TROSBEKÄNNELSE 2000

LÄRAN

ARTIKEL 1

Bibeln är Guds Ord.

Endast Bibelns 66 skrifter

förmedlar Guds tidlösa

och ofelbara budskap till världen.

ARTIKEL 2

Det finns endast en Gud.

Gud Är

Evig

Oföränderlig

Helig

Kärlek

Allsmäktig

Allvetande

Överallt närvarande

Gud är ande.

ARTIKEL 3

Gud skapade universum på sex vanliga dagar.

Människan är kallad till att råda över djuren

och naturen med varsam hand.

Människan har rätt att nyttja skapelsen

på ett ansvarsfullt sätt.

ARTIKEL 4

Gud verkar oavbrutet

i skapelsen och historien.

Allt sker så som Gud vill.

Från Gud kommer välfärd och ofärd.

ARTIKEL 5

Fadern och Sonen och Anden,

är tre, och samtidigt ett.

De är från evighet till evighet.

De är av samma gudomliga väsen.

De är eniga i allt.

ARTIKEL 6

Människan blev skapad till Guds avbild.

De första människorna Adam och Eva

levde från begynnelsen i gemenskap med Gud.

Allting var då mycket gott.

ARTIKEL 7

Djävulen i ormens gestalt bedrog Eva.

Hon åt av frukten på det träd

som Gud hade förbjudit människan att äta.

Eva gav till Adam, och han åt.

Båda syndade.

I människans hjärta kom synd och ondska.

 Synd är otro och olydnad

och uppror mot Gud och hans ord.

Djävulen fick makt över människan.

Världen blev uppfylld av ogudaktighet

och lidande och död.

Gud straffar världen på många sätt.

Varje syndare lever under Guds vrede.

Människan behöver bli frälst.

ARTIKEL 8

Jesus Kristus är Gud.

Kristus, Guds Son, som i evighet

var i himlen hos Gud Fader,

blev sänd till jorden.

Genom den helige Ande

blev jungfru Maria havande

och födde Jesus Kristus.

Kristus antog en slavs gestalt

då han blev människa.

I världen var Jesus utan synd

och alltid lydig Fadern.

Jesus var full av nåd och sanning.

Jesus förkunnade Guds rike

och utförde under och tecken.

Allt han sa och gjorde var gott.

ARTIKEL 9

Jesus led svår ångest i Getsemane

inför sin ställföreträdande död.

Jesus blev förrådd och misshandlad

och uppspikad på ett kors

utanför Jerusalem.

Jesus dog på korset och lades i en grav.

Gud reste Jesus upp från de döda

på tredje dagen.

Under fyrtio dagar visade sig

den uppståndne Jesus för lärjungarna

och talade med dem om Guds rike.

Jesus blev förd till himlen.

Jesus Kristus är nu upphöjd

och sitter på Faderns högra sida.

Jesus Kristus har fått all makt

i himlen och på jorden.

ARTIKEL 10

Så här älskade Gud världen:

Han sände sin ende Son

som världens Frälsare.

Gud var i Kristus

och försonade världen med sig själv.

På korset lade Gud all vår synd på Kristus

som blev en förbannelse i vårt ställe

och avvände Guds vrede.

Jesus Kristus har genom sin död och uppståndelse

tagit makten från djävulen och döden.

Jesu liv och frälsargärning

var från evighet förutbestämt av Gud.

ARTIKEL 11

Den som bekänner att Jesus är Herre

och tror i sitt hjärta

att Gud reste honom upp från de döda,

ska bli frälst.

Tro är förtröstan och tillit och övertygelse.

Frälsningens grund är Guds nåd och Kristi verk.

Ingen blir frälst på grund av egna gärningar.

ARTIKEL 12

Tron utan goda gärningar är död.

Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar.

ARTIKEL 13

Den som är försonad med Gud

genom tron på Jesus Kristus

har undkommit Guds vrede

har syndernas förlåtelse

har blivit befriad från mörkrets välde

har blivit räddad från helvetet

har blivit förklarad rättfärdig av Gud

har blivit ett Guds barn

har blivit en ny skapelse

har del av Faderns och Sonens

kärlek och nåd och frid

har del av Anden vår Hjälpare

har fått evigt liv.

ARTIKEL 14

Jesus Kristus Frälsaren

är för människan den enda vägen

till Gud Fadern, och himlen.

ARTIKEL 15

Gud har från evighet utvalt sin församling.

Fadern och Sonen verkar i sin församling

genom den helige Ande.

Församlingen är en gemenskap

i tro och hopp och kärlek.

Vi tjänar varandra med nådegåvor som Anden ger.

Församlingen ber och lovsjunger.

Män med kunskap och erfarenhet leder församlingen

och förkunnar och undervisar från Den Heliga Skrift.

ARTIKEL 16

Jesus instiftade dopet.

Dopet följer genast på tron.

Vi blir döpta till Jesus Kristus.

Dopet i förening med tron

ger syndernas förlåtelse och den helige Ande.

Jesus instiftade nattvarden.

I nattvardens bröd och vin

får vi del av Kristi kropp och blod,

syndernas förlåtelse.

Herrens måltid förkunnar Kristi död.

ARTIKEL 17

Den som dör i tron på Jesus Kristus

får leva med honom i paradiset.

De andra döda plågas.

ARTIKEL 18

Jesu Kristi ankomst

ska ske i makt och härlighet inför hela världen.

Endast Gud vet dagen och timmen.

Himmel och jord ska försvinna.

Alla döda ska uppstå och dömas

efter sina gärningar på domens dag.

Den som inte tror på Jesus Kristus

och därmed är kvar i sina synder

blir dömd till eldsjön

och ska där lida evigt straff av Gud.

Den som tror på Jesus Kristus

kommer till himlen

och får evig lycka hos Gud.

Fullkomliga får vi bo och leva

under en ny himmel och på en ny jord.

ARTIKEL 19

Församlingen är kallad av Kristus

att gå ut till en fallen och vilsen värld

med detta glädjens och kärlekens

och hoppets evangelium.

LIVET

ARTIKEL 20

Bibeln och särskilt Nya Testamentet

ger församlingen bud och riktlinjer och mål.

ARTIKEL 21

Vi är skapade främst till att älska Gud,

därnäst att älska vår nästa.

De Tio Budorden

ger oss god vägledning.

ARTIKEL 22

Varje troende har del av den helige Ande.

När vi vandrar i Anden

verkar han god frukt genom oss:

Kärlek, glädje, harmoni, tålamod, vänlighet,

godhet, pålitlighet, mildhet, självbehärskning

och en förlåtande attityd.

ARTIKEL 23

Gud har skapat änglarna

till att lovprisa honom

och utföra hans befallningar.

Änglar hjälper oss troende.

ARTIKEL 24

Vi ber för vår egen och andras välgång.

Ingen nöd som drabbar en troende

kan skilja henne från Guds kärlek i Kristus Jesus.

För dem som älskar Gud

samverkar allt till det goda.

ARTIKEL 25

I Kristus kämpar vi varje dag mot

Köttet – vår fallna natur

Världen – dess gudlösa begär

Satan – hans frestelser.

ARTIKEL 26

Med Guds nåd och Andens hjälp

strävar vi efter helgelse och rättfärdighet.

ARTIKEL 27

Ingen lever utan att begå synd.

Men om vi bekänner våra synder

är Gud trofast och rättfärdig

så att han förlåter oss våra synder

och renar oss från all orättfärdighet.

Den som bekänner tron men lever i synd

och vägrar omvända sig

 är ej välkommen i församlingsgemenskapen.

ARTIKEL 28

Vi vårdar kropp och själ.

Jesus förklarade all mat för ren.

En vuxen som nyttjar alkohol gör det måttfullt.

Dryckenskap är synd.

Vi undviker skadliga droger.

ARTIKEL 29

Vi klär oss anständigt.

ARTIKEL 30

Vi har frihet i Jesus Kristus.

Vi visar varandra hänsyn i allt.

ARTIKEL 31

Vi förvaltar väl de ägodelar och pengar

som Gud ger oss.

Vi ger gåvor till goda ändamål.

Den som vill bli rik

möter frestelser, snaror och skadliga begär.

ARTIKEL 32

Äktenskapet är av Gud, och gott och heligt.

Äktenskap inför Gud inleds

då en man och en kvinna

väljer att leva tillsammans i trohet.

Sex mellan människor

är endast tillåtet inom äktenskapet

mellan man och hustru.

Mannen är huvudet i familjen

och älskar sin hustru.

Hustrun underordnar sig sin man

och visar honom vördnad.

Med kärlek och disciplin uppfostras barnen.

Barnen lyder och hedrar sina föräldrar.

ARTIKEL 33

Barn är en god gåva från Gud.

Abort är att döda ett människoliv.

ARTIKEL 34

Skilsmässa är emot Guds skapelseordning.

Skilda kan försonas med varandra

eller förbli ogifta.

Den syndar som av annat skäl än otukt

skiljer sig och börjar leva med en annan.

Den syndar som gifter sig med en frånskild.

ARTIKEL 35

Världen förför med mycket som är ont och orent.

Sådant undviker vi att se och höra på eller ta del av.

I en värld som förblir i den ondes våld

verkar vi överallt för godhet, sanning och rättvisa.

ARTIKEL 36

Överheten är en Guds tjänare som vi respekterar,

fullgör våra skyldigheter emot, och ber för.

Vi godtar ej lagar från överheten

som är emot Skriften.

Om militärtjänstgöring beslutar var och en

utifrån tro och samvete.

ARTIKEL 37

I väntan på Jesus Kristus

tjänar och ärar vi Gud

med glädje och fruktan,

i gudstjänsten, hemmet, arbetet, skolan – överallt.

Vi ber till och lovsjunger och tillber

Fadern och Sonen i all evighet!

Amen

 *  *  *  *  *

Endast © Ragnar Blomfelt, som är författaren till Trosbekännelse 2000, har rätt att göra eventuella korrigeringar i Artiklarna. (Enstaka mindre korrigeringar kan ske i samband med arbetet av svenskbibel.)