JOSUA

KAPITEL 15

Judas stams gränser och städer

1 Judas söners stam efter sina släkter fick på sin lott området fram till Edoms gräns vid öknen Zin längst i söder. 2 Deras sydgräns börjar vid änden av Döda havet, vid dess sydligaste vik, 3 och går söder om Skorpionhöjden och fram till Zin, fortsätter upp söder om Kadesh-Barnea, förbi Hesron upp till Addar och viker av mot Karka. 4 Därefter mot Asmon och vidare till Egyptens bäckravin och slutar vid havet. Detta är deras sydgräns.

5 Östgränsen är Döda havet upp till Jordans utlopp. Gränsen på norra sidan går från den vik av havet där Jordan har sitt utlopp. 6 Därifrån upp till Bet-Hogla och vidare norr om Bet-Haaraba och upp till Bohans sten. Bohan var Rubens son. 7 Från Akors dal upp till Debir, viker norrut mot det Gilgal som ligger mitt emot Adummimhöjden, söder om bäckravinen. Vidare fram till Shemeshkällan och fram till Rogelkällan. 8 Sedan upp genom Hinnoms sons dal söder om Jebus höjd, det är Jerusalem, upp till toppen av det berg som ligger väster om Hinnoms dal i norra änden av Refaimdalen. 9 Från bergets topp fram till Neftoakällan, därifrån till städerna i Efrons bergsbygd. Gränsen viker av till Baala, det är Kirjat-Jearim, 10 sedan viker den av från Baala åt väster mot Seirs bergsbygd och fram till nordsidan av Jearims bergshöjd, det är Kesalon, och ner till Bet-Shemesh och framför Timna. 11 Vidare norrut mot Ekrons höjd, och sedan viker gränsen av mot Shickeron, går förbi berget Baala fram till Jabneel, och sedan fram till havet. 12 Västgränsen är Medelhavet.

Detta är gränserna runt Judas söner, efter deras släkter.

13 Åt Kaleb, Jefunnes son, gavs enligt Herrens befallning till Josua en tilldelning bland Judas söner, nämligen staden Kirjat-Arba, det är Hebron. Arba var Anaks stamfar. 14 Kaleb fördrev därifrån Anaks tre söner Sheshaj, Ahiman och Talmaj, Anaks ättlingar. 15 Därifrån drog han upp mot Debirs invånare. Debir hette tidigare Kirjat-Sefer. 16 Kaleb sa: ”Den som anfaller och erövrar Kirjat-Sefer ska få min dotter Aksa till hustru.” 17 Otniel, son till Kenas, Kalebs bror, erövrade staden, och Kaleb gav honom sin dotter Aksa till hustru. 18 När hon kom till Otniel pressade hon honom att begära åkermark av hennes far. Hon steg ner från åsnan, och Kaleb frågade henne vad hon ville. 19 Hon sa: ”Ge mig en välsignelse! Du har gett mig Negev, skänk mig då också vattenkällor.” Då gav han henne Övre och Nedre källorna.

20 Detta var egendomen som Judas söners stam fick efter deras släkter. 21 Dessa städer låg i Judas söners stams ytterområde, mot Edoms gräns i Negev: Kabseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedesh, Hasor, Jitnan, 24 Sif, Telem, Bealot, 25 Hasor-Hadatta, Keriot, Hesron, det är Hasor, 26 Amam, Shema, Molada, 27 Hasar-Gadda, Heshmon, Bet-Pelet, 28 Hasar-Shual, Beer-Sheba, Bisjotja, 29 Baala, Ijim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Siklag, Madmanna, Sansanna, 32 Lebaot, Shilhim, Ajin och Rimmon, tillsammans tjugonio städer med sina byar.

33 I Låglandet: Eshtaol, Sorah, Ashna, 34 Sanoah, En Gannim, Tappuah, Enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, 36 Shaarajim, Aditajim, Gedera och Gederotajim, fjorton städer med sina byar.

37 Senan, Hadasha, Migdal-Gad, 38 Dilean, Mispe, Jokteel, 39 Lakish, Boskat, Eglon, 40 Kabbon, Lahmas, Kitlish, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama och Mackeda, sexton städer med sina byar.

42 Libna, Eter, Ashan, 43 Jifta, Ashna, Nesib, 44 Keila, Aksib och Maresha, nio städer med sina byar.

45 Ekron med dess orter och byar. 46 Från Ekron till havet, alla orter och byar nära Ashdod.

47 Vidare Ashdod med orter och byar, Gaza med orter och byar fram till Egyptens bäckravin och Medelhavet.

48 I bergsbygden: Shamir, Jattir, Soko, 49 Danna, Kirjat-Sanna, det är Debir, 50 Anab, Eshtemo, Anim, 51 Goshen, Holon och Gilo, elva städer med sina byar.

52 Arab, Duma, Eshan, 53 Janum, Bet-Tappua, Afeka, 54 Humta, Kirjat-Arba, det är Hebron, och Sior, nio städer med sina byar.

55 Maon, Karmel, Sif, Juta, 56 Jisreel, Jokdeam, Sanoa, 57 Kajin, Gibea och Timna, tio städer med sina byar.

58 Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot och Eltekon, sex städer med sina byar.

60 Kirjat-Baal, det är Kirjat-Jearim, och Rabba, två städer med sina byar.

61 I öknen: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, 62 Nibshan, Saltstaden och En-Gedi, sex städer med sina byar.

63 Jebusiterna som bodde i Jerusalem kunde Judas söner inte fördriva. Så än i dag bor jebusiterna kvar bland Judas söner i Jerusalem.

Nästa

Föregående

15:63. Trots Josuas många erövringar (kapitel 10-12) så lyckades man aldrig helt fördriva/utrota folken i det utlovade landet. Andra exempel är 13:13, 16:10, 17:12, 16, Dom 1.

© Ragnar Blomfelt