JOSUA

KAPITEL 13

Land som ännu inte erövrats

1 Josua hade nu uppnått hög ålder. Herren sa till honom: ”Du har uppnått hög ålder, men än återstår mycket av landet att erövra. 2 Detta återstår av landet: Filisteernas alla områden och hela geshureernas land, 3 från Shihor öster om Egypten till Ekrons område i norr – det räknas till Kanaan och tillhör filisteernas fem furstar i Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat och Ekron – därtill aveernas område 4 i söder, kanaaneernas land och Meara, som tillhör sidonierna, till Afek och amoreernas område, 5 och gebaleernas land samt hela Libanon österut, från Baal-Gad vid berget Hermon till Lebo-Hamat, 6 alla invånarna i bergsbygden från Libanon till Misrefot-Majim, alla sidonier. Jag ska driva undan dem för Israels söner. Se till att med lotten fördela landet som egendom åt Israel, så som jag befallt dig. 7 Nu ska du fördela detta land som egendom åt de nio stammarna och halva Manasses stam.”

Landet öster om Jordanfloden

8 Med andra hälften av Manasses stam hade också rubeniterna och gaditerna fått sin egendom, den som Mose gav dem på östra sidan av Jordanfloden. Detta hade Herrens tjänare Mose gett dem: 9 landet från Aroer, vid floden Arnons strand och från staden i dalens mitt med hela Medebaslätten till Dibon, 10 och alla städer som hade tillhört Sichon, amoreernas kung som regerade i Heshbon, till ammoniternas område, 11 vidare Gilead, geshureernas och maakateernas område, hela Hermons bergsbygd och hela Bashan till Salka, 12 hela Ogs rike i Bashan, Og som regerade i Ashtarot och Edrei. Han var den siste som var kvar av rafaeerna, som Mose hade besegrat och fördrivit. 13 Men Israels söner fördrev inte geshureerna och maakateerna, så de fortsatte leva kvar bland Israels söner som de gör än i dag.

14 Men åt Levis stam gav Mose inte någon arvslott. Eldoffren åt Jahve, Israels Gud, är deras arvslott, så som han lovat dem.

Rubens område

15 Detta är vad Mose gav åt Rubens stam, efter deras släkter. 16 De fick området från Aroer, vid floden Arnons strand och från staden i dalens mitt, med hela slätten fram till Medeba, 17 Heshbon med alla lydstäder på slätten, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Jahas, Kedemot, Mefaat, 19 Kirjatajim, Sibma, Seret-Hashahar på berget i dalen, 20 Bet-Peor, Pisgas sluttningar, Bet-Hajeshimot, 21 alla städerna på slätten, hela riket efter amoreernas kung Sichon, som regerade i Heshbon. Mose hade besegrat honom och de midjanitiska furstarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, Sichons lydfurstar, som bodde i landet. 22 Spåmannen Bileam, Beors son, dödades också av Israels söner förutom alla andra som dräptes med svärd av dem. 23 Jordanfloden utgjorde gräns för Rubens söner. Detta var rubeniternas egendom efter deras släkter, städerna med omgivande byar.

Gads område

24 Detta är vad Mose gav åt Gads stam, åt Gads söner, efter deras släkter. 25 De fick området med Jaeser och alla städer i Gilead och hälften av ammoniternas land, till Aroer mitt emot Rabba, 26 området från Heshbon till Ramat-Hammispe och Betonim, och från Mahanajim till Debirs område, 27 samt i dalen Bet-Haram, Bet-Nimra, Suckot och Safon, resten av riket från kung Sichon i Heshbon, med Jordanfloden som gräns, upp till änden av Kinneretsjön, öster om Jordanfloden. 28 Detta är Gads söners egendom efter deras släkter, städerna med omgivande byar.

Halva Manasses område

29 Mose gav land åt halva Manasses stam, efter deras släkter. 30 Deras område sträckte sig från Mahanajim, hela Bashan, hela riket efter Og som var kung i Bashan, och alla Jairs byar i Bashan, sextio städer, 31 och halva Gilead med Ashtarot och Edrei, Ogs huvudstäder i Bashan. Det gavs åt sönerna till Makir, Manasses son, åt ena hälften av Makirs söner efter deras släkter.

32 Detta var den egendom som Mose fördelade på Moabs hedar, på andra sidan Jordanfloden öster om Jeriko. 33 Men åt Levis stam gav Mose ingen egendom. Jahve, Israels Gud, är deras arvslott, så som han lovat dem.

Nästa

Föregående

13:22. Spåmannen Bileam. Se 4 Mos 22-24, 31:8.

© Ragnar Blomfelt