PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 110

1 En psalm av David.

Jahve säger till min Herre:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag gjort dina fiender till din fotpall.”

2 Herren sträcker ut

din väldiga spira från Sion:

”Härska mitt bland dina fiender!”

3 Ditt folk offrar sig villigt

den dag du verkar i kraft.

I helig glans kommer ditt unga folk,

som dagg vid arla gryningsljus.

4 Herren har svurit en oåterkallelig ed:

”Du är präst för evigt,

i enlighet med Melkisedek.”

5 Herren är vid din högra sida.

Han krossar kungar på sin vredes dag.

6 Han håller dom bland folken,

fyller länderna med lik,

krossar ledare över hela jorden.

7 Han ska dricka ur bäcken vid vägen,

sedan går han med högburet huvud.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

I Nya Testamentet är det från denna psalm som det flest gånger citeras och anspelas på (Matt 22:41-45, 26:64, Mark 12:36, Luk 20:42, Apg 2:34-35, 1 Kor 15:25, Ef 1:20, Kol 3:1, Hebr 1:13, 7:17, 21, 10:13, 1 Petr 3:22). Psalmen är profetisk och messiansk. Den möter en fullbordan i Jesus Kristus.

110:1. Jahve säger till min Herre, här är det Fadern som talar till Sonen, som är Davids Herre. min Herre, i profetisk mening avses Messias, se Matt 22:41-46 med kommentar. dina fiender, ondskans makter som Messias/Kristus besegrat (1 Kor 15:24-27, Kol 2:15, Hebr 2:14). till din fotpall, tvingad till underkastelse.

110:2. din väldiga spira, jfr 1 Mos 49:10. Sion, ursprungligen Jerusalems sydöstra berg och sedan Jahves tempel. Senare kunde Sion också avse hela Jerusalem. Härska mitt bland dina fiender, jfr 2:9 med kommentar.

110:3. Den historiska kontexten är möjligen militärisk, troende unga män som villigt ställer upp i kungens armé. Utifrån Nya Testamentet kan versen sägas handla om Guds folks andliga krigföring, Ef 6:12-18. Jfr även Upp 5:10, 17:14, 19:14.

110:4. Du, avser ”min Herre” i v. 1. präst för evigt, den kungagestalt som omnämns i v. 1-2 är alltså även präst, något som sedan uppfylls i Jesus Kristus, som är vår överstepräst, Hebr 7:11-28. Melkisedek, omnämns först i 1 Mos 14:18-20. Han var en profetisk förelöpare till Messias, se Hebr 5-7.

110:5-6. Domstexter i bl.a. Uppenbarelseboken fullbordar dessa verser.

110:7. Versen kan sägas uttrycka den kommande Messias mänsklighet. Samtidigt som han satt vid Jahves högra sida (v. 1) så var han också sann människa.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt