ihop dem, som en mantel ska de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

13 Har han någonsin sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter?

14 Är inte alla änglar tjänsteandar, utsända att tjäna dem som ska ärva frälsningen?

Föregående     Nästa

Författare: Okänd. Författaren hade fått del av evangeliet genom Jesu första apostlar och lärjungar (2:3). Och han omnämner ”vår broder Timotheos” (13:23) som var Paulus andlige son och nära medarbetare. Brevets datering: Sannolikt på 60-talet e.Kr. Introduktion.

1:1på många sätt, vilket i GT skedde genom t.ex. exceptionella händelser, drömmar, uppenbarelser, direkt kommunikation. Jfr 4 Mos 12:6-8. profeterna, i GT.

1:2de sista dagarna, se kommentar till Apg 2:17. talat till oss genom en Son, Sonens budskap finner vi främst i evangelierna men indirekt i hela NT (se Joh 16:13-15 med kommentarer). genom honom har han också skapat universum, se 11:3 med kommentar. Jfr Kol 1:16-17.

1:2. ”universum.” Alternativ översättning: tidsåldrarna.

1:3utstrålningen av Guds härlighet och en exakt avbild av hans väsen, Kristus och Fadern är två, men de är samtidigt ett i sin gudom (Joh 10:30, 14:9-11). Kristus är en ”exakt avbild” i unik mening bl.a. eftersom han inte är skapad utan Guds Son från evighet. han uppehåller allting, jfr Kol 1:17. rening från synderna, jfr 9:11-14, 22, 25-28.

1:4det namn han ärvt, ”min Son” (v. 5), ”Sonen” (v. 8), ”den Förstfödde” (v. 6).

1:5-6jag har i dag fött dig (v. 5) … den Förstfödde (v. 6), se Kol 1:15 med kommentar. Alla Guds änglar ska tillbe honom (v. 6). Detta uttrycker att Kristus är Gud eftersom endast Gud får tillbedjas.

1:5. 2 Sam 7:14, Ps 2:7.

1:6. (5 Mos 32:43, Ps 97:7.)

1:6. ”igen, när han.” Alternativ översättning: när han åter.

1:7änglar till vindareldslågor, jfr 2 Mos 3:2, Dom 13:20, 2 Sam 22:11, Ps 18:11.

1:7. Ps 104:4.

1:8Men om Sonen: Gud, Jesu gudom bekräftas återigen (jfr v. 3, 6). Se även Joh 1:1 med kommentar.

1:9älskadehatade, Bibelns Gud karaktäriseras i GT och NT med att han både älskar och hatar. Kärlek och vrede är två lika sanna verkligheter i Gud.

1:8-9. Ps 45:7.

1:9. ”Därför har Gud, din.” Alternativ översättning: Därför, Gud, har din.

1:10-12. Denna text som i GT tillämpas på Gud (Jahve) tillämpas här på Jesus Kristus.

1:10-12. Ps 102:26.

1:13. Ps 110:1.

1:14. Se Matt 18:10 med kommentar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt