PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 1

1 Salig är den man som inte följer de ondas råd,

inte står på syndares väg eller sitter bland smädare,

2 utan njuter av Herrens undervisning

och mediterar över den dag som natt.

3 Han är lik ett träd planterat vid bäckar.

Det är fruktbärande vid rätt tid

och dess blad vissnar aldrig.

Allt han gör lyckas väl.

4 Så är det inte med de onda.

De liknar agnar spridda för vinden.

5 Därför ska de onda slås ut vid domen,

syndarna från de rättfärdigas församling.

6 För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de ondas väg leder till undergång.

Nästa

Psalm-Meny

1:1. Första versen i Psalmernas bok uppmanar Guds folk till helighet, dvs att avskilja sig från denna världens väsende, tänkesätt och värderingar. Jfr 40:5, Rom 12:1, Jak 1:27, 1 Joh 2:15-17.  Salig, ordet betecknar en djupare glädje som har sin källa i Guds ord (v. 2) och relationen med Gud (Ps 34:9, 40:5, 84:5-6, 13). Men saligheten har inte sin grund i flyktiga angenäma känslor. Att vara salig är också att befinna sig under Guds välsignelse oberoende av om man är glad eller har sorg och ångest. den man, hela Bibeln har en patriarkal kontext där den gifte mannen är överordnad alla i hushållet. Detta kommer till uttryck även i språkets (grundtexternas) form. de ondas, uttrycken ”de onda”, ”den onde” förekommer ofta i Psalmernas bok. Orden inrymmer alla som inte vill följa Guds lagar. Det är synonymt med ”syndare” (v. 5, Ps 37:38). Oftast avses de som inte tillhör Guds folk (Ps 9:18, 10:4). Men ibland kan avses människor som har en läpparnas bekännelse till Gud men som inte följer Guds bud (se t.ex. Ps 50:16-22). Formuleringar som t.ex. ”de onda”, ”fiender”, ”motståndare”,  kan ibland samtidigt – sett utifrån Nya Testamentet – även avse Satan och de onda makter som verkar genom människor och som angriper trons folk. Och det kan också ibland i förlängningen avse de mörka krafter som finns inom oss, det som i Nya Testamentet kallas ”den fallna naturen” och som krigar mot oss (Rom 7:23, 1 Petr 2:11).

1:2. undervisning, (hebr: torah) avser främst den skrivna uppenbarelsen med Guds lagar i centrum. Det handlar om Guds budskap till sitt utvalda folk. Jfr Kol 3:16, 2 Tim 3:15-17.

1:3. fruktbärande, jfr Joh 15:1-8, Gal 5:22-23.

1:4. agnar spridda för vinden, motsatsen till ”fruktbärande” (v. 3).  De onda som inte följer Guds undervisning (v. 2) producerar inget av värde inför Guds ögon.

1:5. domen, olika gudsdomar här på jorden, men framför allt den yttersta domen.

1:6. de rättfärdigas, de rättfärdiga avser i Psalmernas bok det utvalda gudsfolket som Gud förklarat rättfärdigt (1 Mos 15:6). Det är ett folk som strävar efter att leva ett rättfärdigt liv i fruktan för Gud. Se även 4:2 med kommentar.

Nästa
Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt